Idrott och sport.

Gotlands idrottsförbund 1937.
Några axplock ur årsberättelsen.

Gotlands idrottsförbund, som om söndag har sitt årsmöte å rådhuset, har för första gången efter sin 29åriga verksamhet utgivit sin års- och revisionsberättelse i tryck. Det är en välredigerad skrift på inte mindre lin 40 sidor, varar vi här nedan ha gjort några axplock. En hel del tabeller och rekordsiffror äro bl. a. angivna, vilka ge en klar belysning över idrottslivet.
Berättelsen Inledes med en minnesruna över förbundets framlidne mångårige ordförande, major Lukas A:son Runeborg.

Lukas Runeborgs minne hyllas.
När budet om Lukas Runeborgs bortgång den 24 sept, 1937 spreds runt land och stad var det många, som kände sorg, ty Lukas Runeborg hade många vänner.
Vi idrottens vänner och utövare minnas honom med saknad som den store kämpen från den moderna idrottens genombrottsår på vår ö. Själv en av initiativtagarna till bildandet av Gotlands idrottsförbund, blev han vid dess tillkomst den 3 augusti 1908 förbundets förste ordförande, vilken befattning han sedan innehade till den 30 mars 1924. Runeborg har härigenom som få fått följa den moderna idrottens utveckling på Gotland från barnaåren. Hans insatser ha varit tungt vägande under förbundets första utvecklingsår. Med brinnande energi gick han in för sitt idrottsliga arbete, tände och inspirerade, där ett slocknande intresse behövde stimuleras. Alltid stark och slagkraftig i debatterna samlade han uppmärksamheten kring sin person.
Hos Lukas Runeborg klappade ett varmt hjärta, fritt från svek och dagtingan; han representerade det vi vilja se av idrottens ledare.
Då idrottens vänner och idrottsutövare här bringa Lukas Runeborg sin hyllning och tack, göra de det av förvissning, att kärleken till idrotten och tron på dess välsignelsebringande kraft varit drivfjädern för hans handlingar.
Hans goda hjärta har brustit, men vi, som fångats av hans eminenta förmåga att samla och leda, skola ålltid minnas honom såsom den ädle och gode idrottskamraten.
Lukas Runeborg är död, men inom idrottskretsar lever han som banbrytaren för den moderna idrotten.
Vi tacka för vad han gjort och verkat. Må hans minne länge leva bland oss.

2,747 medlemmar anslutna.
Under verksamhetsåret ha 11 föreningar vunnit inträde i förbundet. En förening, Rone allmänna idrottsklubb, Autsarve, har upplösts och avförts.
Medlemsantalet, som vid verksamhetsårets ingång uppgick till 2,342, har under året ökats med 405 och är nu uppe vid den efter våra förhållanden vackra summan 2,747.
Med Väte skolas idrottsförenings inträde år 1937 erhöll förbundet sin 60:de förening, I anledning härav har styrelsen beslutat utdela ett hederspris till denna förening, vilket pris kommer att överlämnas vid årsmötet.
För varje nytt 10-tal förening, som vinner inträde, kommer liknande hederspris att utdelas.

Nytt liv i den fria idrotten.
Med glädje kan styrelsen konstatera, heter det bl. a., att en skönjbar uppryckning inom den fria idrotten ägt rum. Alltjämt sakna vi dock resultat av toppklass. Bredden är emellertid tillfredsställande med ett flertal lovande ungdomar.
Under tiden 1—22 juni disponerade förbundet på Svenska idrottsförbundets bekostnad instruktören Sverker Lindström. I sin särskilda rapport framhåller denne bl. a., att materialet är bra här på Gotland, i vissa fall ypperligt, men att de tekniska bristerna ännu äro alltför stora för att goda resultat skola komma. fir Lindström anser vidare att standarden drages ned genom samröret med fotbollen och att separation mellan allmän idrott och fotboll är en nödvändighet. Han rekommenderar också livligare propaganda för klubbmatcher och påtalar bristen på fullgoda idrottsplatser, även om dock utsikterna något ljusnat, enär Hemse kommer att erhålla en ny idrottsplats.
En klar och tydlig redogörelse för årets tävlingar och rekord m. m. är bifogad berättelsen för fria idrottsverksamheten. Även ifråga om övriga grenar av verksamheten upptager berättelsen resultasiffror m. m.

Ett livligt orienteringsår.
Ifråga om orienteringsidrotten framhålles, att denna haft ett gott och för denna idrotts bredare utveckling lovande år. Med glädje, heter det bl. a., hälsa vi särskilt damerna, vilka i år för första gången deltagit i orientering inom distriktet, välkomna till utövandet av denna hälsobringande sport i skog och mark. Förutom DM-tävlingarna erinras om bl a. korporationstävlingen för 3-mannalag, treklubbsorienteringen m. m.

Brottning och tyngdlyftning gå framåt.
Trots att tillslutningen av yngre krafter icke varit så stor som föregående år, befinner sig brottningssporten inom distriktet på en god och lovande utveckling. Intresset för denna kraftsport har betydligt ökats jämväl ur publiksynpunkt. Som ett önskemål för kommande år uttalas, att gotländska brottare beredas tillfälle till bl. a. deltagande i de s. k. ”fyrstadsmatcherna”.
Sex föreningar äro anslutna till Svenska brottningsförbundet.
Intresset för tyngdlyftningen har stigit avsevärt. Under året ha ytterligare två föreningar upptagit denna sport på sitt program. För först gången kunna också de gotländska tyngdlyftarna glädja sig åt att ha hemfört ett svenskt mästerskap, nämligen då Gösta Hellström, Tingstäde T. K., 1937 erövrade mästerskapet i lättvikt vid SM för juniorer.
Fem föreningar äro anslutna till Svenska tyngdlyftningsförbundet.

Handbollsintresset stiger alltjämt.
Intresset för handbollsidrotten är i ständigt stigande och denna gren har kvalitativt sett nått en betydlig utveckling under säsongen, Glädjande nog ha även damerna nu på allvar intresserat sig för denna inomhussport.
Fem föreningar äro anslutna till Svenska handbollsförbundet.

Tennis.
Tennissporten inom distriktet har endast en till Gotlands idrottsförbund ansluten förening, nämligen Visby tennisklubb, Denna klubb arrangerade bl. a.
årets DM-tävlingar, Som sammanfattning av verksamheten kan sägas, att utvecklingen gått i rätt riktning och att intresset är i stigande.

Cykelidrott.
Cykelsporten inom distriktet idkas fortfarande av endast en förening, Visby cykelklubb. Denna klubb för emellertid en livlig propaganda för sporten ifråga, och ett flertal tävlingar ha anordnats. I ett av Svenska velocipedförbundet uppsatt vandringspris mellan distrikten för märkesprov har Gotlands idrottsdistrikt erhållit sin första inteckning.

Ingen snö — ingen skididrott.
Fyra föreningar äro anslutna till Svenska skidförbundet. Då snötillgången här nere under säsongen varit ringa, har denna idrott kunnat utövas endast i en mindra utsträckning, varför några resultat icke äro antecknade.

Simidrotten på tillbakagång.
Simidrott inom distriktet utövas i nämnvärd grad av Visby simsällskap och Slite I. F. Dessa föreningar ha anordnat det fåtal tävlingar, som hållits under året, Denna gren befinner sig fortfarande på tillbakagång och någon tendens till ändring i detta förhållande har under säsongen icke kunnat förmärkas, framhålles bl. a.

921 ”skolidrottare”.
Anslutna föreningar voro vid årets början 24 med en medlemssiffra av 572. Under året ha åtta nya föreningar tillkommit, varför distriktet nu omfattar 32 föreningar . med 921 medlemmar, den största ökning, som något år hittills kunnat noteras.
Ett gott resultat har erhållits, men ännu återstår mycket att göra för ungdomens fysiska fostran, betonas det i berättelsen. När varje skola har sin skolidrottsförening och varje pojke och flicka idrottar för att det är roligt, först då är målet nått.
Under året ha 384 skolidrottsmärken erövrats, liksom ett stort antal simmarmärken. Särskilt anmärkningsvärt är att rätt många skidlöparmärken tagits, främst vid Othems skola, där 100 proc. av eleverna lyckades klara proven för ungdomens skidlöparmärke.. Ett enastående resultat, som gör läraren på platsen all heder.

12,000 kr. till Hemse idrottsplats.
I berättelsen erinras om åtgärderna för anläggandet av idrottsplats i Hemse med bidrag av 12,000 kr. i tipsmedel. Arbetet får dock ej igångsättas förrän särskilt tillstånd erhållits. Den kommande idrottsplatsen i Hemse kommer att få stor betydelse för idrottsutvecklingen på södra delen av ön. Vidare erinras om de omfattande arbetena, som pågått och avslutats å Gutavallen. Som önskvärt uttalas, att idrottsplatserna kompletteras med bastu.

Verksamheten i övrigt.
Under denna titel framhålles bl. a., att yttrande avgivits till Riksförbundets idrottsplatskommitté angående fördelning av tipsmedel för de av distriktets föreningar, som inlämnat ansökan om anslag.
På Riksidrottsförbundets anmodan har uppgjorts förslag å preliminära kostnader för upprättande av ett centralkansli inom distriktet.

Ekonomin.
Förbundets inkomster och utgifter ha balanserat på en summa av 3,740: 67 kr.
Balansräkningen upptager i tillgångar 1,432: 22 kr. och inga skulder. I en särskild tablå över A.-B. Visby Bryggeriers gåva framgår att av medlen, sammanlagt 515: 44 kr., därav 15:44 kr. i ränta, inköpts under året två st. vandringspris och två årsbägare för sammanlagt 232 kronor.

AIK blev seriemästare.
Vann mot Gute med 10—06.
Äntligen nalkas handbollssäsongen sitt slut. Att publiken fått nog för i år av denna sport fick man ett tydligt bevis för vid gårdagens seriefinal, då den spännande matchen inte lyckades dra på långa vägar fullt hus. Den dåliga publikanslutningen inverkade emellertid inte på något sätt menligt på spänningen.
I går hade alltså den långa serien avancerat så pass att de två bästa la.
gen — AIK och Gute— sinsemellan skulle avgöra vilket som har den bästa och jämnaste spelstandarden. Ett tag strax efter DM stod Gute som klar favorit, men vid spelöppningen i går hölls nog AIK tämligen allmänt som favorit. Det gick också som väntat, AIK tog genast ledningen och bibehöll den sedan matchen igenom. Gute lyckades visserligen i de första spelminuterna förskaffa sig en uddamålsledning först med 1—0 och sedan med 2—1, men därpå var det som sagt bara, AIK, Hela laget spelade som i fornstora dar — alltså vårsäsongens början — och mot detta ”rövargäng” hade Gute aldrig så mycket som skuggan av en chans. I halvtid ledde AIK med 6—3 och andra halvlek gick i samma stil eller om möjligt ännu mera överlägset till AIK, Ett tag artade det sig till total katastrof för Gute, då AIK ledde med 10—3 och ”Dinet” i Gutegluggen stundtals fick spela ensam mot de anstormande AIK:arna. Det sviktande laget tog sig emellertid samman storartat och genom Affen Lindvall lyckades man ändra siffrorna till åtminstone presentabla 6—10.
Att AIK var bästa laget på plan var inte svårt att se! Medan Gutes forwardsspelare ständigt stötte på en kompakt försvarsmur så stod alltid någon AIK-are fri och kunde överlista det tappert men fåfängt arbetande guteförsvaret — att detta dock inte spelade dåligt bevisas: ju av de låga målsiffrorna! Ja, man kan nästan säga, att försvaret var Gutes för dagen starkaste lagdel — men då inte kedjespelarna förmådde göra mål så måste man ju förlora! I AIK spelade hela laget utmärkt och ”Jimmen” ’Claes&on som vikarierande för skadade Lyth i målet klarade sig ifrån detta med den äran.
I förmatchen möttes först Gute B och VIF B varvid det ungdomliga gutelaget triumferade med 13—9, halvtid 6—6.
I en annan uppgörelse segrade I 18 över A. 7 med 21—38 (9—5). Hjortsbergs åtta mål, varigenom han hemförde skytteligan tillsammans med Löfquist AIK, var det enda positiva i den för övrigt mycket negativa matchen.
Då serierna nu äro slutspelade, införes härnedan de slutgiltiga resultaten samt toppen av skyrreligan.
A-serien.
AIK 8 6 1 1 132— 60 13
Gute 8 6 0 2 130-95 12
I. 18 8 4 0 4 119—117 8
VIF 8 3 1 4 113— 87 7
A. 7 8 0 0 8 8 60—195 0
B-serien.
AIK 6 5 0 1 95—59 10
Gute 6 4 0 2 64—62 8
VIF 6 2 1 3 65—72 5
I.18 6 0 1 5 49—80 1

Skytteligan.
1.) G. Löfquist, AIK, 42 mål
Hjortsberg, I. 18, 42 mål
3.) Å. Kolmodin, VIF, 87 mål
4.) N. Ekström, Gute, 27 mål
A. Lindwall, d:o, 27 mål
6.) S. Fohlin, d:o 25 mål
7.) Frögren, A. 7 24 mål
8.) Classon, d:o 23 mål
Lundin, I. 18, 23 mål
10.) S. Andersson, AIK, 22 mål
Om man betraktar serieabellerna, så slår en AIK:s stora prestation att åtminstone vad målkvoten beträffar överlägset hemföra både A-lags- och reservlagsserierna. I båda serierna finnas deciderade strykpojkar men i övrigt ha striderna varit både jämna och ofta haft överraskande utgång. Ett bevis för storseriens jämnhet är väl att årets distriktsmästare i serien förvisats till näst sista plats.
T-e.

Gymnastik i morgon!
Stora gymnastikuppvisningar blir det i morgon kl. 6 e. m. å A 7:s gymnastiksal, då som tidigare nämnts Visby kvinnliga gymnastikförenings elitavdek ning och Visby manliga gymnastikförenings elitavdelning komma att uppträda inför, som man har anledning förmoda, rekordpublik, Det är nämligen på samma gång en avskedsföreställning, ty morgondagens uppvisning av de kvinnliga elitgymnasterna ledas för sista gången av fru Inga Johnson, Dir, och fru Johnson skola ju avflytta till fastlandet, men dessförinnan kommer dir, Johnson att deltaga i Gymnastikens dag, då däremot fru Johnson som sagt i morgon har en avskedsföreställning såsom ledarinna för sin elittrupp.
Våra gymnaster kunna som bekant sina saker, och att det blir en verklig pampig uppvisning både på spinn- och svärdssidan kan man vara förvissad om.

Boxning på A 7 i kväll.
Stockholmsboxare mot våra bästa.

Våra boxningsentusiaster ha länge gått och väntat på att få se boxning med domslut, och denna längtan får i afton sin uppfyllelse, i det att B. K. Ringen anordnar matcher med domslut å A 7:s gymnastiksal i kväll kl. 8.
För underhållningen komma fyra boxare från Arbetarnas IF i Stockholm att svara jämte de bästa från B. K, Ringen, I lättvikt märkes sålunda Sixten Svensson, som bl a. deltagit i matcher mot Norge och Finland och som i kväll skall gå mot Wilhelm Bäck. Vidare märkas Rune Jansson, Stockholms AIF:s mästare i welter, som går mot Erik Bergström, Erik Eriksson i lätt tungvikt, en teknisk och god fighter, som får Arne Olofsson till motståndare, och slutligen mötas i tungvikt Nils Hägglund och Sven Fansson. Hägglund blev tvåa i lätt tungvikt vid Arbetareolympiaden i Paris 1934.
Förutom dessa ”stjärnmatcher” blir det matcher i flugvikt och mellanvikt. Sålunda ha bl. a. Lennart Pettersson och Valle Jonasson en uppgörelse, vilken har sitt intresse nu inför Gotlandsmästerskapet.

På Gutavallen
spela i morgon kl. halv 11 f. m. VIF och Gute.
Kl. 1,30 mötas AIK och A 7.

Träningsorientering i morgon.
Samling vid Österport kl. 9,15.

AIK:s träningsorientering fortsätter i morgon. Samlingen sker vid Österport kl. 9,15, och såväl nybörjade som kvinnliga orienterare äro välkomna. Banan blir synnerligen lätt. Deltagarna skola medföra cykel och ombyte av kläder.
Det blir den sista träningen före seriens startande.
Deltagarna bjudas gratis på kaffe och bullar.

Visby idrottsförenings damer
ha orientering i morgon kl. 9 f. m. Samling vid Österport. Cykel medtages. Även icke medlemmar välkomna.

Fotboll i Hemse.
I gårdagens fotbollsmatch mellan Alva IK och Hemse BK hemförde det sistnämnda laget segern med 2—1 (2—0). Matchen var i stort sett jämn och resultatet var ovisst in i det sista, Det lyckades alltså ej heller denna gång för Alva att få revansch.
Matchen mellan klubbarnas B-lag slutade också den med Hemseseger med 3—0 (0—0).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *