Från våra Gotländska bygder. Lärbro.

LÄRBRO.
Lärbro kommunalfullmäktige höll i lördags eftermiddag årets tredje ordinarie sammanträde under ordförandeskap av trädgårdsmästare L. Röcklinger. Två ledamöter voro med godkänt förfall frånvarande.
Fullmäktige hade att taga ställning till anbud från kronan att inlösa ålderdomshemmet, och beslöt fullmäktige hembjuda nämnda fastigheter till inlösen för ett pris av kr. 56,950 under förutsättning att köpet avslutas före den 1 maj 1947, under tiden beräknas hyra efter kr. 2,610: 48 kr. pr år räknat.
Ansökan från Lärbro-ortens andels-tvättförening att få hyra tvättinrättningen bifölls, och skall hyran utgå med kr. 100 pr månad. Vidare beslöts i enlighet med den nya brandstadgan anställa en sotare inom kommunen, samt godkändes skolstyrelsens förslag att avlöningen till vaktmästaren vid Vägome skola skall utgå med 60 kr. pr månad. En avkortningslängd förelåg från 1937 års kommunalutskylder å kr. 718: 50, vilken summa beslöts avskrivas.
Till de olika nämnderna och styrelserna fastställdes arvoden i huvudsak oförändrade. Dagarvoden för valda ombud höjdes från 7 till 10 kr. jämte fria resor. Beslöts prenumerera på landskommunernas tidskrift för fullmäktiges ledamöter samt ordf. i de olika nämnderna och styrelserna.
I fråga om roteindelning beslutades att socknen skall indelas i fyra rotar. Till roteombud valdes hrr Tage Björklund, Angelbos, Hjalmar Pettersson, Källstäde, H. Hellgren, Vägome, och John Johansson, Nors. Arvode skall utgå med 25 kr. pr 100 invånare årligen. Följande val förrättades: I kommunalnämnden invaldes: hr Ragnar Pettersson, Storugns, med hr eHnry Pettersson, Storugns, som suppleant samt i skolstyrelsen fr. Karin Ohlsson, Banna, i fattigvårdsstyrelsen för fyra år hrr Hjalmar Pettersson, Källstäde, och Gustaf Nordberg, Koparve, med fru Gun Pettersson, Vägome, och hr Albin Liljeströmä som suppleanter. I barnavårdsnämnden omvaldes fru Maria Hellgren och hr Henry Grefberg, Angelbos, med hrr Karl-Gustaf Ahlberg, Angelbos, och Henry Petterssonä Storugns, som suppleanter. I nykterhetsnämnden invaldes samma personer som i fattigvårdssty- relsen. Till skogsbrandfogde utsågs hr Allan Hedberg, Skuttlings.
I kristidsnämnden omvaldes fru Tyra Pettersson, Prästgården, och hr H. Hellgren, Vägome, med hrr Albin Liljeström, Liffride, och Harry Eklund, Hammars, som suppleanter. Taxeringsnämnden fick följande sammansättning hrr H. Hellgren, Vägome, G. Gradelius, Bjers, Ragnar Pettersson, Storugns, och Sven Petterssen, Prästgården. Suppleanter hrr Otto Kellgren, Angel-bos, Artur Pettersson, Bjers, Helge Lindlöf, Storugns, och Karl Larsson, Storugns. Till kommunens revisorer valdes hrr Hilding Brandt, Storugns, och Svante Pettersson, Vägome, med hrr Adolf Larsson, Angelbos, och Willy Runnander, Vägome, som suppleanter. Att handhava skötseln av kommunens motorbrandspruta utsågs hrr Einar. Jakobsson, Koparve, L. Karlsson, Norrvange, Bror Östergren, Angelbos, Harry Karlsson, och Allan Söderdahl. Till att sammankalla första sammanträdet nästa år utsåg den nuvarande ordf. i fullmäktige.
Fullmäktiges ordf, tackade ledamöterna för gott sammarbete för det år som gått, samt önskade dem en god helg.
Bland de ledamöter som avgår i år märkes en hel del som tillhört fullmäktige en lång följd av år, såsom skräddaremästare John Ahnqvist, fru Tyra Pettersson och fanjunkare Th. Östman.
Vid kommunalstämman som hölls samma dag och under samma ordf. invaldes i sockenmagasinets styrelse Allan Hedberg, Skuttlings, samt till revisorer för sockenmagasinets räkenskaper hrr Tage Björklund, Angelbos, och Karl-Erik Andersson, Prästgården.
Till huvudmän i Lärbro sparbank utsågs hrr L. Röcklinger, H. Sundqvist, och Tryggve Cederkvist, Angelbos.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *