Landsbygden. Othem.

OTHEM, 20 juni.
Distriktsungdomsmöte hölls i går i lantbrukare Larssons trevna hem vid Norrbys. Ett tjugotal ungdomar inom G. M. F. hade samlats till mötet. Under ordförandeskap av pastor Karlsson, enades man om bildande av en distriktsungdomsförening, och valde till styrelse pastor J. T. Karlsson, Othem, ordf. Ella Björkander, Martebo, sekr., Valdemar Lundin. Vestkinde, kassör, Anna Ringbom, Fårösund, Hjalmar Tehlander, Slite, och Klas Nilsson, Bro, med John Malmros, Martebo, Martin Kviberg, Othem, och Ingrid Lövgren, Vestkinde, som ersättare. Efter ytterligare någa beslut angående föreningens verksamhet avslöts mötet.
På eftermiddagen hölls offentligt möta hos handlande Wallin, som välvilligt ställt sin natursköna park till förfogande. Pastor Karlsson talade med ledning ev 2 Tim. 2: 19 om de ungas kristliga karaktärsbyggnad. Några av ungdomarna spelade och sjöngo och en kollekt uppgående till något över 11 kr. upptogs under mötet.
En deltagare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 18 juni.
Burgsviks idrottsförening hade i söndags anordnat stafettlöpning för skolungdom, å idrottsplatsen i Burgsvik. Tävlingarna gällde ett av grosshandlare Hugo Hansen skänkt vandringspris, om vilket nu tävlades för andra gången.
Tävlingarna gynnades av vackert väder, varför en stor skara åskådare samlat sig vid idrottsplatsen. Efter att Burgsrviks Idrottsförenings ordf. hr Viktor Hansen hälsat såväl de tävlande som åskådarna välkomna började tävlingarna. Till dessa voro 7 st. 8-mannalag anmälda, nämligen 2 lag från Burgsviks folkskola, 2 lag från Hamra folkskola, 1 lag från Öja kyrkskola, 1 lag från Näs folkskola och 1 lag från Grötlingbo folkskola. Att tävlingarna omfattades med stort intresse var tydligt. Det 14 spänning i luften. — Starten gick och det redan i fjol uppmärksammade Hamra-laget tog genast ledningen, som det sedan behöll tävlingen igenom och lade därmed beslag på vandringspriset.
Efter tävlingarna förrättades prisutdelning. Resultatet av tävlingarna blev: 1 pris Hamra folkskolas 1:sta lag, som erhöll grosshandlare Hugo Hansens vandringspris samt lärarnas hederspris och ert stafettnål i silver till varje medlem i laget; 2 pris Burgsviks folkskolas 1:sta lag mejerist O. Österbergs, hederspris; 3 pris Grötlingbo folkskolas lag handlare C. A. Wessmans hederspris; 4 pris Burgsviks folk- skolas 2:a lag handlare E. Wessmans hederspris; 5 pris Näs folkskolas lag Hoffman och Stenströms hederspris; 8 pris Öja kyrkskolas lag lärarnas hederspris; 7 pris Hamra folkskolas g:a lag handlare M. Linds hederspris.
Sedan folkskollärare Gislestam, Hamra, framfört de tävlandes tack, avslutades denna trevliga idrottsdag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Läkarna.

T. f. provinsialläkaren i Ljugarns distrikt Carl Axel Brodd anhåller hos medicinalstyrelsen om entledigande från förordnandet från den 18 juli. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Kyrkofullmäktige

härstädes vore i går samlade sammanträde i stadsfullmäktiges lokal under domkyrkokomminister Nils Öbergs oraförandeskap. Därvid vara hrr Björkegren, Samuelsson, Adolf Olsson och Hammarberg frånvarande.
Via sammanträdet hade kyrkofullmäktige att avgiva yttrande över den hos k. m :t av drätselkammaren å stadsfullmäktiges vägnar gjorda framställningen om inkorporering av Visby socken med Visby stad. Förut hade såväl kyrkorådet sam skalrådet med olika motivering förklarat sig icke hava något att erinra mot förslaget, och kyrkofullmäktige beslutade utan debatt att instämma i vad råden i ärendet yttrat.
Dessutom hade kyrkofullmäktige att. yttra sig över det förslag till gemensam förvaltning mellan Visby stads- och landsförsamlingar, som upprättats, sedan förslaget om kyrklig samfällighet förra gången förfallit. K. m:t hade som bekant förklarat sig icke kunna utfärda bestämmelser om sådan samfällighet, sedan stadsförsamlingens kyrkostämma motsatt sig dylik. Däremot hade k. m:t anvisat församlingarna att inkomma med nytt förslag till bestämmelser rörande den gemensamma förvaltningen. Med anledning därav hada en kommitté bestående av övarlantmärtare V. Holmbäck, rådman H. Löwenberg och godsägare A. von Corswant, verkställt en utredning och föreslagit, att församlingarna måtte begära, att sådana bestämmelser om gemensamt kyrkoråd gch gemensamt skolråd utfärdas, som k. m:t må finna erforderliga, att gälla från 1 jan. 1933, då nuvarande kyrka- och skolråd upphöra att fungera.
Samtidigt hade emellertid kommit genom att åberopa konstitutionsutskottets motiv vid frarnläggandet av lagen om församlingsstyrelse ifrågasatt, nuruvids k. m:t verkligen äger rätt att utfärda dylika bestämmelser beträffande stads- och landsförsamhugarna och huruvida icke sambandet mellan församlingarna kan ordnas endast genom en kyrklig samfällighet. Kommittén hade därför föreslagit, att församlingarna alternativt måtte begära föreskrifter om fastställande av kyrklig samfällighet.
Kyrkofullmäktige beslutade utan debatt att bifalla kommitténs av kyrko- och skolråden tillstyrkta, förslag. Samtidigt förordade fullmäktige, att antalet ledamöter i kyrkorådat skulle vara sex, därav en från landsförsamlingen, och i skalrådet nio.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Gotlands djurskyddsförening

har nu från trycket utgivit sin årsberättelse för år 1931. Densamma inledes med korta minnesord över Ugra under året avlidna verksamma medlemmar inom föreningen, nämligen landskamreraren Oscar Melin, apotekaren Wilh. Lindström och lektorskan Hanna Sjöberg. AV berättelsen framgår vidare rörande verksamheten under året, att styrelsens uppmärksamhet i ett stort antal fall påkallats på förhållanden, som synts allmänheten innebära olämplig behandling av djur. Föreningen har också genom sin inspektör verkställt undersökningar och i de flesta fall har rättelse kunnat på detta sätt vinnas. För spridande av djurskyddstidskrifter har föreningen anslagit nära 500 kr. Utgifterna hava under året uppgått till kr. 1,702: 40. medan inkomsterna belöpt sig till kr. 1,578: 75. Föreningens kapitaltillgångar utgöra vid årets slut kr. 34,145:37, därav domän ner kr. 34,021: 50. Medlemsantalet utgör c:a 200.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Från hamnen.

Igår inkom ms. Bertha Vigsten, från Stockholm, med styckegods.
Idag inkom ångf. Bungenäs, Nilsson, från Norrköping, tom och avgick ångf. Ragnar, Rasmusson, till Gdynia, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Fortsättningsskolorna.

Skolöverstyrelsen har förklarat slöjdlärarinnan Inga Nyberg i Slite behörig att undervisa i kvinnlig slöja vid yrkesbestämd fortsättningsskola. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Förplägnadsmagasinet i Tingstäde.

K. m:t har medgivit, att en fanjunkare på övergångsstat vid Gotlands infanterikår må beordras att fortfarande till den 1 juli 1933 tjänstgöra som uppbördsman vid förpläggnadsmagasinet i Tingstäde.
Samtidigt har arméförvaltningen bemyndigats att anställa ett magarsinsbiträde vid magasinet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Förlovade

John Jacobsson, Stenkyrka och Ingeborg Enström, Gotl, Kaik.

Karl Johansson, Lärbro och Elsa Westöö, Rute. Midsommarafton.

Eric Svensson, Visby och Lilly Jakobsson, Hogrän.

Helge Pettersson, Visby och Esther Johansson, Roma.

Arvid Olsson och Svea Jakobsson, Vallstena.

Karl Nordström, Halla och Vera Lindkvist, Katthammarsvik.

Ivar Laurin, Lau och Agnes Pettersson, Eskelhem.

Thure Olofsson, Lye och Linda Gardsten, Etelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Foderauktion i Hörsne.

Onsdagen den 29 juni kl. 2 e. m. låter Axel Jakobsson, Lina myr (Smiss) genom Offentlig auktion försälja foderskörden på cirka 50 tald.
Vid samma tillfälle försäljes en bra mjölkko.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 september 1932.
Roma i juni 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143