Visby simsällskap

höll i går afton sitt ordinarie årssammanträde på rådhuset under löjtnant A. Calissendorffs ordförandeskap.
Ur den upplästa årsberättelsen framgick att sällskapet haft om hand simundervisningen för stadens folkskoleelever, tillsammans 198, som undervisats av fröken Inga Larsson och hr Olle Sjögren. Resultatet blev mycket gott, då 75 % av barnen kunde anses som fullt simkunniga. 48 prov för järnmärket, 22 för bronsmärket och 6 för silvermärket ha avlagts. Under simborgarveckan erövrades 82 simborgarmärken, ett dåligt resultat beroende på vädret. Antalet räckte dock till att förskaffa Gotland en sjundeplacering bland Sveriges län.
Bland förra sommarens tävlingar och uppvisningar kan nämnas Simningens dag i Burgsvik, en tävling i Slite, där sällskapets juniorer vunno lagkappen 10 X 50, DM-tävlingarna i Visby, där sällskapet erövrade Visby Bryggeriers vandringspris, slog Slite med 40 poäng mot 33 och erövrade 7 av 9 DM-titlar. Den 22 aug. ägde promotion rum, vilken blev särskilt festlig med anledning av sällskapets 15-årsjubileum, varvid 4 guld-, 5 silver- och 11 bronsmagistrar samt 15 kandidater kunde promoveras. En del förbättringar på startbryggor och tävlingsbanor ha under året vidtagits.
Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna i likhet med revisorernas kassarapport, vilken visade att sällskapet haft en inkomst på 2,376:56 kr., som vid årets slut lämnat en behållning på 605: 30 kr., vari ingår även ständiga ledamöters fond på 250 kr. Sedan mötet beviljat styrelsen ansvarsfrihet företogs val av styrelse, vilket i stort sett ledde till återval. Till styrelse valdes hrr A. Calissendorff, ordf., Aug. Bengtsson, v. ordf., Einar Andersson, sekr., Helge Lohr6n, kassör, Erik Hellström, materialförvaltare, samt Sten Lindström och A. Hultgren som övriga ledamöter. Till suppleanter i styrelsen omvaldes fröknarna Inga Larsson och Gundel Andersson och även revisorerna, hrr Bertil Kahlström och Gösta Storm omvaldes, supplerade av Å. Hultgren och L. Hellsing.
??and övriga ärenden rörande sällskapets verksamhet föreslog hr Hellström att en klubbmatch mot Slits bör anordnas i början på säsongen och det uppdrogs åt styrelsen att försöka få en match till stånd. Även simlärarfrågan och planen för simträningen behandlades och överlämnades åt styrelsen att utreda. Vidare framkom och antogs förslag till en sektionsindelning med äldre som tränare och ledare för juniorernas övningar. För den manliga junioravdelningen utsågs sekr. som ledare och för den kvinnliga fröknarna Larsson och Anderson. Olika förslag framkommo rörande uppvisningarna på landsbygden under sommaren och en kommitté på fyra man tillsattes för att utreda denna fråga. Slutligen biföll årsmötet förslaget om att ingå till Gotlands idrottsförbund med begäran om anordnande av DM-tävlingar i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *