Från landsbygden.

ÖSTERGARN, 26 mars.
Östergarns skytteförening hade annandag påsk sitt årsmöte, hvilket var talrikt besökt. Af årsberättelsen framgick, att föreningen kunnat glädja sig åt en god framgång under året.
Antalet aktiva medlemmar var 48, alla anslagsberättigade och däraf 14 nyinskrifna. Revisionsberättelsen upplästes, styrelsen erhöll ansvarsfrihet.
Val af styrelse företogs, då till ordf. för 1913 omvaldes Albert Östergren i Djupvika och till styrelseledamötar O. Lenberg i Högstens, Gustaf Dahlgren i Rodarfve, Alfr. Olsson i Grogarns och Ansh. Pettersson i Gutenviks. Till suppleanter valdes K. Klintström och N. Lenberg och till instruktör C. G. Svensson. Till revisorer omvaldes K. Svensson och K. Östergren med Alb. Öström och Adolf Möllerström till suppleanter. — Att visitera föreningens gevär utsågs Gottfrid Bendelin. och Ansh. Pettersson och att representera föreningen vid Gotlands skytteförbunds årsmöte utsågos ordföranden och K. Östergren.
Årets skjutöfningar skola taga sin början 4 maj, och fältskjutning anordnas på »skyttarnas dag» den 2 aug.
En komité på 5 man utsågs att uppgöra kostnadsförslag och anskaffa medel till uppförande af en paviljong.
Slutligen öfverlämnades statens skyttemärke i silfver åt 4 och i brons åt 3 skyttar samt föreningens bronsmedalj åt 2 skyttar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Mars 1913
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *