Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 4 okt.
Höstfest hölls i missionssalen i söndagskväll Slöjdlärare Henry Wessman, Fidenäs, öppnade festen med hälsningstal och bön. Ungdomsför hölls av pastor J. O. Häggström över 2 Krönikebok. 31: 20-21. Även förekom berättelse- och poemläsning sång av fröknarna Maja Wessman, Vamlingbo, Dagny Wessman, Burgsvik och Ragnhild Häggström. Kollekt upplogs för ungdomsmissionen. Festen avslöts av hr Oscar Wessman, Fidenäs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning enligt ensittarelagen för inlösen av de av nedannämmda personer innehavda områden hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas:
måndagen den 17 oktober 1932 kl. 11 hos sökanden Patrik Fredin betr. område å 1/16 mantal Lingsarve av 1 11 i Vamlingbo socken, vilken fastighet äges av Leonard Larsson och hans hustru Anna,
tisdagen den 18 oktober 19382 kl. 10 hos sökanden Svante Norman betr. område å 3/16 mantal Västergårda 1 4 i Sundre socken, vilken fastighet äges av Anders Larsson, Jenny Johansson, Sven Johansson och Erik Johansson,
torsdagen den 20 oktober 19382 kl. 10 hos sökanden Anna Palmberg betr. område å 181/512 mantal Gudings 13 i Eke socken, vilken fastighet äges av Axel Pettersson,
fredagen den 28 oktober 1932 kl. 9 hos sökanden Karl Johansson betr. område å 3/64 mantal Hägleips 1 16 i Hejde
socken, vilken fastighet äges av Gunnar Pettersson, och
lördagen den 29 oktober 1932 kl. 9 hos sökanden Emelie Westmark betr. område å 11/1024 mantal Suderbys 1 25, 7/64
mantal Suderbys 1 24 och 7/512 mantal Suderbys 1 27 i Västerhejde socken, vilka fastigheter ägas av Johannes Ruthström.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid ovannämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande, servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 29 september 1982.
Å tjänstens vägnar:
Göran Hillert, Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Tre kronor.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.
Kärlek och Landstorm visas kl. 8,15 e. m. på följande platser: Lördagen den 17 lokalen Stenkyrka. Söndagen den 18 lokalen Tingstäde. Måndagen den 19 vanlig plats Kräklingbo. Onsdagen den 21 vanlig plats i Katthammarsvik. Fredagen den 23 vanlig plats Hablingbo. Lördagen den 24 Pensionat Botvide, Burgsvik. Söndagen den 25 vanlig plats Vamlingbo. Tisdagen den 20 september Gardells äng. Etelhem.
Elektriskt ljus och kraft från eget kraftverk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Väghinder.

Vägen mellan Petsarve i Vamlingbo och Storms i Hamra är för omläggning av två brotrummor avlyst från trafik från 23 sept.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Dödsfall. Hans Olsson

Vår käre fader f. Skepparen Hans Olsson avled lugnt och stilla tisdagen den 30 aug. kl. 10 e. m. i sitt 77 levnadsår, djupt sörjd och i ljust minne bevarad av oss, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Sigreifs i Vamlingbo den 31 aug. 1932.
Alma f. Siggelin och Oskar Olsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Arf efter smeden Anders Peter Stenbom

vid Waldarfve inom Eskelhems socken har tillfallit hans å okänd ort vistande son Anders Peter Frithiof Stenbom, samt efter arbetaren Peter Jacobsson vid Storms inom Wamlingbo socken dennes å okänd ort vistande söner Johan August och Niklas Oskar. Till gode män äro förordnade för Anders Peter Frithiof Stenbom bonden Peter Björkqvist vid Ansarfve samt för Peter Jacobssons bemälde söner bonder Johan Jacobsson vid Storms.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juli 1875
N:r 54

Medeltida grindstolpar i Burs.

Burs hembygdsförening har nyligen gjort ett fynd och ett nyförvärv, som är värt ett ögonblicks uppmärksamhet. Det är fragmenten av en hög, rikt ornerad kalksten, vilken utgjort en av grindstolparna till en stormangård från medeltiden. De få lämningarna av detta slag på Gotland ha härigenom fått ett synnerligen viktigt tillskott.
Fragmenten ha legat i en stentur nära Stora Gläves, varifrån de nu bärgats, främst genom Helmuth Petterssons energiska arbete. I tunen lär den ha hamnat för många år se dan, då den hittades i grunden till ett hus, som revs. Då var det emellertid ingen som tänkte på, att den sirade stenen kunde ha något värde. Sägnen berättar, att när Gläves en gång för länge sedan delades mellan två bröder fornos ännu de båda stenarna i, behåll. Men de finge ej stå kvar på sin gamla plats. Bröderna toge var sin, och den ena hamnade i grunden till ett hus på den ena parten under det att den andra kom till granngården och lades om spiselhäll, där värme och vatten från de kokande grytorna snart förstörde den. Det är den förra stenen, som nu kommit i dagen.
Det stora fragmentet är över en meter högt, en halv meter brett och tre dm. tjockt. Det är format som en spetsig gavel i höggotisk stil, överst prytt med ett kors och på sidorna försett med bladornament i olika varianter. Nedanför gaveln äro dubbla ringar inhuggna och i cirkeln utsökt vackra palmettornament. De övriga fragmenten äro av liknande form och drygt halvmeterhöga. Då delarna äro ganska väl bevarade torde det vara möjligt att fullt restaurera stenen, BOM haft en höjd av över två meter.
Det är ingen vanlig klåpare, som huggit de ståtliga grindstolparna. Ornamenten äro utförda med van hand och av stor konstnärlig verkan. Det nåste ha varit en gotländsk atomär stare från något av de stora kyrkobyggena, vilken av storbonden vid Glävo anmodats hugga stenarna för att ge gården en pompös prydnad. Kanske har den rent av huggits av den mästare, som vid 1300-talets början skulpterade den vackra korpur talen i den närbelägna Burs kyrka.
I närheten av den plats där det sällsynta fyndet gjorts, ligger en utplanad ruinkulle med rester av kulturlager. En del av de fynd, som här gjorts, äro av medeitid,a ursprung, och det antagandet torde därför knappast vara för djärvt, att den medeltida stormansgården vid Gläves stad just här. En gammal uppgift, att de båda stenarna en ,gång stått på båda sidor om ”Trullkvior motsäger icke detta antagande. Det kan tilläggas, att man vid dessa me deltidslämningar också påträffat ett stort antal järnsiaggstucken, tydande på gammal järntillverkning.
De höga grindstolparan som företrädesvis äro att söka på södra Gotland, motsvara norra öns stenportaler. De vore som nämts stormangårdens förnäma entre. Gläveisstenarnas närmaste mfotsvarigheter ha vi Vid Hallute i När, vid Domerarve i Öja och vid Hägvide i Stånga. Av dessa torde Bursstenarna ha varit de vackraste. Vid Sigreffs i Vamlingbo finnas ett par liknande med den bekanta runinskriften: Olafram Sudre gjorde oss. Enklare stenar, vilka använts på samma sätt, finnas vid Bilds och Bonsarve i samma socken.
Stehen, som nu påträffats, kommer att under sakkunnig ledning hopsättas och restaureras. Om möjligt kommer en kopia att göras av den förstörda, varefter de båda stenarna en gång åter kommer att resas, troligen vid infarters till Burs Hembygdsgård.
J. N.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 7 aug.
Det sedvanliga sommarmissionsmötet hölls här den sista juli i strålande sommarväder och under deltagande av ett stort antal personer från när och fjärran. Kyrkan var klädd med grönt och blommor. I högmässan predikade lektor Hjelm över dagens text i Lukas evangelium varefter mötet inleddes med psalmsång och predikan av predikant Otto Nilsson över Luk. 19: 41-47. Mötets högtidstalare var predikant J. G.
Westin, som höll missionspredkian med text ur Es. 41: 18-21. Därpå togs rast, vilken följdes av en sång- och musikstund i templet och tål av predikant Hedman, varefter samvaron avslutades med altartjänst av pastor loci samt psalmsång.
På aftonen gåvo sångerskan frkn Gurli Svedman och musikdirektör Fr. Mehler konsert i kyrkan, som var fylld till sista plats.
Frälsningsarméns skårgårds mission med segeljakten Hanna Ouchterlony besökte Burgsvik och anordnade möten i Burgsvik och anordnade möten i Burgsvik på torsdagen och i Vamlingbo nu på fredagen den 5 aug. Mötena voro uppbygga och givande samt också välbesökta.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Mark för kyrkogårdsutvidgning.

Kammarkollegium har medgivit upplåtelse till Vamlingbo församling av ett område om 0,5060 hektar från kyrkoherdebostället att användas för utvidgning av kyrkogården. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tordagen den 4 augusti 1932
N:r 178

Till ledamöter av länsprövningsnämden

för årets taxeringar har länsstyrelsen utsett stationsinspektoren Gottfrid Johansson och agronomen A. G. Olofsson i Visby, förvaltaren G. Stare, Lörje i Hellvi, smedarbetaren Harald Seden, Slite, lantbrukaren Fredian Wahlberg, Qvie i Bro, landsfiskalen Svante J. Lindström, Burgsvik, lantbrukaren Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, handlanden C. A. Wlessman, Vamlingbo, och nämdemannen K. V. Palmqvist, Domarve i Vall.
Till suppleanter ha utsetts snickaren K. F. Söderdahl, Visby, folkskolläraren Aug. Höggren, Hejnum, nemdemannen J. P. G. Endrell, Läcks i Akebäck, handelsföreståndaren Artur Torgin, Stånga, och lantbrukaren Ant. Jakobsson, Bölske i Eke.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147