Lantbrukets skolbyggen.

Lantbruksstyrelsen anmäler till regeringen, att ansökningar inkommit från ett stort antal håll om statsbidrag till planerade byggnadsarbeten för lantmanna- och lanthushållsskolor med sammanlagd kostnad av 16 1/2 milj, kr., bl, a. gällande den planerade lantmannaskolan i Lövsta på Gotland.
Om statsbidrag skall utgå med 75 proc. skulle erfordras anslag med 12,37 milj. eller, då vissa medel längre fram bli disponibla, 10,9 mlij. kr. Lantbruksstyrelsen påpekar, att byggnadsbeståndet vid åtskilliga skolor är bristfälligt och att det är nödvändigt, att skolorna inom rimlig tid får igångsätta planerade arbeten. Ehuru det vore önskvärt, att alla önskade byggnadsarbeten kunde komma till utförande nästa budgetår finner sig ämbetsverket emellertid, på grund av material- och arbetskraftsbristen ej böra föreslå anslagsäskande hos nästa riksdag till högre belopp än 4 milj. kr., detta förutsatt att 2 milj. kr. av detta budgetårs anslag, som t. v. ej får tas i anspråk, nu får användas i anslagets syfte. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1947
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *