KLINTEHAMN.

Klintehamn får tvätt- och badinrättning.
Styrelsen för I. V. Odins Tvätt- och Badinrättning har i dagarna genom annons infordrat anbud å byggandet av tvätt- och badinrättning. Därmed har ett gammalt önskemål kommit ett steg närmare sin fullbordan.
I sitt testamente hade grosshandlare I. V. Odin, som avled 1924, bl. a. förordnat, att ett belopp av kr. 50,000 skulle användas för och tillfalla en blivande tvätt- och badinrättning i Klinte-hamn. Av detta belopp skall kr. 20,000 bilda en grundfond varå räntan får disponeras till inrättningens underhåll m. m. BL a. förordnade hr I. V. Odin att allmänhetens avgifter till tvätt- och badinrättningen böra bestämmas så, att inkomsterna täcka driftkostnaderna, dock att visst belopp av inkomsten kan som rörelsekapital avsättas för nödigt underhåll och inrättningens fortbestånd.
Donationen skall förvaltas av en av fem personer bestående styrelse jämte två suppleanter. Till första styrelse att mottaga och förvalta donationen utsåg hr Odin fruarna Marta Jakobson, ordförande, Karin Smitterberg, Ingeborg Snöbohm samt herrarna E. Snöbohm och E. Smitterberg, vilka samtliga fortfarande kvarstå. Om styrelseledamot avgår utse de kvarvarande ny ledamot. Hälsovårdsnämnden i Klin-tehamn är utsedd till kontrollerande myndighet över inrättningens skötsel, fortgång och bestånd. Flera mellankommande orsaker hava fördröjt utförandet av uppdraget. Vid överlämnandet av donationen avgick bouppteckningsstämpel, omkr. kr. 6,000, varför styrelsen beslutade, att låta kapitalet stå orubbat tills det ånyo genom tillägg av räntor uppgick till kr. 50,000. När man kommit så långt att uppförandet av byggnaden blev aktuell kom samhällets stadsplanefråga med åtföljande byggnadsförbud emellan.
Nu har man emellertid ritningarna till byggnaden godkända och avtal om inköp av maskiner har upprättats.
Byggnaden kommer att uppföras i två våningar å den av inrättningen ägda s. k. Lundbergska tomten vid åns utlopp. Läget torde vara det bästa. God tillgång till vatten i första hand från ån. Möjlighet att erhålla vatten från den nedanför liggande viken finnes även.
Ingången blir förlagd å byggnadens gavelfasad mot västra landsvägen. Den nedre våningen disponeras helt av tvättinrättningen, vars tvättavdelning och torkrum äro förlagda i den västra delen av byggnaden: övriga utrymmen å nedre botten utnyttjas bl. a. till ett kallmangelrum och ett förrådsrum, vilket i en framtid kan användas till rum för varmmangel. I pannrummet kommer att installeras en lågtryckspanna.
Till tvättinrättningen kommer att anskaffas en tvättmaskin, en centrifug för vridning av kläderna samt ett varmaggregat för torkning. Kallmangeln kommer att drivas med elektrisk kraft. Till utrustningen hör även 4 st, s. k. blötvagnar.
I tvättinrättningen är det meningen, att samhällets husmödrar på egen hand skall få ombesörja sin tvätt med hjälp av inrättningens maskinella utrustning. Avgiften per timme torde ej bliva avskräckande. Man beräknar att 18 kg. tvättkläder skola vara tvättade och torkade på c:a 3 timmar.
Inrättningens anordningar för underlättande av tvätt komma säkerligen att hälsas med tillfredsställelse av husmödrarna.
I den övre våningen kommer badavdelningen att inrymmas. Från nedre våningens entre leder en trappa upp till ett rymligt väntrum, varifrån även föreståndarinnan har ingång till sin lägenhet om ett rum och kök. Från en passage i våningens mitt har man på höger hand två hytter med tillhörande rum för karbad. På samma sida med ingång från väntrummet finnes även ett s. k. behandlingsrum, med möjlighet för massage, och event. medicinska bad. Från passagen har man på vänster hand ingång till ett rum med sex avklädningshytter för badstubadande. Från detta rum kommer man i ett rymligt tvagningsrum och den därbredvid liggande bastun. Bastun kommer säkerligen att hälsas med tillfredsställelse av äldre som yngre.
Så långt har planerna avancerat. Skulle det visa sig att entreprenadanbuden allt för kraftigt överskrida de av styrelsen beräknade kostnaderna torde styrelsen se sig nödsakad uppgöra nya ritningar och beräkningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *