Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Utfärd till Vamlingbo och Hoburgen hade i söndags de dövstumma på Gotland. I buss anlände samtliga deltagare jämte dövstumspastor Svenfors från Stockholm till Vamlingbo kyrka, där gudstjänst hölls kl. 11,30 f. m. Gudstjänsten inleddes med altartjänst, som förrättades av pastor Svenfers på teckenspråket. Gripande och högtidligt var det, när trosbekännelsen av pastor Svenfors tecknades och samtidigt högt lästes, så att även övrig allmänhet kunde följa med. De starkt symboliska tecknen för Gud, korset, Anden och helgedom voro mäktigt tilltalande. Efter altartjänsten höll pastor Åberg predikan tolkad på teckenspråket av pastor Svenfors.
Predikan handlade om de välsignelser, som möta på den väg, där Jesus Kristus går fram, samt att vi alla fått någon nådegåva, med vilken vi kunna tjäna i Guds rike. Efter gudstjänsten hälsade pastor Åberg alla välkomna och så vandrade samtliga in i prästgården, där Vamlingbo och Sundre kyrkliga ungdomsförening bjöd på kaffe.
Så ställdes utfärden till Hoburgen, där deltagarna med livligt intresse besågo Hoburgsgubben och andra naturens sevärdheter. För flera av dem var det första gången de voro här nere, och att glädjen över besöket i dessa sägenomspunna bygder var stor, det märktes tydligt. Sundre kyrkliga syförening bjöd samtliga deltagare i utfärden rikligen på välsmakande smörgåsar och mjölk, för vilken vänlighet resenärerna voro mycket glada och tacksamma och deras tack framfördes av en representant för dem, tolkad av pastor Svenfors. Efter utfärden till Hoburgen ställdes färden ner till den vackra badstranden vid Heligholmen, där flera togo sig ett uppfriskande bad.
Men en angenäm dag försvinner fort och snart nog måste återfärden anträdas. Vid prästgården gjordes ett kort uppehåll, vars värdfolk hjärtligt avtackades, och så ställdes färden till Visby och respektive hemorter. Utfärden hade anordnats genom dövstumspastor Svenfors, Stockholm, som tycktes vara hjärtligt avhållen av sin ”församling”.
Ett trettiotal deltogo i utflykten, som gsynnades av ett härligt sommarväder.

Vigsel förrättades på söndagen i Vamlingbo prästgård mellan hemmansägaresonen Ivar Hansson, Vestergårda i Sundre, och hemmansägaredottern Berta Hansson från Norrgårda i Hamra församling. Vigseln förrättades av pastor Åberg, som vid tillfället även höll ett tal till brudparet och önskade över deras hem och framtid den lycka som gör livet ljust och rikt.

Vamlingbo och Sundre kyrkliga ungdomsförening hade på söndagskvällen sammanträde i prästgården, varvid beslöts att i likhet med som förut varit fallet även i år högtidlighålla ”De gamlas dag” samt att denna skall hållas den 11 september. För att ordna för denna högtidlighet tillsattes en kommitté.
Denna högtidsdag har för varje år omfattats med allt större intresse och varit till mycken glädje, och det är förhoppning att den även i år skall medföra välsignelse och trevnad.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Slutad livsvandring. Nära sjuttiosex år gammal har f. husbondeänkan Maria Mathilda Elisabeth Pettersson avlidit i sitt hem vid Bottarfve i Vamlingbo. Hon hade under den senaste tiden lidit av svagt hjärta, och detta var också den närmaste dödsorsaken. Hon var född vid Gervalds i Vamlingbo den 26 september 1862. Sedan fyrtiotvå år tillbaka har hon varit änka och har hårt prövats i livets skiften. Men hon ägde trots allt ett glatt och soligt sinnelag och var språksam och vänlig i sitt umgänge och var omtyckt och värderad icke blott av sina närmaste utan ock av alla med vilka hon kom i beröring. Därför efterlämnar hon ett aktat och ljust minne. I fredags fördes hennes stoft till den sista vilan i hemförsamlingens kyrkogård.
Före avfärden från hemmet hölls en kort andaktsstund av pastor Åberg, som därvid yttrade något vad den bortgångne varit i hemmet och dagens tysta gärning. När processionen framkommit till Vamlingbo kyrka inbars kistan i kyrkan under tonerna till en sorgmarsch, varefter följde psalmen 549: 1—2. Därpå trädde officianten, pastor Åberg, fram till båren och höll med ledning av orden i Jobs bok: ”Ja vet att min Förlossåre lever” en betraktelse om den segerglädje över för gängelse och död.som tron på Jesusi Kristus giver, samt uttalade några tacksamhetens ord över den livsgärning som nu avslutats och för det ljusa minne den bortgångna lämnat efter sig. Så följde jordfästningen och därpå psalmen 568: 3—5 och vid tonerna till en sorgmarsch bars därefter kistan ut ur kyrkan och sänktes i familjegraven. Ute på kyrkogården sjöngs en psalm och pastor Åberg lyste frid över griften. Till sorgegården voro sedan begravningsgästerna inbjudna till middag, där också minnesstund hölls med tal av officianten.
Ännu ett dödsfall har inträffat, då nämligen f. stenarb. Lars Edvard Lindgren den 12 augusti avled å Mariahemmet i Visby. Han var vid sin bortgång 68 år gammal och efterlämnar hustru och flera barn.
Vid sammanträde inför kyrkostämmans ordf. i Vamlingbo på söndagen valdes till elektor för ombudsval till kyrkomötet i höst klockaren Leonard. Larsson, Kvarna, och till suppleant för honom skräddarmästare Kristian Hägg, Sigreips.
Även i Sundre hölls på söndagen liknande val, varvid till elektor valdes klockaren Hjalmar Norman, Hallbjens, och som suppleant hemmansägaren Erik Munkhammar, Vestergårda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall Maria Matilda Elisabeth Pettersson

Vår kära fostermor Maria Matilda Elisabeth Pettersson, f. Olofsdotter, har idag fått ingå 1 den eviga sabbatsvilan i en ålder av nära 76 år; sörjd och i tacksam hågkomst bevarad av oss, släkt och vänner.
Bottarve, Vamlingbo den 7 aug. 1938.
ANNY och HARRY.
Inga. Harriet.

Nya Sv. Ps, 586: 3—5 v.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Söndagsskolfest
hölls i söndags i missionshuset. Fastän det regnade hela eftermiddagen ganska bra hade rätt många kommit tillstädes. Festen började med sången: Sabbatsdag hur skön du är” o. s. v., varefter söndagsskolans föreståndare handl. hr C. A. Wessman hälsade såväl barn som äldre välkomna, läste den 23 psalmen i Psaltaren och ledde i bön. Pastor Skogwikhöll tal till barnen över Jesu ord till den samaritiska kvinnan, Joh. 4: 13, 14, och framhöll i anslutning därtill, att denna världens ting icke kan tillfredsställa mäninskan, vilket däremot det kan som Jesus giver. Även hr Efr. Larsson höll tal till barnen och berörde däri söndagsskolans syfte. Såväl barn som äldre bjödos på kaffe, men barnen trakterades dessutom med apelsiner och en vacker sommartidning. Pastor Skogwik avslutade festen med några ord till de församlade i anslutning till en av dagens texter samt nedkallade Guds välsignelse.

Regnet, som den senare tiden fallit över Gotland har även här ute på ”sudret” gjort god verkan. Visserligen är det inte bra för höbärgningen, vilken går betydligt saktare i regntider, men lantbrukarna har all anledning att vara glada. Regnet har räddat mycket undan förödelsen. Hade det kommit tidigare, hade det varit bättre. En del backar har varit ganska förbrända, så som de knappast varit på många år. Nu börjar dock gräset att lysa grönt igen och ge åt naturen en vackrare dräkt. Djuren, som förut haft det rätt magert med bete, har åter fått börja äta av den späda grönskan.

De första signalerna till höstens valstrid börja nu höras i våra bygder. I går hade sålunda nationalsocialisterna anordnat ett propagandamöte i Vamlingbo. Det var anordnat som friluftsmtöe, men den regndigra väderleken hade tydligen menligt inverkat på publiktillströmningen, ty blott ett ringa antal åhörare hade kommit samman. Föredrag hölls av hr Ottosson och ämnet var Demokrati och välfärdspolitik — en politisk bluff. Och skulle det vara så illa beställt med handhavandet av vårt lands näringspolitik och åtskilligt annat, då vore det bedrövligt.
På kvällen höll samme talare föredrag i Burgsvik. Publiken där var heller inte talrik. Sommaren är. tydligen inte lämplig för valpropaganda, såvida intet särskilt aktuellt föranleder därtill.

Sommarfest.
Vamlingbo friförsamling hade i går sin söndagsskolfest: Det var meningen att den skulle ha hållits i det fri,a men det regniga vädret gjorde att festen måste hållas i missionshuset.
Programmet var värdefullt och omväxlande och tal höllos av hrr Efr. Larsson och C. A. Wessman samt past. Skogwik.
Såväl barn som äldre bjödos på kaffe och dessutom fingo barnen tidningar m.
m. En god kollekt för söndagsskolverksamheten upptogs. Festen avslöts av pastor Skogwik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Friförsamlingens ungdomsförening hade i går kväll anordnat sin sedvanliga vårfest i missionshuset, vilken i alla avseenden blev vällyckad. Efter det att sången 585 sjungits. hälsade pastor Skogwik de församlade välkomna samt läste: 1- Petr. 1: 10-12 och ledde i bön. Sedan blåbandskören sjungit ett par sånger talade missionär Ehne över 1 Tim. 6: 11, 12. Talaren formade sitt anförande i en allvarlig appell till ungdomen att fly det onda och kämpa för renhet och rättfärdighet. Denna flykt betyder ej feghet, sade talaren, ty det blir en kamp, som borde mana och inspirera särskilt ungdomen. Denna kamp blir en prestation så god som någon. Men det vinnes också något positivt för livet, som ger lön för mödan och sätter den kämpande i besittning av de bästa dygderna.
Efter föredraget sjöngs gemensamt ”Värj din tro, din ungdoms krafter, Värj din tro!” Under tiden uppbars en god kollekt för ungdomsföreningens kassa. Därefter serverades kaffe mot frivillig avgift, varefter kören sjöng en avdelning vårsånger. Sven Larsson läste ”Herre, jag har hört Din stämma” av Ragnar Jändel, och efter ytterligare en avdelning sånger av kören sammanfattades aftonens program i ett kort anförande av pastor Skogwik, vilket också det blev en vädjan till de församlade. Till slut sjöngs ”O, Jesus värdes mig ledsaga” o. s. v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Föreningen Visby Barnkrubba

höll i går sitt årsmöte under ordförandeskap av biskop T. Ysander.
Den därvid upplästa årsberättelsen meddelade, att verksamheten under året omfattat utom det egentliga barnkrubbearbetet även spädbarnsvård, undersökning och övervakning av barn inom staden, viss verksamhet för barnavårdsnämnden, behandling med kvartslampa samt arbete för barnavårdscentralerna på landsbygden. Medeltalet besökande barn på krubban har varit 20 per dag, med en medelkostnad för barn och dag av kr. 2:10. Som läkare under året har doktor Hallberg tjänstgjort. Denne rapporterar, att hälsotillståndet bland barnen varit mycket gott. Hembesöken från barnavårdscentralen ha under året varit 221. Antalet nyinskrivna barn på samma central har utgjort 43, och då från föregående år kvarstå 39 barn, har hela antalet utgjort 82. Rådfrågning och vägning ha skett varje tisdag, läkaremottagning 2 gånger i månaden. Fröken Alfhild Stücke har från 1 jan. i år lämnat krubbans tjänst och förordnats som barnavårdsman i Visby. Från samma datum har fröken Nanna Grundström övertagit hela barnavårdscentralarbetet både i staden och på landsbygden samt dessutom varit chef för krubban.
Från barnavårdscentralerna på landsbygden rapporteras: I Slite har barnaantalet varit 55, antal hembesök i Othem och Boge 177.
Läkare har varit doktor Funk. I Burgsvik har barnantalet varit 44, och 186 hembesök ha gjorts i Öja, Fide, Vamlingbo, Hamra och Sundre. Läkare doktor Sasse. I Klintehamn voro barnen 70 och hembesöken 218. Läkare doktor Arnwald. Ljugarn slutligen uppvisade 76 barn och 285 hembesök. Läkare doktor Möllerström.
Provinsialläkarne själva ha nedlagt stort personligt intresse på ett inarbetande av spädbarnsvården på Gotland, och styrelsen uttrycker i sin årsberättelse den största tacksamhet för läkarnes beredvillighet.
Till slut omnämndes i berättelsen, att föreningen försöksvis:anordnat mödraaftnar en gång i månaden, vilket synes röna intresse och uppskattning.
Av revisionsberättelsen framgick, att krubbans utgifter under året belöpt sig till kr. 11,344: 98 samt att medelsinnehavet anses böra gott räcka till nästa års Barnens Dag. På revisorernas tilstyrkan beviljades full ansvarsfrihet.
I styrelsen invaldes för ett år fru Magda Hillert efter fru Anna Westring, vilken står i begrepp att inom kort avflytta från orten. Biskop Ysander uttalade i några hjärtevarma ord krubbans tack till fru Westring för ett mångårigt strävsamt arbete och aldrig svikande intresse. Likaledes gav ordföranden sitt erkännsamma tack till doktor Hallberg, till krubbans personal och för övrigt till alla, som i ett elle: annat avseende understött krubbar i dess välsignelsebringande verk samhet.
Slutligen omväldes till revisorer bankkamrerarne RB. Olin och V Alfvegren samt till revisorssupple anter brandchefen Carl Lindström och bankkassör A. Nyman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Föredrag om missionen i Mongoliet hölls här i torsdags afton den 5 maj i missionshuset av missionssekreteraren Magnus J:son Havermark.
Efter föredraget sjöngs missionssången: Verka, ty natten kommer, etc.
Komminister Åberg avslöt med bön samt framförde ett varmt tack för den levande skildring i ord och bild, som givits från missionsfältet i Mongoliet och påminde om den oskattbara förmån vi äga genom gåvan av Guds ord och kristen kunskap och fostran. Ett missionsoffer uppbars även vid mötet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Våren har även här hälsats välkommen på traditionsenligt sätt med tal och sång och med majeld och lekar. På Valborgsmässoafton hade blåbandsföreningen anordnat en trevlig festafton i folkskolan, till vilken rätt mycket folk samlats. Föredrag hölls av kyrkoherde Johansson från Garda, som talade om konsekvens och inkonsekvens i livsföringen. Föredraget var på en gång trevligt kåserande som rikt på djupa tankar om det som ger livet värde och innehåll och mening. Även höll Gotlands blåbandsförbunds ordf. hr Herman Larsson från Garda ett anförande och hr Rudolf Olofsson, Bonsarve, Vamlingbo, framförde ett varmt tack till aftonens talare. Blåbandsföreningens sångkör sjöng ett flertal vackra sånger. Efter festen i skolan samlades man kring majelden på kvarnbacken. Det var en ståtlig syn med det flammande eldbålet i vårkvällen och körens vackra sångarhälsning till våren och sommaren klingade vackert och mäktigt. Ett ståtligt fyrverkeri avbrändes även. Och så lektes det med ungdomlig glädje de gamla goda lekarna och man gladdes över att åter en vår knoppades i våra bygder.

Över ämnet: Viljefostran höll Vita Bandets resesekreterare, fru Mary Arosenius från Stockholm, föredrag i Vamlingbo skola söndagen den 1 maj. På ett träffande och övertygande sätt gisslade hon tidens lättsinne och ansvarslöshet i handlande och tänkande i frågor som röra själens och kroppens fostran till viljestyrka och karaktärsdaning. När de unga träda in i den tid, då själens och kroppens slumrande gåvor vakna, mötas de av en tidsanda av förslappad snedvriden sedlig och moralisk uppfattning och livsföring. Här gäller att med allvar träda in för vår ungdoms räddning undan tidens förfall. Det hade varit av värde om ett mycket större antal människor varit samlade och fått höra dessa varmhjärtade och allvarstyngda ord. Komminister Åberg frambar ett varmt tack och avslöt med bön och sist sjöngs psalmen: Jesu låt din heliga vandel alltid för mitt öga stå.

Dödsfall. Ute i naturens värld talar allt om liv och kraft, men även i vårens tid går förgängelsen fram bland människorna. Så har nu efter flera års sjuklighet f. snickaren och hemmansägaren Hjalmar Olsson från Bilds grund i Vamlingbo avlidit på länslasarettet. Han var i sina yngre dagar en kraftfull och duktig arbetare och till sitt väsen har han alltid varit gladlynt och rättfram och i sin vandel redbar och god. Jordfästnirngen förrättades i Vamlingbo kyrka av komminister Åberg, som därvid också höll en betraktelse över orden: Jag vet att min Förlossare lever. Officianten berörde även i sitt tal den bortgångnes liv och arbetsmöda och bringade honom ett sista tack för redlig och trogen vandel. Den högtidliga akten avslöts med psalmsång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102