Hitler kommer ej att söka krig!

En polsk general skärskådar situationen.
Warszawa, 2 maj. (TT. fr. Havas.) Förutvarande polske konseljpresidenten Sikorski, som är general i polska armén, offentliggör i tidningen Kurjer Warszawski en lång artikel, vari han skärskådar det tjeckiska problemet och möjligheterna för en väpnad konflikt i Europa. Han framvisar hurusom Österrikes förening med Tyskland förvärrat Tjeckoslovakiens läge och förklarar att fredens öde i främsta rummet beror på ”Tysklands militära potential”. Tysklands armé består av tretton armékårer om sammanlagt trettiosju divisioner, och det tyska militärflyget räknar 3,000 maskiner, framhåller Sikorski. Denna massa blir snart en enorm anfallskraft, men den saknar för närvarande enhet, speciellt efter inkorporeringen av sju österrikiska divisioner. En viss brist på officerare och underofficerare gör sig vidare kännbar, men det är först och främst reserver som. saknas. Generalen tillägger: ”Om alltså en snabb framgång, som vinnes tack vare ett blixtsnabbt massivt anfall medelst pansardivisioner, icke omedelbart ger de önskade resultaten, blir krigets utgång tvivelaktigt för Tyskland. Men kriget i Spanien har visat att myten om ett kort, segerrikt krig försvinner.” Artikelförfattaren konstaterar vidare att tjeckerna säkerligen äro beslutna att ensamma försvara sin oavhängighet. De kunna emellertid även räkna på Frankrike och Sovjetunionen i händelse av konflikt med Tyskland. På tal om Sovjetunionen skriver Sikorski: ”Låt oss bara tänka på den ryska luftflottan, som förfogar över 4,500 maskiner och låt oss icke glömma att det ryska flyget visat vad det går för i Spanien.”
Generalen slutar sin analys på följande sätt: ”Alliansen med Frankrike är den viktigaste för Tjeckoslovakiens säkerhet. Frankrikes hållning i denna fråga är känd. Nu är Frankrike knutet till Storbritannien, och de båda imperiernas militära styrkor ha förenats. Den odiskutabla överlägsenheten i fråga om materiella och moraliska reserver, råvaror och industri befinner sig på detta blocks sida. Rikskansler Hitler kommer icke att söka krig med detta block.”

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *