Stettinångaren »Stockholms» förolyckande.

I anledning af vår uppmaning till kustbefolkningen att till härvarande tyska konsulat meddela upplysningar som kunde leda till ett uppklarande af förhållandet med ångf. »Stockholm», halva meddelanden ingått ifrån kustuppsyningsman Klintberg i Slite, fanjunkare Stenman, Fårösund, och hemmansägare Söderström, Botvaldavik. Häraf framgår, att på många ställen å nordöstra kusten halva slipers drifvit i land, hvarjämte ytterligare en del af en skeppslucka flutit i land vid Bungenäs samt i Botvaldavik 20 lifbälten och en röd och hvitmålad lifboj med namnet »Stockholm». Sistnämda fynd torde fastslå det beklagliga faktum, att den af oss i måndagsnumret omnämda Stettinångaren med detta namn gått till botten med man och allt. Enligt skeppslistan utgjordes besättningen af 15 personer. Hvad som vållat olyckan, om det varit en flytmina eller någon annan orsak, är ju svårt att yttra sig om. Emellertid är den vid Bungenäs funna skeppsluckan söndersplittrad i den ena ändan på ett sätt, som tyder på en explosion.
Senare på middagen meddelar grosshandl. Hansen, Burgsvik, att en lifboj märkt »Stockholm» och en skeppsbåt landdrifvit i Vamlingbo. Båten har tydliga skador, efter en explosion, och häraf torde alltså farhågorna att ångaren sprängts af en mina till fullo bekräftas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Från landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 31 december.
De ordinarie decemberstämmorna hölls här i går å vanligt ställe. Uttaxeringen för nästa år belöper sig till kr. 11:95 pr 100 kr. inkomst. Till revisorer i kommunalkassan valdes hrr Olof Norrby i Anderse och Oskar Hansson i Bonsarfve samt å magasinet hrr Oskar Jacobsson i Bjerges och August Kristinsson i Sigreips. I kommunalnämden invaldes Viktor Pettersson Bonsarfve, August Pettersson Hallvards, Oskar Sedergren i Nora, Nils Jacobsson i Västlands och Johan Hägg i Sigreips och till suppleanter utsågos Olof Nilsson i Västlands, Vilhelm Nilsson i Augstens och Lorens Larssons i Petsarfve. I magasinsstyrelsen invaldes Lorens Hansson i Gervalds, Elof Lindkvist i Västergårda och Nils Östergren i Austre.
Till ledamöter i taxeringsnämden utsågos Gabriel Jacobsson i Bilds folkskolläraren August Lindvall och Zakarias Johansson i Storms samt till deras suppleanter att vid behof inträda i här nämd ordning, Olof Kristiansson i Gervalds, Lars N. Dahling i Bilds och Vicktor Westberg i Bjerges. Till godemän vid laga skiftesiörningar omvaldes hrr G. Jacobsson i Bilds och O. Kristiansson i Gervalds. För magasinets penningefond, cirka 1,100 kronor, beslöt stämman på förslag af nämden att inköpa råg- och hvetemjöl att förvaras och vid trängande behof försäljas till kommunens modlemmar för sjäfkostnadspriset
kyrkostämman valdes Johan Båtelsson i Bjerges och Petter Olofsson Eonsarfve till k ekovärdar samt till kyrkorådsledamot Emrik Jacobsson i Austre.
Uti skolrådet omvaldes hr G. Jacobsson i Bilds och Th. Hansen i Bonsarfve samt nyvaldes fjärdingsmannen Robert Segergren i Sigfrie.
Revisorer i kyrko- och skolkassorna blefvo Lars Hansson i Rembs och Efraim Larsson i Simunde samt i prästbygnadskassan Lars Hansson och Olof Norrby i Anderse.
Stämmorna voro talrikt besökta och fortgingo från kl. 2 e. m. till half nio på kvällen utan afbrott.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Dödsfall. Elen Maria Johanna

Tillkännagifves att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka, Elen Maria Johanna, född Larson, den 15 okt. 1872 I Halfvards, Wamlingbo församling, Gotland, Sverige, som efter en kort sjukdom afled a Post Graduate Hospital, New York, den 8 febr. 1913 i en ålder af 40 år, 3 mån., 24 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, 2 barn, fader och en syster i Sverige, en syster här samt talrika släktingar och vänner.
New York den 12 febr. 1913.
ARVID G. JOHNSON.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

I här förda föreningsregister

har denna dag intagits följande beträffande Strömma handels- och industriförening i Stånga utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Stånga socken:
Föreningens styrelse utgöres numera av handlanden Carl August Jakobsson i Bjerges, Lantbrukaren Hugo Pettersson i Myrungs, Linde socken, Carl August Elfström och Charles Elfström i Oleifs, Levide socken, Lars Theodor Jakobsson i Bosarve, Stånga socken, Arvid V. T. Laurin i Sandarve, Fardhems socken, Hjalmar Johansson i Tings, Kräklingbo socken, Karl Levander i Bole, Havdhems socken och Alfred Hansén i Hällhage, Barlingbo socken, med lantbrukarna Nils Jönsson i Maldes, Stånga socken, Johan Hansson i Lyrungs, Lye socken, Olof Haglund i Hagvide, Stånga socken, Gabriel Jakobsson i Bilds, Vamlingbo socken, och Anton Larsson i Vennes, Sundre socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Carl August Elfström och Lars Theodor Jakobsson var för sig.
Visby å landskansliet den 20 februari 1913,
Landshövdinge Ämbetet
Oscar Melin.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Från landsbygden. Vamlingbo.

Vamlingbo, 16 februari.
En treflig s. k. »Gotlandsafton» var i går kväll anordnad i härvarande folkekolesa på initiativ af folkskollärare Aug. Lindvall m. fl. Därvid förekom musik på både fiol och orgel, kör- och kvartettsång, dekiamatiors och föreläsning m. m., hvilket all med största intresse åhördes af en till omkring 125 personer uppgående publik. Of vanför själfva talaretribunen var en smak. full dekorering ordnad med svenska flaggan m. m. Sedan publiken samlats, ut fördes en marsch på fiol med ackompanje mang af orgel, hvarpå sv. ps. 268: 1, 2 »Hela världen fröjder herren» unisont uppstämdes. Så beträddes talaretribunen af hr Lindvall, som höll en kort men iunehålls rik föreläsning om frihet, bildning och sed lighet, hvarpå föreläsaren uppläste en upp sats i dithörande ämne af folkhögskolefö, reståndaren Holmberg i Tärna. Så följde körsång (Östersjön) af sångföreningen, de klatnation af lärarinnan frkn Hilma Pettersson samt »Gotland» af en mans kvartett, allt förtjänstfullt utfördt. Härpå framträdde hr Arvid Berggren och upplåste tvänne gotländska dikter emellan hvilka sångkören passade på och uppstämde .Mitt hf är en våg». Härefter fick man höra en gotländsk folkvisa från ryska invasionens dagar år 1808 samt den första valsmelodien på Gotland, mästerligt utförd på fiol af hr Viktor Larsson med ackompanjemang af hr V. Nilsson. Detta nummer belönade, med starka applåder. Om gotlandssonen Petrus de Dacia höll därpå kyrkoherde Bolin ert föreläsning, hvaruti äfven skildrades den sköna staden Vinetas undergång. Ytterligare utfördes hr Larsson flera »Gotlandslåtar» på sin fiol, hr Vilh. Nilsson låste ett stycke om den »Gotländska landsbygden» och handl. C. A. Vessman »På munkarnas mark», hvilket allt åhördes med största intresae af den tacksamma publiken. Åter musik på fiol och orgel, så aftonbön af kyrkoherden, »Fädernas kyrka» af kvartetten och till sist den bekanta aftonpsalmen »Så går en dag än från vår tid». Härmed var den i hög grad intressanta aftonen till ända. Måtte den ej bli den sista i sitt slag!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lönetillskott

har af k. m:t beviljats innehafvarne af följande prästerliga tjänster, att utgå ur prästerskapets löneregleringsfond för året 1 maj 1912 – 1 maj 1913: kyrkoherden i Garda pastorat 200 kr. och kyrkoherdarne i Rone och Vamlingbo pastorat 100 kr. hvardera.
K. m:t har äfven medgifvit, att följande lönetillskott må utgå till nedannämde i tjänst kvarstående, svagt aflönade kyrkoherdar till löneförbättring på grund af uppnådd hög tjänsteålder: i Fole pastorat A. M. Lindfors 200 kr., i Follingbo W. L. Klint 100 kr. och i Östergarn E. F. Berglund 200 kr., att utgå för innevarande ecklesiastikår ur prästerskapets löneregleringsfond.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Auktion i Vamlingbo.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Rofinds i Vamlingbo lördagen den 1 nästk. februari från kl. 10 f. m. låter herr E. Hansen med anledning af hemmanets utar, andering, till den högstbjudande förnälja följande ture och inre lösöre näml.: Kreatur: 2:ne ston, hvaraf etc dräktigt, 4 kor, däraf två kalffärdiga och 2 nyligen kaifvsat, 4 ungnöt, 2 får, 2 svin och 30 höns; redukap: såsom res- och arbetsvagn, lave, vrång- och foderhäck, 2 par selar, däraf ett par bättre, vänd- och spetsplogar. fjäderharf, hästräfsa, gräsklippningsmaskin, div. handredskap in. m.; Möbler och husgerådssaker, allt nytt och väl vårdadt! 1 bättre utdragssoffa, toiletthyrå, amerikansk gungstol, hvilstol, 6 klädda stolar, blomster-, fall- och fönster bord, sängställ, kommod, toilettspegel, skänk, Nymaskin, väggur, fot och hänglampor, golfmattor, kopparkittel, glas a h porslin m. m.; Diverse: 1 damcykel, 1 parti fjäder, flagra tunnor goda potatis, 1 parti hö och foderbetor, några hundra kg. råg, blandsäd, utsädeskorn och utsädeshafre.
Med betalningen lämnas kände inropare anstånd till den 1 nästk. okt.
Burgsvik den 23 jan. 1913
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

När olyckan är framme.

Vid timmersågning i en hage undar Bilds i Vamlingbo råkade i tisdags afton 16-årige drängen Axel Jakabsson ramla ned från en tall med dan sorgliga påföljd, att han därvid afbröt högra benet. Han infördes i går morse till härvarande lasarett, där han vårdas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18