Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Öja under ledning av f. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve. Till ortsombud valdes därvid: för Vamlingbo Th. Hansen, suppleant K. Olsson, Gervalds, för Sundre R. Antonsson, Vännes, suppleant G. Kihlman, Vestergårda, för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve, suppleant K. Östergren, Sutarve, för Öja K. Söderström, Ronnarve, suppleant Ivar Pettersson, Boxarve, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie, suppleant Hugo Nilsson, Mårtens, för Näs K. Gardell, Gahns, suppleant 0. Lindqvist, Sixarve, för Fide Herman Nilsson, Odvalls, suppleant Aug. Nilsson, Anderse.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid direktör Edv. Wahlgren redogjorde för ett kommitthförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan då hellre, att varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Ringmärkta kråkan i Vamlingbo.

För ett par veckor sedan meddelade vi om en ringmärkt kråka, som blivit skjuten i Vamlingbo den 20 jan. Enligt vad vi nu inhämtat genom Göteborgs museum, var kråkan märkt som ungfågel vid Rossitten i Ostpreussen den 26 okt. 1934. Den fördes sedan till Berlin, där den frigavs i Zoologiska trädgården. Men där ’tycks den inte haft lust att stanna, utan gav sig ut vidare i världen på egen hand. Nu fick den sin död på Gotland. Även kråkor ha sina öden….

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Kungörelse.

Torsdagen den 4 mars 1937 hålles med början klockan 1 e. m. inför Konungens befallningshavande i Gotlands län å landskansliet sammanträde jämlikt 14 § lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område för fördelning enligt 12 § samma lag av Elis Pettersson och hans hustru Agda Pettersson nedsatt löseskilling etthundra (100) kronor för ett område om 0,7171 hektar av samfälld mark till Vamlingbo sockens första och andra skifteslag.
Enär ifrågavarande mark är samfälld för flera än tio fastigheter med skilda ägare, vill Konungens befallningshavande erinra därom, att betalning ur lösenkillingen icke tillägges innehavare av fordran eller rättighet, för vilken någon av de i samfälligheten delägande fastigheterna häftar, med mindre denne eller annan sådan rättsägare i den fastighet senast å åttonde dagen före sammanträdet skriftligen framställt anspråk därpå hos Konungens befallningshavande. Underlåtenhet att väcka dylikt anspråk må dock ej läggas någon till last såsom försummelse i bevakande av honom eller annan tillkommande rättighet. Framställes ej anspråk, som nu sagts, och påyrkar ej heller någon av delägarna i samfälligheten senast vid sammanträdet fördelning av lösenkillingen, kommer densamma att tillhandahållas delägarna för samfälld räkning. Göra ej dessa inom tio år från sammanträdet anspråk på löseskillingen må densamma lyftas av nyttjanderättshavaren, så framt denne för sådant ändamål anmäler sig hos Konungens befallningshavande under elfte året efter sammanträdet. Sker ej heller sådan anmälan, tillfaller beloppet Kronan.
Framställes anspråk på löseskillingsfördelning på sätt ovan säges, hava vederbörande ersättningstagande och inteckningshavare att vid sammanträdet själva eller genom befullmäktigade ombud tillträdeskomma för att styrka sina anspråk på andel av de nedsatta medlen, och bör därvid iakttagas:
att fastighetsägarna böra förete nödiga åtkomsthandlingar, att intecknade skuldsedlar måste i huvudskrift företes, samt att, därest fastighet äges av äkta makar och endast en av makarna företräder vid sammanträdet, fullmakt från den andra maken måste medhavas.
Kallelse till förrättningen kommer att tillställas dels lantbrukaren Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, i egenskap av delägare i Vamlingbo sockens första och andra skifteslag för att av honom hållas tillgänglig för övriga skiftesdelägare, dels landskontoret i Visby, enär ecklesiastika lönebostället Prästgården i Vamlingbo äger andel i ifrågavarande samfällighet.
Visby i landskansliet den 30 januari 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 22 dec.
Årets tredje ord. kyrkostämma hölls omedelbart efter kommunalstämman i går, och beslöts därvid, att tiden för stämmors hållande skall bestämmas av ordf. och kungörelse om stämma ske som hittills och på samma sätt som gäller kommunalstämman. Vidare beslöt stämman i enlighet med kyrkorådets förslag att pålägga nytt tak å kyrkans södra takhalva och uppdrogs åt kyrkorådet att ombesörja arbetets utförande.
Till revisorer i de kassor som stå under kyrkostämman valdes hrr Axel Pettersson och O. E. Widén. Till bibliotekarie för folkbiblioteket för år 1937 valdes folkskon. E. Esklund. Som anslag för tjänstetelefon hade Kastor begärt ett årligt bidrag av 50 kr., som stämman också enhälligt beviljade. Vidare beslöts att förskaffa erforderliga skåp tär tolkbibliotekets räkning.
Härefter åtskildes stämmodeltagarna med att önska varandra en god julhelg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 22 dec.
Ordinarie kommunalstämma hölls i går, varvid bl. a. en del val företogos. Sålunda utsågos till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen lantbr. Elof Olsson, Gervalds (vice ordf.) och fru Karin Mårtensson, Lingsarve, med fru Anna Larsson, Kvarns., som suppleant. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes efter omröstning kommunalnäundens ordförande Rudolf Olsson, Nora, med 14 röster, västmästare Rob. Segergren med 13 och byggmästare Ragnar Cedergren, Gervalds, med 6 röster. Suppleanter blevo f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve, folkskollärare E. Esklund och lantbr. Ad. Engström, Engvards. Till revisorer av kommunens räkenskaper utsågos hrr Segergren och Hansen med nämdeman Arvid Berggren, Gervalds, som suppleant. Revisorer av magasinskassans räkenskaper blevo handl. C. A. Wessman och lantbr. Efr. Larsson, Simunde, med skräddafen Kristian Hägg som suppleant.
I fråga om hundskattens storlek förelågo två förslag, nämligen 10 och 20 kr., men vid omröstning segrade det förra med 13 röster mot 7, och skatten skall alltså utgå med 10 kr. per hund. Angående stämmornas kungörande beslöts, att detta skall ske som förut, nämligen genom uppläsning från predikstolen samt genom anslag på kommunens anslagstavlor. Ersättningen till de kommunala befattningshavarne bestämdes till samma belopp som innevarande år. Till sist beslöt stämman utdela tre stipendier på vardera 10 kr. för deltagande 1 kommunalkursen i Hemse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Södra kontraktet.

