Gotlands första sjukstall.

Invigt i går i Hemse.
Gotlands första sjukstall invigdes här i går e. m. av landshövding Rodhe i närvaro av representanter för veterinärkåren, hushållningssällskapets förvaltningsutskott, som gjort en rundresa för att bese en del J. U. F.-odlingar, representanter för Hemse kommun samt ett hundratal intresserade lantbrukare från olika delar av distriktet. Talartribunen var rest ute i det fria, och där dukades också kaffeborden. Invigningshögtidligheten var enkel men festlig, vartill icke minst bidrog att man flaggade från varenda stång i hela samhället Svenska Röda Stjärnans sjukstall i Hemse, som det fullständiga namnet lyder, har uppförts på en kommunen tillhörig tomt mitt emot apoteket och mellan provinsialläkarebostaden och den s. k. veterinärtomten, där man hoppas att med tiden även kunna uppföra bostad åt distriktsveterinären. Läget är sålunda ypperligt, i all synnerhet som sjukstallet ligger mitt i en dunge av unga lövträd, och gavelns stora, röda stjärna är en förträfflig skylt, som lyser ut mot gatan och ovillkorligen fångar den passerandes uppmärksamhet.

En fullt modern institution.
Byggnaden, som är uppförd av tegel i en våning, är mycket rymlig och väl inredd. Den inrymmer förutom operationssal och det egentliga stallet även kontor för veterinären, garage för honom och hans assistent samt ett förrådsrum m. m. Tvångsspiltan för hästar i operationssalen är en mycket sinnrik anordning, där patienten nog är så illa tvungen att hålla hoven eller vilken kroppsdel det än gäller fullkomligt stilla. Vad detta betyder för den, som skall utföra ett operativt ingrepp, är lätt att förstå, och en annan följd är givetvis också att veterinären tack vare dessa tekniska anordningar blir i stånd att prestera ett än bättre arbete till såväl djurens som deras ägares fromma. Skulle en operation emellertid kräva, att djuret ligger omkull, står ett jättestort operationsbord till förfogande, och anordningar för varmt och kallt vatten finnas alldeles bredvid liksom skåp för instrument m. m. Stallavdelningen utgöres av en stor och rymlig box och en spilta för kallvattenbehandling, och dessutom finnes här en tvångsspilta för nötkreatur och plats för foder. I båda salarna är det mycket lätt att genom vattenbegjutnming . rengöra golven, och anordningar äro f. ö. vidtagna, som gör att man med lätthet kan upprätthålla en hygieniskt hög standard i detta moderna och praktiska sjukstall, som naturligtvis också är försett med centralvärme och elektrisk belysning.

Distriktsveterinären demonstrerar.
Sedan distriktsveterinär Nils Andersson, som nu med säkerhet kommer att få en stor del av sin verksamhet förlagd hit, demonstrerat lokalerna och deras inventarier för landshövdingen och övriga närvarande, samlades man på gräsplanen utanför och bänkade sig framför den flaggdekorerade talartribunen, som dagen till ära även försetts med Svenska Röda Stjärnans emblem.
Här framträdde nu representanten för Hemse kommun, handlanden John R. Wittberg, och hälsade samtliga närvarande och främst landshövding Rodhe hjärtligt välkomna. Han förklarade vidare, att syftet med denna invigningshögtidlighet främst var att bereda tillfälle för lantbrukarna att taga del av de möjligheter, som det nya stallet erbjuder djurägarne. Vidare frambar hr Wittberg ett varmt tack till föreningen Svenska Röda Stjärnan, som genoin sitt storartade ekonomiska bidrag möjliggjort bygget, samt till entreprenören och hans medhjälpare för väl utfört arbete. Tal. hoppades, att tillkomsten av detta sjukstall skall betyda ett nytt och verksamt medel i kampen mot djursjukdomarna, samt överlämnade ordet åt distriktsveterinär Nils Andersson.

… och talar om djursjukvården förr och nu.
En människa, som blir sjuk, söker läkare och har till sitt förfogande lasarett, sjukstugor och sanatorier, sade tal. Man har länge insett betydelsen av att sjukdomarna behandlas på ett hygieniskt sätt, så att läkningen underlättas. Alltefter vetenskapens ståndpunkt har man inrättat lasarett med moderna anordningar, och särskilt på de sista årtiondena ha stora framsteg gjorts. Vad djursjukvården beträffar har det emellertid endast i undantagsfall funnits ens något så när hygieniska omständigheter, där man kunnat tillämpa aseptik och antiseptik. Behandlingen av sjuka djur har fått försiggå i lador eller i det fria där damm och bakterier haft fritt spelrum och ofta förorsakat komplikationer. Svårigheterna till rationell behandling ligga här i öppen dag, liksom det är klart att djurägarna få lida avsevärda förluster genom förlängd läktid och uppkomna men. Ganska svårt har det också varit att genomföra en behandling med hänsyn till vår tids krav på smärtfnihet. Det var först inom det militära och då särskilt under världskriget, som man lärde inse betydelsen av att äga lämpliga lokaler för skötsel av hästar, och mellan 1915 och 1925 försågos också samtliga svenska militära etablissement för beridna truppslag med moderna sjukstallar.
Under världskriget framgick det emellertid, att man behövde anlita civilpersonal för vård av skadade djur, och för detta ändamål bildades för ett 20-tal år sedan Internationella Röda Stjärnan, förening för vård av hästar i krig. Svenska Röda Stjärnan tillkom strax därefter och har för sin organisation tagit Föda Korset till mönster. Under fredstid inriktar man sig på att anskaffa lämpliga sjukstallar med lämplig inredning och ”dessutom utbildar man kvinnlig personal, samlar penningmedel och sprider upplysning om rationell djurvård. Stallet i Hemse är det 16:de i Sverige, och liksom de övriga är det främst avsett att användas av vederbörande distriktsveterinär för poliklinisk behandling av till honom förda djur.
Tal. berörde härefter de synnerligen bedrövliga mottagningsförhållanden som tills dato varit rådande i Hemse samt gav en historik över landstingets behandling genom tiderna av frågan om byggandet av bostads- och arbetslokaler åt veterinären i Hemse. Den enda positiva åtgärden som vidtagits är förvärvet av dispositionsrätten till den s. k. veterinärtomten, vilket skedde år 1874. Sedan dess ha alla ansökningar från kommunen -om att få bygga tomten avslagits under olika motiveringar, varför kommunen inför det ständigt ökade behovet såg sig nödsakad att uppföra åtminstone ett sjukstall på sin egen tomt, ehuru läget på den angränsande och för veterinärändamål avsedda tomten givetvis varit bättre.
Den totala kostnaden för sjukstallet har uppgått till omkring 11,000 kronor, varav Svenska Röda Stjärnan bidragit med 3,000 kr. för inventarier. För denna stora gåva frambär jag nu ett varmt tack. Föreningen har härigenom lagt ytterligare ett län inom sin intressesfär, och vi hoppas att den skall få glädje av sitt barmhärtighetsverk. Vidare tackade tal. entreprenören, byggmästaren Rudolf Nilsson, Hemse, för gediget och intresserat arbete samt målaren Axel Olsson, värme- och sanitetsfirman Axel Alström och A.-B. Gotlands Kraftverk. Ett särskilt tack riktade han till Hemse kommun och kommunalnämnd och adresserade sig därvid speciellt till kommunalnämndens ordförande, lantbrukare J. G. Jacobsson, Likmide, och kommunalstämmans ordförande, handlanden John R. Wittberg. Som representant för distriktsveterinärsbefattningen gav tal. ytterligare en eloge och ett tack åt kommunen, som iklätt sig kostnaden för detta icke direkt räntebärande företag, samt anhöll därefter, att landshövdingen måtte förklara sjukstallet invigt.

Landshövdingen förrättar invigningen.
Landshövding Rodhe erinrade i sitt anförande om att Gotland i synnerligen hög grad är ett jordbruksland, och att värdet av våra exporterade produkter befinner sig i ständigt stigande. Men när jordbrukaren har dåligt väder och när väder och vind sammansvär sig mot honom och ej ger honom den ere sättning han så väl förtjänat, då är det dåligt här och vi lider alla av verkningarna, vilket visar, att vi är så intimt beroende av jorden som överhuvud taget kan tänkas. I geografiläroböckerna brukar det talas om jordbruk och boskapsskötsel, men åtminstone här på Gotland är det väl så, att vi inte gärna kan tänka oss ett jordbruk utan kreatur. Och framför allt är det väl hästaveln, som fångat gotlänningarnas intresse, och antalet hästar har nad de senaste tre decennierna ökat i betydligt högre grad än antalet kor, som fortfarande är lågt här på ön i fm lande till åkerarealen och andra län. Med det starka intresset för djurskötseln sammanhänger intimt intresset för djursjukvården, sade landshövdingen och erinrade även om den långa lidandeshistoria med ”veterinärtomten”. Han ansåg det emellertid vara synnerligen klokt av Hemse kommun att anordna detta sjukstall. Det vittnar om god framsynthet, sade tal. vidare och lyckönskade kommunen till att ha kunnat föra frågan lyckligt i hamn samt tackade å länets vägnar föreningen Svenska Röda Stjärnan för, deras insatser.
Landshövdingen hoppades, att sjukstallet skall komma att bli till stor nytta och glädje för alla djurägare i trakterna runtomkring och för den, som skall arbeta där, samt förklarade, att kommunen nog skulle komma att få god valuta för sina utlägg, om det också icke bleve i reda pengar. Efter ytterligare lyckönskan förklarade landshövdingen sjukstallet invigt för sitt ändamål.
Invigningshögtidligheten, som gynnades av ett härligt sommarväder, avslöts efter ett par timmar med gemensam kaffedrickning i det fria, varunder telegrafiska hälsningar från länsveterinären, Gotlands Djurskyddsförening och föreningen Svenska Röda Stjärnan upplästes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *