Sparbankerna.

Länsstyrelsen har förordnat läroverksadjunkten fil. lic. N. Johansson att under år 1923 vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda sparbankers förvaltning, nämligen Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hejnums pastorats sparbank. Allmänna sparbanken för Gotland, Ardre sockens sparbank, Tingstäde sparbank, Alskogs sockens sparbank, Lärbro sparbank, Hemse sparbank, Bunge sockens sparbank, Rone sockens sparbank samt Hangvars och Halls socknars sparbank. Samtidigt har vice auditören Richard Laurin i Visby förordnats att vara allmänt ombud för övervakning av nedannämda spar bankers förvaltning, nämligen Eskelhems sparbank, Vamlingbo pastorats sparbank, Hogräns sparbank, Kräklingbo sparbank, Klinte sparbank, Östergarns sparbank, Sanda sparbank, Dalhems sparbank, Garda sparbank, Roma sparbank, Fardhems pastorats sparbank, Lau sparbank, Fardhems sockens sparbank, Närs sparbank, Havdhems sockens sparbank och Burs pastorats sparbank.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Vamlingbo församling

är nog icke så njugg, att den består sin skollärare endast 70 kronor i lön. Få, om ens någon, bland våra läsare torde också icke hafva insett, att i vår uppgift om skollärarelönen i denna församling siffran 70 bör vara 700.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Hoburgs gille

höll i går årssammanträde i sparbankslokalen i Vamlingbo, varvid återvaldes till gillats lantbruksombud f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve, med lantbr. Konr. Olsson, Gervalds, till suppleant. Till ordförande i gillet återvaldes hr Hansén, till vice ordförande hr Olsson och till ledamot i styrelsen nämdeman Gabr. Jacobsson bilds.
Ett rörslag av hr V. Hansson, Ottes i Sundre, att gillet skulle uttala sig för, att en statens varmblodiga hingst placerades i Vamlingbo, avslogs enhälligt.
Efter förnandlingarnas slut höll kongulent B. Ljunggren ett föredrag om »Den svenska ardennerhästen».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Höjd folkskollärarelön

(bref till Gotlands Allehanda). Wamlingbo för samling beslöt på allmän kyrkostämma 19 Januari att höja sin skollärares lön till 70 kronor. För bifall afgåfvos röster för 1,516 fyrkar, hvaremot 66 röstande fyrkar voro emot den lilla, men välbehöfliga påökningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Väghinder.

Enligt anmälan kommer omläggning af flera större och mindre broar å landsvägen emellan Sibbjens i Wamlingbo socken och Hoburgen att verkställas onsdagen och torsdagen 29 och 30 uti innevarande månad, då sagde väg blir ofarbar. Likaledes komma torsdagen 30 i denna i denna månad en bro å landsvägen emellan Andersgift i Fide och s. k. Stenkalle qvior i Öija socken, att omläggas, då vägen genom Fide i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Hans Lorenz Söderberg.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Civilmilitära personalen.

F. i Vamlingbo, Gotl. län, 1854 22/3. Stud. i Upps. 76. Prv. 79; domkyrkokommiu. i Visby 81; hospitals- o. lasarettspred, därst. 82; regementspastor vid Gotl. inf.-reg. o. Gotl. art.-kår fr. 91; kyrkoh. i Roma fr. 97.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Hushållningssällskapets kungörelser.

Afdikningar.
Af de kartor och handlingar, som på Hushållningssällskapets bekostnad uppgöras för afdikningar inom Länet och af Sällskapet förvaras å Landtmäterikontoret, aflemnar statsagronomen Steivmetz till Sällskapet jemväl
kopior, att användas vid arbetets utförande, med rättighet för jordegarne att, om det dermed afsedda arbetet utföres, erhälla denna kopia kostnadsfritt, men med skyldighet för dem att intill dess arbetet år utfördt vid Förvaltningsutskottets aufordran densamma oskadad återlemna eller derfor erlägga halfva lösen för det af Sållskapet förvarade exemplaret.
Sådana arbetskopier finnas nu för vederbörande tillgangllga för afdikningar af
Lokrume ar 1, Stora Hammars,
Östergarns socken, Södra kanalerna,
Djupvik i Östergarn,
Mästermyr i Levide, Hablingbo och Fardhem, Wallemyr,
Tollby m. fl. byar i Ekeby och Källunge.

Biträde i skogsskötsel.
Sedan enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en lärare i skogsskötsel blifvit vid
länets landtbruksskola anstäld, med skyldighet att icke blott bestrida undervisningen vid skolan i berörda ämne, utan och på de tider af året som icke af denna undervisning upptagas, biträda enskilda jordegare, som sig derom hos Hushällningssällskapets förvaltningsutskott anmäla, med skogsodling och införande af ordnad hushållning å deras skogar; så kunna egare eller innehafvare af skog eller af mark, som bör göras skogbärande, af bemälde tjensteman erhålla biträde med anordnande och ledande af så väl skogsodling som för skogen erforderlig gallring och afverkning af sjelfsäningshyggen äfvensom med upprättande af planer för ordnad skogsskötsel samt med råd och upplysningar i hvad till skogshushållniog hörer.
För sådant bitråde ät enskilde personer eger skogsläraren att af dem uppbära i reseersättning 3 kronor för milen, der icke skjuts lemnas af reqvirenten, och i dagtraktamente 3 kronor jemte kost och husrum.
Anmålningar ingifvas till Förvaltningsutskottet, med uppgift å säväl det ändamål för hvilket biträdet övskas, jemte stället för förrättningen och närmast belägna gästgifvaregård, som ock huru många dagar biträdet anses komma att tagas i anspråk.

Cheviot-baggar.
Till fårafvelns förbättrande ämnar Hushållningssällskapet detta är utplacera på lämpliga ställen inom länet 4 springbaggar af cheviot-ras från stamschäferiet å Roma kungsgård, under följande vilkor, neml.:
att köpesumman återgäldes Hushållningssällskapet af emottagaren med 1/5 ärligen under de första fem åren, utan ränta;
att baggen under samma fem år vinterfödes inne;
att baggen under samma fem år får betäcka så mänga tackor som anses förenligt med hans välbefinnande;
att afgiften för hvarje tacka ej beräknas högre än 25 öre; hvilken afgift jemte baggens ull tillfaller emottagaren;
att efter nämnda fem år och fullgjorda in betalningar baggen blir emottagarens egendom.
De som önska på dessa vilkor emottaga en cheviot-bagge, kunna ingifva anmälan derom till Förvaltningsutskottet före den 5 instund. October.
Under förenämda vilkor finnas förut utplacerade springbaggar af cheviot-ras hos
Hemmansegaren L. J. Larsson, Roes i Grötlingbo,
Skolläraren H. P. Blomqvist i Näs,
Kyrkoherden P. H. Eneqvist i Wamlingbo,
Hemmansegaren Nils Wablby, Davide i Rone,
Landtbrukaren J. Sundahl i Fleringe,
Hemmansegaren P. E. Ahlfvengren Gervalds i Hejde,
Hemmansegaren Olof Petersson, Hägvalls i Gerum,
hvilket till allmänhetens kännedom meddelas.

Mönsterbok för väfnader i hemmet,
utgifven af Stockholms läns centralkomité, för hemslöjdens befrämjande, finnes dels till utlåning i likhet med Hushällningssällskapets öfriga mönstersamlingar och slöjdmodeller hos hr J. W. Klintberg, dels till salu för 1 krona 75 öre hos Sällskapets sekreterare.

Sparbanken och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten.
Af förut genom Landstingets försorg utgifna erinringar och exempel, huru man genom dessa anstalter kan betrygga sin och de sinas framtid, har Hushållningssällskapet ombesörjt en andra upplaga, hvaraf Sällskapet låter med
posten tillställa samtlige pustorsembeten och sparbanker på ön ett antal exemplar, för att efter godtfinnande utdelas. Och kunna ytterligare exemplar deraf på begåran erhållas hos Sällskapets sekreterare.

Försäljning af hingst af norsk ras.
Hingsten ”Omer”, af Sällskapet 1873 inköpt i Norge, för närvarande utstald å Furubjers i Tingstäde, kommer, emedan han ansetts oduglig som beskällare, att för Sällskapets räkning försäljas genom auktion, som förrättas invid Hypoteksföreningens hus här i staden den 5 Oktober kl. 2 e. m. — förutsatt att Hushållningssällskapet bifaller Utskottets förslag derom.

Försäljning af redskap.
Vid samma tillfälle försäljes en Gräsklippningsmaskin och en roterande Smörtjerna, som varit utstälda vid sista Landsbruksmötet i Wisby at hrr Elfving & C:o, och dervid skadade blitvit sedermera iståndsatta.
Wisby den 13 September 1575.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Vilsson, Hugo, Lantbrukare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Vestergårda, Sundre, Vamlingbo. Född den 8 januari 1910 i Sundre. Föräldrar: Karl Vilsson o. h. h. Anna f. Olofsson. Gift 1936 med Regina Hamberg. Medlem i föreningen sedan 1925, ordförande sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Vestberg, Karl Alfred Knut, Mejerielev.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Bjärges, Vamlingbo. Född den 3 februari 1923 i Vamlingbo församling. Föräldrar: Viktor Vestberg o. h. h. Annie f. Andersson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Svanberg, Artur, Hemmason.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Juves, Sundre, Vamlingbo. Född den 10 februari 1908 i Sundre. Föräldrar: Lantbrukare Johan Svanberg o. h. h. Amanda f. Vestergren. Medlem i föreningen sedan 1922, ordförande 1930-1938, v. ordförande sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.