Sista sammanträdet för året i Hemse.

Många nyval. — Kaffe och avtackning.
De ordinarie kommunal- och municipalsammanträdena i Hemse hölls i lördags eftermiddag och inleddes med kommunal- och municipalstämmor omedelbart efter varandra, varvid köpman John R. Wittberg av båda stämmorna omvaldes till ordförande för nästa period.
Kommunalfullmäktige sammanträdde omedelbart därefter. Frånvarande var hrr Josef Eriksson, Nils Jacobsson, Frans Eriksson, Olle Pettersson, Harald Siltberg, Seth Stenquist och Axel Sundberg.
Vid sammanträdet förrättades följande val: till ordförande i fullmäktige att fungera till dess fullmäktige vid sammanträde i januari 1947 utsett ordförande valdes köpman John R. Wittberg.
Till suppleant i kommunalnämnden för år 1947 valdes linjemästare Ture Konradsson efter linjeförman K. I. Olsson, som avflyttat till fastlandet.

Till ledamot i folkskolestyrelsen
för år 1947 valdes linjearbetare Gunnar Johansson, Haldings, sedan fullmäktige tidigare godkänt avsägelse från hr Josef Eriksson. Till suppleanter i styrelsen för samma tid nyvaldes linjearbetare Bengt Hanzon efter framlidna fru Karin Seigerlund och småskollärarinnan fröken Anna Bergström efter målare Seth Stenquist, som avflyttat till fastlandet.
Till suppleant i pensionsnämnden för tiden 1947—1949 nyvaldes fru Lisa Konradsson efter fru Ebba Stenquist, som avflyttat.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för tiden 1947-—1950 omvaldes lantbrukaren Sven Bragge, Hulte, och nyvaldes småskollärarinnan fröken Anna Bergström efter målare Seth Stenquist. Till suppleant i styrelsen för tiden 1947—1948 valdes fru Karin Laumark och till suppleant för tiden 1947—1950 snickarmästare Karl Pettersson.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen
för tiden 1947—1950 nyvaldes lantbrukaren Sven Bragge, Hulte, efter målare Seth Stenquist.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden för för tiden 1947—1950 omvaldes provinsialläkaren Bror Erik Wålinder och bankkassörskan fröken Wilma Nilsson. Suppleanten, byggmästare C. A. Bergström, omvaldes för samma tid.
Till ledamot i hälsovårdsnämnden för år 1947 nyvaldes lantbrukaren Adolf Melin, Mullvalds, efter hr Josef Eriksson, vars avsägelse tidigare godkänts.
Till suppleant i brandstyrelsen för år 1947 nyvaldes linjemästare Ture Konradsson efter linjeförman K. I. Olsson.

Till ledamöter i taxeringsnämnden
för år 1947 omvaldes inköpschefen Valter Blomstrand med fotograf Henning Svensson som suppleant samt lantbrukaren Birger Johansson, Tjängdarve, med lantbrukaren Adolf Melin, Mullvalds, som suppleant samt nyvaldes målarmästare John Nordström med verkmästare G. Laumark som suppleant. Av dessa skall hr Johansson tillika vara ledamot av virkestaxeringen, likaledes med hr Melin som suppleant. Till att tillsammans med kronoombudet förbereda taxeringen valdes hrr Nordström och Johansson.
Till ledamöter i hästuttagningsnämnden för tiden 1947—1950 omvaldes lantbrukarna – Artur Jakobsson, Kodings, Nils Efr. Korsman, Haldings, och Vilhelm Johansson, Smiss, samt suppleanterna, lantbrukarna Emil Hoffman, Asarve, Karl Skoggren, Sindarve, och Knut Johansson, Ocksarve.

Till ledamöter i kristidsnämnden
för år 1947 omvaldes lantbrukare Harald Jacobsson, Hulte, och målarmästare John Nordström samt suppleanterna, lantbrukarna Artur Jakobsson, Kodings, och Birger Johansson, Tjängdarve.Till-roteombud att biträda pastor med folkbokföringen valdes kommunalkamrer Gunnar Krantz med folkskollärare William H. Kupper som suppleart för den rote, som omfattar municipalsamhället, samt ombudsman Harald Siltberg, Hulte, med lantbrukare Harald Jacobsson, Hulte, som suppleant för den rote, som omfattar kommunen i övrigt. Arvodet åt rotemännen bestämdes till 150 kr. för första och 100 kr. för andra roten pr år. Valet avser tiden 1 april 1947—31 mars 1951.
Till ledamöter i den samarbetskommitté som kommer att bildas i anledning av den förestående kommunsammanslagningen valdes lantbrukaren Jacob G. Jacobsson, Likmide, samt köpman John R.
Wittberg.

Till huvudmän i Hemse sparbank
för tiden 1947—1950 omvaldes lantbrukarna Artur Jakobsson, Kodings, Karl Jakobsson, Gannarve, Sven Bragge Hulte, och Vilhelm Johansson, Smiss, folkskollärare William H. Kupper, lantbrukare Gustaf Larsson, Haldings, målarmästare John Nordström, fotograf Henning Svensson, köpman John R. Wittberg och lantbrukare Birger Johansson, Tjängdarve.

Till revisorer
för granskning av kommunens räkenskaper för år 1947 nyvaldes elektriker Herman Lindbergh och lantbrukare Axel Sundberg, Ocksarve, efter kamrer Bror Lövenberg och kamrer Hugo Nilsson. Till suppleanter omvaldes handlande Eric Johansson och kamrer Ivar Larsson.
Till revisorer för granskning av Hemse polisdistrikts räkenskaper för år 1946 omvaldes lantbrukare Harald Jacobsson, Hulte, med lantbrukare Olof Ahlin, Kodings, som suppleant.
Till revisor för granskning av. logen Heimdalls biblioteks räkenskaper för år 1946 nyvaldes handlande Gerhard Siltberg.
Till revisor för granskning av Hantverkargårdens räkenskaper för år 1947 omvaldes kamrer Bror Lövenberg.
Till revisor för granskning av Hemse fattigvårdsförbunds räkenskaper för år 1947 omvaldes lantbrukare Harald Jacobsson, Hulte, med ombudsman Harald Siltberg, Hulte, som suppleant.

Befängd brandparagraf…
Ny brandordning för Hemse kommun fastställdes, sedan K. B. begärt ändring av den förutvarande. Ändringen innebär, att stack av otröskad gröda, halm eller hö ej får läggas närmare ladugårdsbyggnad än sex meter. Mot denna paragraf restes åtskillig opposition från fullmäktigeledamöterna, då man ansåg paragrafen omöjlig att efterleva, men för att överhuvud få brandordningen fastställd av K. B. ansåg man sig tvungen att godkänna även denna enligt allmänt förmenande befängda paragraf.
Efter någon diskussion beslöt fullmäktige med 6 röster mot 5 att lämna kommunalkamreraren begärt tillstånd att inneha uppdrag som ordförande i taxeringsnämnd.

Familjebidragsnämnden upphör.
— Statsbidrag till nya brandbrunnar.

Då familjebidragsnämndens arbete under kommande år kommer att bliva minimalt beslöt fullmäktige på förslag av nämndens ordförande, lantbrukaren Emil Hoffman, Asarve, att nämnden som sådan skulle upphöra och dess verksamhet överflyttas på kommunalnämnden Fullmäktiges ordförande meddelade, att Civilförsvarsstyrelsen beviljat kommunen statsbidrag med 7,340 kr. för uppförande av 8 branddammar, vilka kostnadsberäknats till 14,680 kr. Ett villkor för statsbidraget är att arbetet utföres utan dröjsmål.

Tandpolikliniken kommer.
Ordföranden meddelade vidare, att byggnadstillstånd erhållits för uppförande av distriktstandpoliklinik jämte bostadslägenhet men att en anhållan om dylikt tillstånd för uppförande av veterinärbostad avslagits.

Bokslut. — Samarbetet har varit det bästa…
Sedan föredragningslistan härmed var genomgången, begärde ordförenden, hr Wittberg, ordet och erinrade om att detta var sista gånged den nuvarande uppsättningen fullmäktige sammanträdde och att i stort sett fullmäktige haft samma sammansättning under de senaste åtta åren. Vi i fullmäktige har naturligtvis under dessa två fyraårsperioder begått många oförtänksamheter, sade tal. bl. a., och detta ger oss anledning till självprövning och eftertanke. I många fall har vi dock obestridligen lyckats rätt bra, vilket emellertid inte må ge oss anledning till någon självförhävelse. I våra strävanden ha vi mött allt hårdare motstånd. hos myndigheterna, vilket kanske kan bero på kriget och därmed sammanhängande följdföreteelser. Aktiviteten hos våra grannsamhällen har ökats; vi må vara glada däröver och unna dem lika mycken framgång som oss själva. Framtiden ter sig skäligen oviss, men för den gångna tiden uttalar jag nu det allmännas tack till de kommunala förtroendemän som vid årsskiftet lämnar sina befattningar. Samarbetet mellan fullmäktige och nämnder och styrelser har alltid varit det bästa. Tack för visat medborgarsinne och för väl utfört värv! Ordf. uppmanade slutligen de avgående att icke slappas i sitt intresse för det allmännas angelägenheter utan i. stället bidraga till att den medborgerliga vaksamheten hålles vid liv. Slutligen tillönskade han fullmäktige ett gott nytt år. Detta tal besvarades av kommunalnämndens ordförande, kvarnägare K. F. Jonsson, som tackade hr Wittberg för hans arbete och för hans utomordentliga sätt att leda förhandlingarna.

Wilma vitsar i visa.
Sedan man hurrat för Hemse övergick man till ett litet improviserat samkväm, varvid man drack kaffe och gemensamt sjöng följande visa, författad av fröken Vilma Nilsson.
Vid avskedet från Fullmäktige i Hemse den 28/12 1946.
Mel.: Månen vandrar på fästet blå.

De fyra åren nu svunnit re’n
så mycket trevligt jag minnes,
och hoppas Hemse ej fått nå’t men
av de besluten, som finnes.
Vi klarat frågor ej alltid lätta,
vi varit vänner, vi tänkt det rätta
i samförstånd, i samförstånd.

De höge herrar, som styret haft
de skött sitt kall med den äran.
Karl-Fredrik, Wittberg och Bror, med kraft
ha ordnat mångas begäran
om ledningarna med slaskigt vatten
och gatuljuset i mörka natten,
och mycke’ mer, och mycke’ mer.

Snart veterinären ock får ett hus
placeras skall det vid vägen.
Och gator bräddats och fyllts med grus,
mot höjden gnor man så trägen.
För spinneri’t, som bort göra susen
det köptes skog för en tjugotusen.
Det blev ej av, det blev ej av.

Nu byggas skall det en tandklinik
till bot för pojken och jäntan.
Affärer, bio, dra hit publik,
försenas tågen, blir väntan
försynt det frågas var w. c. finnes
och dit det skyndas så lätt till sinnes.
De tänkt på allt, de tänkt på allt.

Och har man otur, så kan det gå
att elden flammar om knuten,
till brandstationen man ringer då,
de komma strax på minuten.
så blek om nosen man står och tittar
på varje eldhärd, de genast hittar
och släcka strax, och släcka strax.

Det finnes mycket att nämna än
men alltför lång blir min visa.
Nu kanske någon fortsätter sen
när ännu mer blir att prisa.
Jag tackar Eder för tid, som varit
för alla minnen, som glada varit.
Nu är det slut, nu är det slut.

Kort sammanträde med municipal fullmäktige.
Efter kaffepausen avklarade municipalfullmäktige sitt sammanträde ganska hastigt, då inga större frågor stod på föredragningslistån. Till ordförande att fungera till dess fullmäktige vid sammanträde i januari 1947 utsett ordförande valdes hr Wittberg.
Till suppleant i municipalnämnden för år 1947 valdes linjemästare Ture Konradsson efter linjeförman K. I, Olsson.
Till ledlamot i byggnadsnämnden för tiden 1947—1950 omvaldes karnirer Bror Lövenberg och målarmästare John Nordöm med kyrkovaktmästare Ivar KorsMan som suppleant.
Till revisorer för granskning av samhällets räkenskaper för år 1947 omvaldes kamrer H. Romdahl och nyvaldes handelsföreståndare Yngve Svanborg efter handl. Björkander, som avsagt sig.
Till suppleanter omvaldes målarmästare John Nordström och handelsföreståndare Nils Söderstam.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *