Nytt bostadstillskott på 21 hus i Slite.

Cementbolaget har fortsatt bebyggelsen bakom Lännaberget.
Bakom Lännaberget mellan de båda huvudlederna från köpingen mot Närs ligger så gott som osynligt från alla håll en bebyggelse med ett 40-tal ny-uppförda fastigheter, som stampats fram under de båda sista åren. Det är Slite Cement, som gått i spetsen för detta lovvärda initiativ. Årets nytillskott utgör ej mindre än. 21 fastigheter, som just i dagarna färdigställts, och av vilka redan några tagits i bruk.
Den senaste bebyggelsen, som döljes av den skogiga terrängen och blott sparsamt skymtar fram mellan trädstammarna mot sjösidan, utgör den utlovade fortsättningen på den seriebebyggelse, som bolaget avslutade föregående år och som då rönte en så livlig uppskattning, att vartenda hus i nämnda serie inom kort vann köpare.

Tre rader med sju hus i varje.
De nya husen, belägna i kvarteren Hackan och Spettet, äro uppförda i tre rader med sju i varje rad och ligga i fortsättningen av den tidigare bebyggelsen upp mot berget. De ha tillkommit i samarbete med Statens byggnadslånsbyrå och äro givetvis i första hand avsedda för fabrikens egna tjänstemän och anställda men kimna också i mån av tillgång avyttras till andra spekulanter på ett eget hem för att på så sätt underlätta trycket på bostadsmarknaden.
Liksom delar av den tidigare bebyggelsen utgöra samtliga dessa bostadshus enplansvillor men ha trots detta erhållit en mäktigare resning, vilket rent estetiskt synes vara till fördel. Detta har möjliggjorts genom att källarvåningen i sin helhet förlagts ovan markytan, varigenom som en extra vinst tillkommit, att schaktningskostnäderna kunnat nedbringas till ett minimum. Huvudentrén, förlagd till norra fönsterfria gaveln, för således direkt in i bottenplanet, varifrån sedan en trappa leder upp till den egentliga bostadsvåningen. Bottenplanet innehåller i övrigt de vanliga källarutrymmena med matkällare, pannrum samt kombinerat badrum och tvättstuga. Till dessa utrymmen finnes därjämte en särskild källaringång på bakre långsidan, för den händelse husets herre först skulle önska slänga av sig sina arbetskläder (för vilka f. ö. särskilt skåp finnes) och göra en första toalett, innan han beger sig upp i våningen. Till vänster om huvudentrén — alltså fortfarande i bottenplanet — finnes därjämte ett större disponibelt utrymme med särskild ingång, som utmärkt lämpar sig som bostadsrum antingen för familjens eget behov eller för eventuell uthyrning, då inkomsten härav underlättar finansieringen av det egna hemmet.

Tre rum och kök i ett plan.
Bostadsvåningen inrymmer förutom hall och tvättrum tvenne sovrum, ett stort, vackert vardagsrum och kök. Samtliga golv äro här belagda med lamellparkett i ljus bok, vilket bidrar till hygienen och gör golven absolut täta. Endast köksgolvet har försetts med linoleummatta. Bolaget synes ej ha skytt någon möda för att uppnå högsta möjliga kvalité på alla områden utan att dock för mycket äventyra kostnaderna. Sålunda har exempelvis köket fått en detaljutrustning, som exakt överensstämmer med det idealkök, som med tanke på arbetets rationalisering utformats av Aktiv Hushållning i samarbete med Svenska arkitekters riksförbund och Svenska slöjdföreningen, vilka önskemål här på sin tid lanserats av fröken Karin Knutson. Det säger sig således nästan självt, att köket försetts med el-spis, rinnande vatten, massor av hyllor, skåp och inredda lådor, där varje köksdetalj inbjudes redan före inflyttningen till sin bestämda plats, och en hel del andra finesser. Så finnes exempelvis en särskild plats vid arbetsbordet med extra utdragsskiva, där en trött husmoder kan sittande utföra sitt många gånger enahanda arbete och ändå vara inom räckhåll för pannor och spis.
Även vindsutrymmet kan på visst sätt utnyttjas. För att slippa dessa icke önskvärda luckor i synliga tak, har luckan här placerats i en av sängkammarens garderober, där även en stege upphängts.

Alla husen äro exakt lika.
De nya husen, som äro uppförda i siporex ha ett yttre mått av 9,60X 6,75 kvm. Invändigt äro de putsade och klädda med kramforsplattor, varigenom värmeisoleringen ytterligare förbättras. Varje tomt är på c:a 1,000 kvm., och samtliga 21 fastigheter äro exakt lika i varje detalj. Ur stadsplaneteknisk synpunkt sett ha de dessutom placerats så, att den fria delen av tomten får eftermiddagssol, och då den ena gaveln därjämte saknar fönster, blir angränsande fastighet på sitt sätt fri från insyn. Vattenfrågan — en väsentlig och dyrbar detalj — har man tills vidare löst på så sätt, att inom området borrats tre brunnar, som förse samtliga fastigheter med vatten och vars servisledningar kunna direkt påkopplas den vattenledning, som samhällsborna hoppas en gång dock skall komma. till utförande.
Alldeles särskild omsorg har nedlagts på standardiseringen av bostadshusen, säger bolagets byggnads-sakkunnige ledare, civilingenjör Walter Wredenfors, som på mycket älskvärt sätt demonstrerat hela byggnadsområdet. Varje detalj har på förhand utformats för att i möjligaste mån nedbringa byggnadskostnaderna och varje vrå i bostadskroppen är tillvaratagen och utnyttjad. Seriebyggandet har utgjort ett led i bolagets strävan att skaffa förstklassiga bostäder till överkomligt pris. I hård konkurrens med andra anbudsgivare har Skånska Cementgjuteriet stått för entreprenaderna, och Cementbolaget självt har kostnadsfritt stått till tjänst med planlösningar, konstruktioner o. s. v. Det är således ett berömvärt initiativ bolaget här gått i spetsen för, och man vill också hoppas att detsamma vederbörligen uppskattas av såväl samhället som av de blivande köarna.

Årskostnaden cirka 1,100 kr.
Om fastigheternas pris vill dock ing. Wredenfors f. n. ej uttala sig. Men man torde väl komma sanningen ganska nära, om man räknar med ett totalpris av omkring 25,000 kr. per fastighet. Årskostnaden för en dylik fastighet torde röra sig om c:a 1,100 kr.
Av den nu avslutade serien äro redan ett 15-tal fastigheter tingade, säger till sist ing. Wredenfors, som tillägger, att bolaget har planer på att fortsätta på den inslagna linjen och redan nu räknar med att under ett kammande år kunna uppföra ytterligare en serie fastigheter, ehuru av måhända annan typ för att inte likformigheten skall sätta en alltför genomgående prägel på denna del av samhället, som är på väg att bli ett andra centrum. Den nya serien kommer att förläggas bakom denna bebyggelse och alltså närmare Folketsparksvägen.
I detta sammanhang kan också nämnas, att området redan berikats med en ny affär. Med vaken påpasslighet har nämligen köpman Arne Idevall här under de senaste månaderna uppfört en ny affärsfastighet, vars putar han i dagarna hoppas kunna slå upp för allmänheten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *