Löneregleringen för stadsfiskalen inför J. K.

Tjänsten till Hågemen utan ledigförklarande.
J. K. har vid granskning av förslaget till instruktion och lönestat för stadsfiskalen i Visby funnit, att detsamma inte helt tillgodoser de önskemål han tidigare framställt. Ifråga om löneförmånerna — 11,947 kr. pr år och slutlön av 13,893 kr. — anser han sig kunna förorda regeringens godkännande, men inte beträffande pensionsåldern. För pension skulle fordras 30 år i stället för av kanslern påyrkade 25 år.
Landsfogden har liksom länsstyrelsen ansett sig böra förorda regeringens fastställelse trots förekommande avvikelser. Bestämmelsen om 30 tjänsteår har, påpekas det, dock kompletterats av den hittills av staden tillämpade praxis att medge befattningshavare rätt att för åtnjutande av full pension tillgodoräkna sig den tid, högst 3 år, varunder befattningshavande tidigare bestritt tjänst hos kommunen. F. n. är under utredning ett nytt pensionsreglemente för befattningshavare i stadens tjänst. I detta. reglemente kommer befattningshavare att tillerkännas dylik förmån. Även i andra hänseenden har kanslerns direktiv lämnats obeaktade. Då emellertid — med hänsyn till att en omorganisation av åklagarväsendet i Visby inom en nära framtid lärer komma att bli aktuell i samband med landsfogdens snart förestående avgång — det föreliggande förslaget till instruktion och lönestat kan förutses få begränsad giltighetstid, har landsfogden och länsstyrelsen ansett ,sig kunna godtaga förslaget.
J. K. förklarar i sitt yttrande, att han i princip ej är benägen att till fastställelse förorda en lön, som faktiskt så avsevärt skulle understiga en statstjänstemans i 26:e lönegraden som den för stadsfiskalen beslutade. Då innehavaren av stadsfiskalstjänsten hittills också varit krigsfiskal i Visby samt möjligt är att stadsfiskalstjänstp inom kort kan komma att ???s med landsfogdetjänsten, anser sig kanslern ej böra avstyrka den föreslagna löneplaneringen. Lönefrågan bör dock omprövas, om krigsfiskalssysslan indrages och en förening av stadsfiskals- och landsfogdetjänsterna kommer till stånd.

Pensionen kan J. K. ej godkänna.
Med den föreslagna lönen kommer stadsfiskalen i åtnjutande av en tjänstepension, som utan tillägg uppgår till 6,563 kr., medan tjänstepensionen för en statstjänsteman i 26 :e lönegraden utan tillägg uppgår till 6,696 kr. I Visby utgår tillägg å pensionen med 468 kr. om året, medan statens tillägg uppgår till 2,075 kr. Pensionen är alltså 1,939 kr. lägre än för statstjänstemannen. Familjepensionen i Visby skulle bli 2,377 kr., mot 3,316 kr. för statstjänstemannen. J. K. finner sig därför ej kunna godtaga nu föreslagna pensionsförmåner. Enligt kanslerns mening bör stadsfiskalen i en stad av Visbys storlek ej vara sämre ställd än statstjänsteman i 26:e lönegraden vare sig ifråga om lön eller beträffande pension. I lönefrågan kan förslaget möjligen fastställas med hänsyn till ovannämnda förhållanden men inte ifråga om pensionen. J. K. föreslår alltså att pensionsbestämmelserna undantages från fastställelse och att staden förklaras skyldig att förse stadsfiskalen med tjänstepension och familjepension till belopp, som regeringen på framställning av staden kan -komma att godkänna.
Slutligen föreslår J. K., att t. f. stadsfiskalen i Visby J. H. Hålteman skall få utan kungörelseförfarande förordnas till stadsfiskal i staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *