Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Öja under ledning av f. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve. Till ortsombud valdes därvid: för Vamlingbo Th. Hansen, suppleant K. Olsson, Gervalds, för Sundre R. Antonsson, Vännes, suppleant G. Kihlman, Vestergårda, för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve, suppleant K. Östergren, Sutarve, för Öja K. Söderström, Ronnarve, suppleant Ivar Pettersson, Boxarve, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie, suppleant Hugo Nilsson, Mårtens, för Näs K. Gardell, Gahns, suppleant 0. Lindqvist, Sixarve, för Fide Herman Nilsson, Odvalls, suppleant Aug. Nilsson, Anderse.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid direktör Edv. Wahlgren redogjorde för ett kommitthförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan då hellre, att varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Avgiftsbössan länsades.

Häromnatten, troligen natten till söndagen, blev avgiftsbössan i telefonkiosken vid hamnen länsad på sitt innehåll, cirka 2-3 kr. I samband härmed hade tjuven gjort åverkan å kiosken, vilka skador beräknas uppgå till 15-20 kr :s värde.
Inbrottet har av telegrafkommissarien anmälts för polisen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Stor baptistkör på gotlandsbesök i midsommar.

Östergötlands baptisters förbundskör planerar i midsommarhelgen en sångarfärd till Gotland och räknar därvid med en anslutning av c:a 200 sångare från olika trakter av provinsen. Avresan skall ske från Norrköping på midsommaraftonen med särskild förhyrd gotlandsbåt och ankomsten hit sker alltså på själva midsommardagen. Programmet för uppehållet på Gotland, som skall utsträckas till söndagen den 27, väntas komma att upptaga konsert i Visby domkyrka, vidare i ett par kyrkor på lands. bygden liksom sven i en del frikyrkolokaler, Dirigenter bliva köpmännen Josef Sanden, Norrköping, och Joel Karlström, Linköping, och som solist medföljer kyrkosångare Grahn, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Diskussionsmöte

om badplatser och lekplatser i Visby anordnas i morgon afton på Arbetareföreningens lokal. Anordnare är Visby allmänna valmansförening och inledare fältläkaren Nils Carlson. Till mötet ha inbjudits icke endast medlemmar i högerorganisationerna utan även andra för saken intresserade medborgare i staden. Mötet tar sin början kl. 7.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Gladiatorerna

ge i afton ett sista uppträdande inför Visbypubliken. Evenemanget äger rum å Arbetareföreningen kl. 8, då alltså de som icke förut haft tillfälle se bl. a. tablågymnasterna och höra de fem sjungande systrarna böra passa på tillfället. Men det är bäst att höra efter biljetter i tid. Sist var det slutsålt. Sat sapienti.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Biograferna.

Amerikansk film fortsätter att på den vita duken försöka lancera storsångerskor, och i ”Blott en dröm”, Reginas nuvarande program, är det Lily Pons, som debuterar. Man måste ge henne det erkännandet, att hon sjunger utomordentligt, särskilt arian, ur ”Lakmé gjorde hon perfekt, och även utförde hon med lekande elegans en av Kerns melodier, men i övrigt var hon dåligt fotograferad och kom aldrig till sin rätt i själva komedispelet. Och man måste beklaga koleratursångerskan, att hon nödgats debutera i en så pass svag film, inte ens hennes mekaniskt fulländade röst och hennes sympatiske motspelare Henry Fonda kunde göra något åt det urusla manuskriptet. En sångfilm med en vacker röst men i total avsaknad av esprit i och elegans.
”3 måste dö” lyder den något ödesmättade titeln på Hansabios senaste program, som är en s. k. kriminalkomedi med allt vad detta begrepp innebär av både lustigheter och spänning. Filmen avviker icke på något uppseendeväckande sätt från vad som vanligen bjudes i genren, men den har åtskilliga förtjänster och duger gott till en stunds underhållning. En sak är sedan, att humorn i dessa kriminalkomedier i bland betänksamt tangerar det makabra, ett drag som ofta återfinnes i amerikanska filmer. Edmund Lowe i huvudrollen axlar med växlande framgång William Powells kappa i egenskap av polisens både vän och fiende nummer ett.
Tre förspel, av vilka ett innehållsrikt kabaretprogram framför allt förnöjer, föregå huvudprogrammet.
”Ung kvinna efterlysen” på Visby bio är en kriminalfilm, men i den uppsluppna och glada genren, att man allderei glömmer bort, att hjältinnan är efterlyst för mord, medan man gläds åt den roliga situationskomiken. Ibland har man det intrycket, att hjältinnan själv trots jaktens intensitet också glömt bort det hela och tar det bara som ett litet skämt. Blandningen av det spännande i situationen, vilken kryddas med realistiskt spelat gangsterraffel, och denna ogenerade galghumor blir emellertid minst sagt underhållande. Det är verkligen sant, vad reklamen säger, att det icke finns någon död punkt i dramat. För att vara en kriminalkomedi är filmen utmärkt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Taxeringslinjer.

Uti de i fredagsnumret omnämda taxeringsgrunderna för Lärbro samt Hangvar och Halls pastorat har en felaktighet uppstått, så att i stället för ”Avdrag för kost åt personal i jordbruk” bör rätteligen stå ”Värdering av kost och husrum åt personal i jordbruk”, vilket värde (vid taxering av vederbörandes arbetsinkomst) skulle beräknas till ifrågavarande 340 kr. pr år för fast anställd personal, har man bett oss påpeka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Slite.

Sånggudstjänst var i söndags afton anordnad i Metodistkyrkan. Vita Bandets damkör under fru Eliassons ledning sjöng flera sånger. Hr Viktor Larsson spelade tre violinsols och pastor Smedberg höll ett kort föredrag över ämnet: Livsglädje. Såväl kören som hr Larsson utförde sina prestationer på ett mycket förtjänstfullt sätt. Fru Smedberg läste ett poem. Tillslutningen kunde gott varit större.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Biskop Ysander har kommit till stiftet.

Som en främling känner han upptäckandets glädje.
Den nye biskopen i Visby stift Torsten Ysander har i dag anlänt hit för att officiellt inträda i sina ämbetsplikter i stiftet. Hans program för besöket tar egentligen sin början först i morgon, då han tar säte i Visby domkapitel, vilket samtidigt på vanligt sätt celebreras med framläggandet av den nye biskopens herdabrev. På torsdagen håller stiftets prästsällskap ordinarie sammanträde i Församlingshuset — där får biskopen tilfälle att knyta bekantskapen med stiftets prästerskap på samma gång det blir ett steg rakt in i den biskopliga .gärningens vardag. Slutligen sammanträder på fredagen stiftsrådet, som bl. a. skall besluta om sommarens ungdomsmöte.
Redan i dag har den nye biskopen haft vänligheten att lämna företräde för representanter för pressen, varvid han meddelade, att han väntar att kunna inflytta i biskopsgården härstädes i maj månad. Vid denna tid har nämligen k. m :t förebådat utgivandet av en ny kungörelse om viss ersättning vid tillträdandet av biskopsämbete — hittills varande bestämmelser i denna del ha varit synnerligen otillfredsställande. Under den tid som återstår till dess kommer biskopen att i någon mån oscillera mellan domprostbefattningen i Göteborg och biskopsämbetet i Visby och han hoppas att åtminstone en gång i månaden kunna besöka Visby och deltaga domkapitlets sammanträden.
Det är ju som en främling jag kommer till stiftet, säger biskopen, ty det finns väl ingen del av vårt land, som jag gjort så flyktig bekantskap som Gotland. Men på samma gång får jag förmånen att komma som upptäcktsresande och känna upptäckandets glädje inför ett område, om vilket jag hittills icke kunnat bilda mig någon förutfattad mening. Hur jag ser på Gotland har jag förövrigt närmare utvecklat i första kapitlet av mitt herdabrev. Men jag föreställer mig emellertid, att för en provins som Gotland denna slutenhet inom bestämda gränser hjälper till att skapa en stämning av familjär samhörighet och solidaritet.
Upptäckandets glädje — ja, vi våga hoppas, att den blir ömsesidig, när stiftets nye biskop å ena sidan, dess prästerskap och menighet å den andra nu skola göra bekantskap med varandra. Vi äro övertygade om, att även de senare skola ha anledning att känna glädje, i den mån de få tillfälle att lära känna den nye ungdomlige stiftschefen, som står mitt uppe i det kyrkliga arbetet, som har fasta rötter i tro och tradition, men på samma gång öppen blick för de problem, som det andliga nutidslivet uppställer icke minst för kyrkan och dess män.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.— 3,5757,7
kl. 4 e. m.— 3,9758,4
kl. 6 e. m.— 4,1758,5
kl. 8 e. m.— 4,1758,5
kl. 10 e. m.— 4,3758,6
kl. 12 midnatt— 4,0759,2
kl. 2 f. m.— 4,0759,5
kl. 4 f. m.— 5,2759,5
kl. 6 f. m.— 6,1759,5
kl. 8 f. m.— 6,0759,6
kl. 10 f. m.— 3,5759,8
kl. 12 middag— 1,5759,5

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32