Brakseger för Hitler folkomröstningen.

99,5 proc. av de röstberättigade röstade,
99,8 proc. av dessa röstade ja.
452,000 neiröster, 75,000 ogiltiga.

Berlin, 11 april, (TT.) Det preliminära slutresultatet för Stortyskland i fråga om omröstningen för Österrikes anslutning föreligger nu. Röstberättigade voro 49,546,950 personer. De avgivna rösterna äro 49,326,791 (99,555 procent), därav jaröster 48,799,269 (99,83 procent), nejröster 452,180 och ogiltiga 75,342.
Det preliminära slutresultatet för rikshuvudstaden Berlin lyder: 3,156,774 ja, 23,997 nej, 2,843 ogiltiga.

99,75 proc. jaröster i Österrike.
Wien, 11 april. (TT.) I Österrike äro 99,75 procent av de avgivna, rösterna jaröster. Totalresultatet för Österrike är 4,284,795 avgivna röster, därav 4,273,884 ja. För Wien äro siffrorna 1,219,331 ja, 4,939 nej och 2,316 ogiltiga. I Branau, Hitlers födelsestad, avgikvos 3,331 jaröster och 5 nejröster.

Hitler lycklig över resultatet.
Den största stunden i hans liv.

Berlin, 11 april. (TT.) Sedan omröstningsresultatet i Österrike kungjorts höll Hitler ett radiotal, vari han yttrade, att resultaten överträffa alla hans förväntninar. Jag är lycklig över, sade han, att Tysk-Österrike på detta sätt visat sitt inre sinnelag. Denna nu av hela tyska folket fullbordade bekräftelse av Österrikes förening med riket betyder tillika det högsta rättfärdigande av alla mina handlingar. För mig är denna stund den största i mitt liv.

Hur tyskarna i Sverige röstade!
98 procent ja i Stockholm.

Stockholm, 10 april. (TT.) Rikstyskar och f. d. österrikare i Stockholm med omnejd deltogo på söndagen i folkomröstningen och riksdagsvalet i Tyskland genom att rösta ombord på tyska torpedjagaren Max Schultz, som under sin övningsfärd i Östersjön gått in till Södertälje. Sammanlagt avgåvos 822 röster, varav 799 ja-röster, 19 nejröster och 4 ogiltiga. Av f. d. Österrikare röstade 129 ja och 6 nej. Av de ogiltiga rösterna voro två tyska och två österrikiska. Jarösterna utgjorde 98 procent.

99 1/4 proc. 1 Göteborg.
Göteborg, 10 april. (TT.) De tyskar och Österrikare, som äro bosatta i Göteborg med omnejd röstade ombord på ångaren Nordwest, som på förmiddagen avgick från Göteborg till en plats utanför territorialgränsen. Vid omröstningen avgåvos 153 ja och ett nej. Av de röstande voro fyra österrikare, vilka alla röstade ja.

Hur omröstningen hade ordnats.
Berlin, 10 april. (TT.) Folkomröstningen och valet till stortyska riksdagen började på söndagsmorgonen kl. 8 och pågick till kl. 5 e. m. Röstberättigad var den som den 10 april fyllt 20 år och är i besittning av medborgerliga rättigheter. Icke röstberättigade voro judar, d. v. s. sådana män och kvinnor som härstamma från minst tre heljudiska far- och morföräldrar.
Röstsedeln för de röstberättigade ur det gamla riksområdet består av vitt, röstsedeln för österrikarna av grönt papper. Därjämte fanns även en röstsedel av blått papper för soldaterna i den gamla österrikiska förbundsarmen, vilka endast deltaga i folkomröstningen, icke i riksdagsvalet. Här lyder frågan: ”Gillar Du, tyske soldat, Österrikes den 13 mars genomförda återförening med tyska riket ?” Den fråga, som förelägges de andra röstberättigade, lyder : ”Gillar Du Österrikes den 13 mars 1938 genomförda återförening med tyska riket, och röstar Du för vår ledare Adolf Hitlers lista?” Frågan kan besvaras med jå eller nej.
Övervägande flertalet av människorna på gatorna buro den plakett med Hitlers huvud, som var och en erhåller i vallokalen efter det han avlämnat sin röstsedel.

Hitler talade på lördagen i Wien.
I den s. k. nordvästbanhallen i Wien höll rikskansler Hitler på lördagskvällen sitt sista tal till det tyska folket före omröstningen på söndagen. Hallen, som rymmer 20,000 personer, var fullpackad med folk.
Hitler, som var synbart rörd över den entusiasm, som kom honom till mötes från åhörarnas sida, erinrade först om att han nu för tredje gången talade med anledning av ett val i en gränsstad. 1933 hade han i Königsberg kallat nationen inom rikets dåvarande gränser till en bekännelse, som skulle göra det möjligt för honom att oberoende av parlamentariska svårigheter ta Tysklands öde i sin hand och lyckligt utgestalta det. 1 gränsstaden Köln manade han 1936 det tyska folket att bekräfta det tungt vägande beslutet att åter ställa den. förut demilitariserade zonen under rikets överhöghet. ”1 dag” — fortsatte Hitler — ”står jag här i Wien åter inför ett avgörande som jag tror skall införlivas med den tyska historiens annaler.”
Rikskansler Hitler återvände på söndagsmiddagen från Wien till Berlin, där han avlämnade omedelbart sin röstsedel i vallokalen på Anhalter Bahnhof.

Hela Tyskland lyssnade vid högtalarna.
Berlin, 9 april. (TT.) Hela Tyskland stod på lördagskvällen under intryck av rikskansler Hitlers sista appell från Wien före söndagens folkomröstning. överallt i städer och byar höllos företagen stängda på eftermiddagen. Stora människomassor drogo genom gatorna på väg till mötesplatserna, där Hitlers tal i Wien utsändes genom högtalare. I Berlin hade befolkningen i tio väldiga marschkolonner marscherat upp i Lustgarten.

Flygblad mot Hitler 1 Wien.
Wien, 9 april. (TT. fr. Reuter.) Natten till lördagen fann man på gatorna i Wien flygblad som hotade Hitler. De voro delvis framställda med provisoriska tryckmaskiner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *