Sjukligheten i Wisby

under Januari månad har varit temligen betydlig; mest hafva förekommit lunginflamationer, halsflusser rheumatiska febrar och nervfebrar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

Resande.

Med ångf. Sofia anlände hit igår, militärbefälhafvaren, öfverste v. Vegesack och konsul Falk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

Poseidon,

för byars öde man började blifva orolig, anlände i onsdags eftermiddag till Slite, troget medförande sin ”Grevinde” och i sällskap med ”Neptun”, som vid middagstiden samma dag utgått för att söka reda på ”herrskapet”, hvilket under den svåra snöstormen i måndags sökt skydd bakom Laus holmar. Poseidon, som i torsdags aflemnade ”Grevinden” vid Storugns, förmodas komma att t. v. ligga i Wisby. Neptun inträffade i går vid Dalarö.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

Inborttsstöld.

Enligt anmälan har onsd. d. 4 i denna månad tjufvar beredt sig tillfälle inkomma uti en kammare hos Husbonden Nils Petter Nilsson Stjups i Habblingbo och derstädes utur en olåst kista tillgripit 4 st. s. k. Nattkappor och 1 st. brun Portomonnä med stålbeslag, uti hvilken funnos förvarade en Gotlands Enskilda Banks sedel å 5 Rdr och 7 stycken Riksbanken sedlar, hvardera å en riksdaler; och varder det sålunda stulna härigenom efterlyst, med befallning till krono- och stadsbetjente att detsamma jemte tjufvarne noga efterspana och vid ertappandet dermed lagligen förfara. Till den, som bevisligen upptäcker tjufven och tillrättaskaffar det stulna, har Nils Petter Nilsson Stjups utlåfvat en belöning af Tio riksdaler.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

Auktion förättas vid Suders i Gothem.

Medelst offentlig och frivillig auktion, som thorsdagen den 19 innevarande Februari från kl. 10 f. m. förättas hos Husbonden Pehr Andersson Suders i Gothem, försäljas med anledning af boets utredning hela lösöreboet bestående af något silfver, koppar, malm, then, jernsaker, porslin, glas, snickaresaker, ett smedjestäd, Husgerådssaker och träkärl, Sängkläder och linne, åker och körredskap bestående af en liggfjedervagn, flera st. arbetsvagnar, slädar, kälkar, plogar, harfvar, mullfömr, foderhäckar, vrånghäckar, flera par selar, ett tröskverk, fiskreeskap bestående af strömmingsgarn, flundernät, sättningsrep, anlott i Båtar och strandbodar, kreatur bestående af Oxar, en Häst, ett Hästföl, kor, tvänne unga Tjurar, Lamb m. m.
Säkre välkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 19 nästkommande Juni eller 4 månader andra ställa borgen eller betala genast.
Hejnum den 10 Februari 1874.
Efter anmodan.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

I tjenst åstundas.

En gift eller ogift med goda betyg försedd Stalldräng, äfvensom en Torpare kunna nästa April få anställning å Furubjers gård i Tingstäde då anmälan göres på stället.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Genom offentlig och frivillig auktion

som Onsdagen den 18:de nästkommande Februari kl. 12 (XII) middagen förrättas å stället, låter Handlanden J. F. Kahl till den högstbjudande försälja sina å Tjelders hemman i Boge belägne åbyggnader, bestående af ett nyligen uppfört boningshus jemte en uthusbyggnad båda af träd, samt ett tunnland jord afsöndrat från berörde hemman på alltid. Lägenheten belägen utmed allmänna vägen får genast tillträdas af köparen som, om köpeanbudet efter förbehållen pröfning antages, bör vara beredd att genast eller sednast 14 dagar efter auktionen erlägga 1/3:del af köpeskillings-beloppet och återstoden terminvis efter öfverenskommelse med ägaren. Vidare underrättelse meddelas vid anktionstillfället.
Hejnum den 27 Januari t874.
BERNH. BOLIN
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Genom auktion,

som onsdagen den 15 nästinstundande April kl. 12 på dagen färättas såväl å Landskontoret härstädes som ock, genom vederbörande kronofogde, som dertill härigenom förordnas, å f. d. kaplansbostället Sigleifs i Westerhejde socken af Gotlands Sa dra Fögderi, varda berörda boställe, k mantal, samt Westerbejde annexhemman om k mantal utbjudna att å arrende af vertagas; varande, förutom de närmare underrättelser, som komma att vid auktionsförrättningarne meddelas, derför följande vilkor bestämda:
F. d. kaplansbostället Sigleifs med åbyggnader och Westerhejde annerhemman, med undantag dels af annexhemmanets skogsmark och dels af de under samma hemman lydande, åt klockaren i Westerhejde socken för närvarande upplåtne smärre åkerjordar, utarrenderas gemensamt under en tid af 20 år, eller från den 1 Maj 1874, då tillträde sker, till samma tid 1894, då arrendet utan föregången uppsägning upphör.
Arrendatorn får under iakttagande af här gjorda bestämmelser och undantag ofvanberärda hemman fritt bebo och bruka samt åtnjuta alla de förmåner och friheter, hvilka lagligen äro eller framdeles varda ecclesiastika boställen beviljade.
Till gårdens behof må arrendatorn använda å hemmanen växande skog, men förbjudes att af densamma något försälja eller bortföra, och skall i öfrigt ställa sig gällande skogsordningar till efterrättelse.
Nyodling af skogs- eller ängsmark må, under iaktagande af hvad som för fällande af ekeskog samt maste- och storverksträd föreskritvet är, arrendatorn tillåtas; dock är honom uttryckligen förbudet att genom så kallad flåhackning och torfbränning verkställa odling, innan han sökt och dertill erhållit tillstånd.
Allt hö, foder och halm samt all spillning skall vid gården och till dess nytta förbrukas och intet derat försällas eller förskingras.
All åkerjord skall väl häfdas och i den mån densamma icke är utlagd till gräs, vederbörligen höstplöjas. Minst 1/8 af åkerarealen bör årligen trädas och gödslas. Under de fem sista arrendeåren skall minst en fjerdedel af åkerrymden årligen vara utlagd med artificielt gräs, hvaraf 1/8 bör vara utlagd med ett-årig och 1/8 med två-årig gräsvall. Under sista arrendeåret skall trädan behörigen beredas, gödslas och i god tid besås med höstsäde, för hvilket utsäde äfvensom för det under sista året utsådda gräsfrö arrendatorn af efterträdaren undfår godtgörelse efter vid afträdet gällande medelmarkegångspris.
Sedan arrendatorn efter laga syn emottagit hemmanen med byggnader, åligger det honom att de förra på föreskrif vet sätt sköta och de sednare sjelf underhålla samt när behof deraf göres, ombygga, så att vid arrendetidens slut ej allenast egorna med gärdesgårdar och diken må vid afträdet befinnas i väl häfdadt skick utan jemväl åbyggnaderna vid samma tillfälle vara försatta, enligt gällande författningar, i laggildt stånd.
Arrendatorn bör ansvara för hemmanens alla lagligen åliggande och utskylder af hvad namn och beskaffenhet de vara må eller framdeles blifva bestämda, så ock för alla de kostnader i och för möjligen inträffade, laga skifte, hvilka eljest af boställsinnehafvaren skola gäldas.
Laga syn skall å hemmenen företagas såväl vid tillträdet som vid d tillfällen i öfrigt då verkställd ekonomisk besigtning eller andra förhållanden möjligen kunna till förordnande om en dylik åtgärd föranleda; hvarje femte år skall ekonomisk besigtoing hållas. De vid dessa syner och hesigtningar erforderliga kostnader tillkommer det arrendatorn att ensam erlägga.
I årligt arrende, hvilket å den tid, som för uppbärande af kronans räntor årligen föreskrifves, skall till kyrkoherden i Stenkumla pastorat erläggas, betalas penningvärdet enligt gällande medelmarkegångspris, af Trehundrasextio (360) kubikfot spannemål, hälften såg och hälften korn, hvarförutom arrendatorn åligger att såsom städja till boställsinnehafvaren vid ofvannämnde tid utgåva det belopp, hvartill den penninge-afgift, som utöfver stadgade spannmåls-arrendet vid auktionen erbjudes, kan uppgå.
Arrendatorn, som vid kontraktets undertecknande skall ställa till vederhäftigheten godkänd borgen för alla arrendeskyldigheternas fullgörande under de fem första arrendeåren, äfven för det fall, att arrendatorn skulle ur der tiden aflida, åligger det att för femte arrende-årets utgång för de följande fem åren anskaffa ny sådan borgen, hvilken sedermera för lika många år intill arrendetidens slut och alltid ett år före borgenstidens utgång skall förnyas.
Arrendatorn åligger att för byggnaderna å hemmanen i häradets brandstodsförening inträda, hvarjemte han är pligtig att, om åbyggnaderna afbrinna, dem åter uppföra emot brandstodsbeloppet, som i sådant fall då må till honom utbetalas emot särskilda ställd borgen för medlens behöriga användande till de afbrända eller skadade husens iståndsättande.
Brister arrendatorn i fullgörandet i ett eller annat hänseende af nu bestämda vilkor, har han, om sådant yrkas, förverkat kontraktet och gjort sig af arrendet förlustig. Han skall i sådant fall vara skyldig att icke allenast hemmanen vid derefter inträffande laga fardag afträda, utan han skall ock ersätta den af uraktlåtenheten för hemmanen uppkommande skada.
Afgifvande anbud äfvensom borgen, hvilken vid auktionstillfället bör uppgifvas, komma att af Konungens Befallningshafvande och Domkapitlet härstädes pröfvas.
Wisby Landskontor d. 26 Jan. 1874.
RUD. HORN. L. A. ANJOU. D. SÖDERBERG. O. W. LEMKE. C. J. BERGMAN. Johan Gardell. N. F. Öfverberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Ångf. ”Poseidon”

afgick måndags middag mellan kl. 12-1 i godt väder från Ronehamn för att bogsera den nyligen flottagna ”Grevinden Carin Wedel Jarlsberg” till Slite. Med anledning af den ett par timmar senare utbrytande nordostliga snöstorm antar man, att kapten Wiksell varit nödsakad att öfvergifva sin ”grevinde” och sökt skydd någonstädes under ovädret, men derefter gått att åter söka upp den förlorade, eftersom man ännu i går afton ej afhört honom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Sista soarén.

Den i tisdagsafton å stadshotellet gifna musiksoarén i förening med dans var eget nog besökt af endast omkring femtio personer. För dem, hvilka försummade detta tillfälle att, medan regementsmusiken var qvar, få sig en sväng, kunna vi nämna, att denna bal var kanhända den roligaste af de tre nu här senast gifna.
Landshöfdingen med familj bevistade densamma. Östgöta qvintetten återreste torsdagsmorgon med ”Sofia” till fastlandet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11