K. m:t har bestämt, att arvodet till kontraktsprosten i södra kontraktet skall från den 1 jan. 1937 utgå med ett från 355 till 340 kr. minskat årligt belopp. Från nämda dag skall som bekant Öja och Hamra församlingars pastorat förenas med Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat till ett pastorat. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Skattetungda kommunerna.

Länsstyrelsen i Visby har nu till k. m:t överlämnat ansökningar om skatteutjämningsbidrag från Alskogs, Anga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Fide, Fole, Follingbo, Fröjels, Fårö, Garda, Gothems, Hamra, Källunge, Lau, Levede, Lojsta, Mästerby, Näs, Silte, Sundre och Vamlingbo kommuner. Därvid tillstyrkes understöd med belopp, som i varje särskilt fall synes skäligt.
De befintliga uppgifterna visa, säger länsstyrelsen, att i några kommuner sammanlagda skattetrycket uppgår till eller överstiger 20 kr. pr inkomsthundrade. I den mån anspråk gjorts på högsta möjliga understöd, synas dylika understöd kunna utgå. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 December 1936
Nr 296

Prästerskapet.

Prosten O. Jacobsson i Grötlingbo har på grund av hög ålder beviljats fortsatt t,änstledighet under tiden 1 jan.-30 juni 1937 med vice pastorn Emil Karlsson som vikarie.
Såsom ämbetsbiträde åt kyrkoherde K. A. Widegren i Västkinde har pastor P. Hallen förordnats under tiden 1-15 jan.
Domkapitlet har nu fastställt duplikationsordning för prästerna inom det nybildade Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat, vilket bl. a. innebär, att minst var sjätte gudstjänstdag kyrkoherden och komministern byta om att förrätta gudstjänster, den förre i Vamlingbo och Sundre och den senare i Öja, och Hamra församlingar. Från och med 1 jan. sammanslås som bekant de nämda församlingarna till ett pastorat med komministratur, och kyrkoherde Terneus samt komminister Åberg tillträda då sina ordinarie tjänster. Kyrkoherden är bosatt i Öja och kornministern i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

C. Wilh. Pettersson 70 år.

Luciadagen den 13 december fyller en av Gotlands mest bemärkta söner, artisten C. Wilh. Pettersson, 70 år. Han föddes nämligen år 1866 på Ronehamn och är sedan många år tillbaka bosatt på Stocksund, där han äger en synnerligen förnämlig och vackert belägen villa. Ett besök i artisten Petterssons hem med dess otaliga både nyare och antika konstföremål — de senare mestadels från Gotland! — är en upplevelse, som man sent glömmer.
Redan som gosse visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning, och en dag »upptäcktes» han ritmästaren vid Uppsala universitet, C. G. Holmgren, som ordnade opi att den då 18-årige ynglingen fick anställning i Stockholm hos Måleribolaget, Lutternsgatan 20, samma plats där nu Norra Kungstornet står. Under de följande åren genomgick Wilhelm Pettersson Tekniska afton-och söndagsskolan samt Högre konst-industriella skolan i Stockholm, målade akvareller, ritade porträtt i svartkrita och pastell samt var flitigt anlitad som karikatyrtecknare av en del tidningar.
Emellertid skulle hans livsuppgift komma att ägnas en helt annan och mera betydande konstart. Av Edvard Bergh fick han i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor, såsom Katarina-, Jakobs-, Skeppsholms- och Gustaf Adolfskyrkorna, varvid han »upptäcktes» för andra gången och år 1896 — således för jämt 40 år tillbaka fick genom doktor Eckhoffs bemedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka på Gotland. Och från samma tid kom han att så gott som helt och hållet ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända upp till Hortlax i Luleå stift.
Här på Gotland har Wilhelm Pettersson fått Riksantikvariens och Kungl. Byggnadsstyrelsens uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i icke mindre än 44 kyrkor — kanske flera och vi kunna ej neka oss nöjet räkna upp dem, för att den ärade läsa, ren måtte få en någorlunda klan uppfattning av det väldiga arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. De åsyftade kyrkorna äro Visby domkyrka samt kyrkorna i Dalhem, Ganthem, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Mästerby, Sanda, Akebäck, Träkumla, Västerhejde, Garda, Alskog, Ardre, Östergarn, Kräklingbo, Othem, Helvi, Bunge, Tingstäde, Fole, Lojsta, Linde, Levide, Eksta, Klinte, Fröjel, Vänge, Burs, Stånga, Hemse, Rone, Eke, Havdhem, Näs, Öja, Vamlingbo, Sundre, Väte, Hörsne, Vallstena, Hejde och några till. I ärkestiftet har han förestått restaurering av målningarna i 19 kyrkor, i Skara stift icke mindre än 30, i Strängnäs stift 11 stycken o. e. v., varjämte han dessemellan dekorerat en del profana byggnader såsom t. ex. vestibulen i Tullgarns slott m. m.
Det är således en utomordentlig arbetsprestation artisten Wilhelm Pettersson utfört under de senast gångna fyra decennierna. Flera utmärkelser hava också under årens lopp kommit honom till delo och det är t. ex. redan längesedan han utnämdes till riddare av Kungl,. Vasaorden.
Det kunde vara mycket mera att säga om jubilaren och hans livsgärning, vilken för övrigt inte är avslutad ännu, men det finnes väl inte – mången här på ön, som icke känner den försynte och noble mannen, vilken nu, i 40 år gått omkring i våra kyrkor i sin vita målarrock, alltid intresserad för att upptäcka och bevara vad våra kyrkor ännu kunna gömma av gammalt och fornt. alltid yrkande på att de åldriga inventarierna så vitt möjligt borde få stanna på den plats, där de av ålder stått; och därför hava vi gotlänningar framför andra anledning att minnas och hedra honom, särskilt nu på hans 70-årsdag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 7 dec.
Det badhus som inrymts i mejeriets nybyggnad, har i dagarna öppnats för allmänheten och kan bjuda på såväl bastu som karbad. För skolbarnen äro baden fria medan andra få betala en ringa avgift. I hem där svårigheter finnes att kunna ordna med något slags bad är det ju förträffligt ur såväl hälsans som hygienisk synpunkt att på detta sätt ha tillfälle till goda och billiga bad.
Den segslitna barnmorskefrågan synes nu äntligen nå hamn. Vid i dagarna hållet sammanträde ha samtliga parter enats om fastighetsköpet vid Bottarve och erforderliga ombyggnadsåtgärder komma troligen rätt snart vidtagas. K. m:t har förut fastställt de grunder, efter vilka avlöningsstorleken m. m. för ??? i distriktet hörande kommuner skall utgå. Den barnmorska som under vakanstiden uppehållit tjänsten har frän den 15 d:s erhållit förordnande på fastlandet.
En skolkökskurs har beslutatsatt inrättas vid Vamlingbo fortsättningsskola med början på nyåret. En ex. skolkökslärarinna har anställts, och som lokal skall kommunalrummet iordningsställas.
En vällyckad och trevlig fest hade blåbandsföreningen i lördags anordnat i folkskolan till förmån för sin verksamhet. Ett intressant och innehållsrikt föredrag hölls av pastor Lundblad från Visby och sång utfördes av blåhandskören. Även förrättades auktion å paket m. m., vilken inbringade rätt mycket.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286