Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM.
Den religiösa verksamheten. Kasta vi en blick tillbaka på den religiösa verksamheten inom socknen så hade vi den 19 nov. besök av Svenska Missionsförbundets missionär David Gustavsson, som under flera perioder verkat i Ostturkestan. På grund av läget därute under de sista åren hade arbetet måst ligga nere. Dock fanns det nu hopp om att under den närmaste framtiden arbetet kunde återupptagas. Ljusbilder visades därifrån, och missionär Gustavsson talade med värme om människorna därute, som längtade efter att få höra om den ende, sanne Guden. Han berättade om flickhemmet i Jarkend, som varit till så stor välsignelse och nytta för så många flickor, men som nu var alldeles ödelagt. Ett missionsoffer upptogs. Missionär G. var här för tjuguett år sedan. Då han på grund av brist på missionärer hade måst vara ute i arbete flera perioder i följd, var han vid hemkomsten ytterst nedbruten, ty klimatet är mycket påfrestande.
Den 22 nov. hade missionsförsamlingen sin skördefest samt försäljning av arbeten hos J. Johansson, Gardarve. Ett varmhjärtat tal hölls av pastor S. E. Malmryd, som manade sina åhörare att ej endast offra och skänka till missionen, lutan att lägga sig själva på Guds altare, som villiga redskap i Hans hand. Försäljningen inbragte inemot 500 kr., för vilket alla voro tacksamma.
Adventsgudstjänst hölls i kapellet med predikan av pastor Malmryd, söndagsskolans elever och lärare deltog med sång och tal och en kollekt upptogs för söndagsskolverksamheten.
Torsdagen den 5 dec., var skördefest anordnad i prästgården, av syföreningens medlemmar, som där arbeta. Kyrkoherde F. Terneus, Burgsvik, höll ett medryckande föredrag om Vadstena-mötet i augusti förra året i vilket han deltagit. Försäljningen vidtog därefter, och inbragte nära 400 kr.
Nu på lördagskvällen hade juniorerna sin försäljning. Efter en sång talade pastor Engvall från Stånga, varefter juniorerna sjöngo en sång. Försäljningen av deras arbeten som juniorerna hade all heder av, vidtog därefter. Där fanns fina broderier, arbeten i både papp- och träslöjd, men även skänkta arbeten förekom, både stolar och piedestal, och allt hade god avgång, och inbragte flera hundralappar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *