Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN.
Östergarns kommunalfullmäktige hade i söndags sitt första ordinarie årssammanträde under kyrkoherde C. J. Björkanders ordförandeskap.
Som första fråga var granskning av de under fullmäktige stående kassornas förvaltning. Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens, biblioteksstyrelsens, folkskolestyrelsens och kommunalnämndens räkenskaper upplästes, samtliga godkändes och lämnades respektive nämnder och styrelser full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
Till ledamöter i valnämnden omvaldes folkskollärare Folke Gauffin, Anton Johansson, Radarve, Gunnar Lingström, Sanda, och Sune Lindahl, Gutenviks, och som suppleanter omvaldes likaledes Karl Dahlgren, Vika, och Sigurd Jacobsson, Gutenviks.
Folkskolestyrelsen hade inkommit med förslag om tillbyggande av skolan med en lärosal och slöjdsal för en kostnad av omkring 10,000 kr. Fullmäktige beslöto att remittera frågan till folkskolestyrelsen för vidare utredning och anskaffande av fullständiga ritningar o. kostnadsförslag i likhet med det uppgjorda förslaget.
Då nuvarande skolbrunn om skolbygge komme till stånd måste slopas på grund av sitt läge, beslöto fullmäktige att, då ifrågavarande brunn särskilt under torra somrar ej är tillförlitlig och ofta förut vållat besvärligheter, så fort som möjligt låta borra en ny brunn å skoltomten.
Omedelbart därefter hölls kommunalstämma under hem.-äg. Gottfrid Bendelins ordförandeskap. Som första fråga var val av skogsvårdskommitte och valdes dtill Viktor Jakobsson, Fakla, och Th. Jacobsson, Gutenviks.
Stämman beslöt vidare att ingå till vägstyrelsen med anhållan om att vägskälet å vägen till Gammelgarn vid Karl Norrbys måtte flyttas längre västeröver, då nuvarande vägskäl ur trafiksynpunkt är både riskfyllt och besvärligt.
Herreviks fiskareförening hade hos Gotlands Järnvägs A.-B. gjort framställning om utsträckande av busstrafiken från Katthammarsvik till Herrevik, men hade anhållan blivit avslagen under motivering, att länsstyrelsen ej tilllät busstrafik på vägen Katthammarsvik —Herrevik i det skick ifrågavarande väg nu befann sig. På grund därav hade fiskareföreningen anhållit att stämman måtte göra anhållan om ifrågavarande vägs iordningsställande för busstrafik. Stämman uttalade sig för önskvärdheten och behovet av trafikens utsträckande till Herrevik och beslöt enhälligt att hos vederbörande göra anhållan om ifrågavarande vägs iordningsställande för busstrafik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *