Romavägen kräver snar omläggning.

Arbetet börjar i vår om lånemedel beviljas.
I skrivelse till k. m:t har vägstyrelsen i Gotlands norra vägdistrikt anhånit om tillstånd att med lånemedel få påbörja omläggning och förbätt. ring av vägen Visby—Etelhem, delen från avtagsvägen till Roma kungsgård till vägskälet vid Högbro i Halla innan statsbidrag beviljats till företaget.
Frågan om förbättring och omläggning av vägen genom Roma samhälle, där den för jordbruket betydelsefulla sockerfabriken är belägen, har länge varit aktuell, framhåller länestyrelsen i ett yttrande över framställningen, men har på grund av den ringa tilldelningen till länsfonden företaget måst uppskjutas.
I tidigare framställningar om tilldelning av bilskalteanedel ur utjämningsandelen har framhållits att trafiken med betfordon om höstarna är synnerligen tung och intensiv varför underhållet av vägen blir mycket dyrbart.
Då vägbredden är ringa — flerstädes endast fem meter — samt vägbanken är högt belägen kan å flera ställen trafikfara anses föreligga. Det har ej ansetts ekonomiskt att förbättra endast de farliga punkterna utan omläggningen bör ske i sin helhet på en gång.
Behovet av förbättring av vägen har blivit alltmera trängande och kan enligt länsstyrelsens mening ej längre uppskjutas.
Vägdistriktet har också beslutat att, om framställningen vinner bifall, i vår påbörja företaget, som kostnadsberäknats till 83,600 kr.
På grund av vad som anförts tillstyrker länsstyrelsen vägdistriktets framställning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *