Fiskets bensinskattemedel.

Lantbruksstyrelsen meddelar till hushållningssällskapet i Gotlands län, att av de för 1936-1937 återburna bensinskattemedel, som skola användas till fiskerinäringens främjande, för sällskapets område finnas disponibla 3,651 kr. för kustfisket.
Medlen böra användas huvudsakligen till underlättande av fiskebåtstrafiken genom förbättring av hamnar och bryggor samt anläggning av fiskefyrar, för åstadkommande av telefonförbindelser, fiskodling m. m. men däremot ej till direkta understöd åt fiskare. Förslag till medlens disposition bör inges till lantbruksstyrelsen senast 25 maj. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *