Till Ordförande

i Hejde sokens kommualnämnal och fattigvårdsstyrelse har, enligt inkommen anmälan, hemmansegaren Oscar Åkerbäck Hejdegårda blifvit utsedd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Till föreståndare

för länets landtbruksskola har, efter hr Gardell, som afsagt sig förtroendet, underläraren derstädes, hr Engström den 7 dennes blilvit förordnad. Bland de fyra öfrige, till nämnde befattning anmälde sökande befunno sig tvänne, hvilka redan innehafva befattning såsom föreståndare för landtbruksskolor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Prestval.

Vid i söndags i Atlingbo förrättadt kyrkoherdeval erhöll vice pastor C. Ihre stor röstpluralitet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Okynne.

Vid Wisby badanstalt halva under några dagar uppehållit sig en mängd okynniga pojkar som ”roat sig med” att inkasta sten genom fönstren. Då nästan alla rutorna blifvit inslagna, var det ej underligt att vederbörande intressenter i anstalten gjorde sitt bästa att söka få reda på våldsverkarne men hvad hände? Man har i dessa upptäckt sina egna ”herrar söner”, som till en början nekat för dådet, men omsider bekänt och äfven namngifvit flera andra aktade samhällsmedlemmars barn.
För en tid sedan omnämdes okynne af skolans ungdom mot de i bönsalen varande porträtter. Det gör oss ondt att nämna, det äfven nu läroverksungdomen icke är oskyldig, enär just de flesta våldsverkarne äro ibland denna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Öfverste Vegesach

kommer att ytterligare begagna sig af fjorton dagars tjenstledighet och är att återförvänta hit således först i slutet af månaden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Nöjen.

Vi kunna nu hugna öns danslystna ungdom med att, sedan regimentsmusik lyckats anskaffas från fastlandet, tvenne baler kommer att äga rum å Stadshotellet, nemligen den 21 och 23 d:s. Landshöfdingen grefve Horn har ställt sig i spetsen för den första af dessa, som gifves med anledning af konungens födelsedag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Förordnande.

Generaltullstyrelsen bar förordnat uppsyningsmannen J. Ringbom i Södertelje att tillsvidare förestå tulluppsyningsmanstjensten i Kylley.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Enligt inkomna anmälanden

hafva blifvit utsedda till ordförande i Norrlanda sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse husbonden Johan August Edmark Butrefs, och
till Ordförande i Östergarn sockens kommunalnämnd tullvaktmästaren och hemmansegaren N. P. Söderman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Ångaren Neptun,

inkom för storm och tjocka måndags morgon till Slite der den qvarlåg ännu igår afton.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4