Ny brandstadga för Slite köping.

Medför ökade kostnader för fastighetsägarna.
Kommunalfullmäktige höll på torsdagen sitt sista sammanträde för året och det sista för valperioden. Därvid gjorde ej mindre än åtta ledamöter — flertalet av gammal förnämlig årgång — sin sortie och blevo i hjärtliga ordalag vederbörligen avtackade av ordföranden. Sammanträdet var avverkat på ett par timmar, trots de många ärendena. Besluten gingo i samförståndets tecken och endast ett par frågor föranledde debatter. Den ena var förslaget till ny brandordning, mot vars skärpta bestämmelser och därmed förenade ökade kostnader för fastighetsägarna hr Magnus Nilsson tappert kämpade — och ej utan framgång. Förslaget genomdrevs med knapp majoritet om 8 röster mot 6. Vidare beslöts, att sjunde klassen vid ky4rkskolan medelst skolskjutsar från och med nästa läsår överflyttas till Slite. Mera ömtålig blev frågan, då det framhölls, att övre köpingens barn skola ha samma rätt att utnyttja de fria skjutsarna vare sig de fullgöra sin skolplikt i sjunde klassen eller föredraga att övergå till kommunala mellanskolan. De bägge skolstyrelserna fngo fullmäktiges uppdrag att söka sammanjämka båda skolornas lästider för att därmed tillmötesgå båda kategorierna av elever, ett beslut som man hoppas skall motses med tacksamhet och tillfredsställelse av den idoga och strävsamma befolkningen i den övre köpingen. — Frånvarande från sammanträdet voro hrr A. de Jounge, Rob. Myrsten, E. Pålsson, Henry Johansson och fru Linnea Larsson.

Avsägelser av förtroendeuppdrag.
Avsägelser av innehavda förtroendeuppdrag inom samhället förelågo från överlärare Per Björk, folkskollärare K. Krantz, ingenjör Folke Bergström, rörmokare Rune Ericsson och köpman Hugo Helledaij. Som skäl för befrielsen hade hr Björk angivit bristande tid, hr Krantz ”ålderdomssvaghet” (vilket väckte allmän munterhet i församlingen), hrr Bergström och Ericsson på grund av avflyttning samt hr Helledaij utan angivet skäl. Samtliga avsägelser beviljades.

Kommunala val.
Den nu tjänstgörande ordföranden utsågs att såsom sådan fungera till dess den nyvalda fullmäktigeuppsättningen på nyåret utsett ny ordförande.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för åren 1947-1950 omvaldes fru Linnea Larsson och nyvaldes förutvarande suppleanten fru Gerd Holmberg samt lokmästare Sigfrid Andersson, den sistnämnde efter hr Björk. Suppleanter blevo bokhållare Karl Törnblad och cementarbetare Simeon Yttergren, den senare efter hr Krantz, den förre nyvald. Till vice ordförande i samma styrelse utsågs fru Holmberg efter hr Helledaij.
Till ledamot i barnavårdsnämnden (gemensam med fattigvårdsstyrelsen) utsågs fru Gerd Holmberg efter hr Helledaij. Till suppleant i samma nämnd för åren 1947-1948 valdes lokmästare Sigfrid Andersson efter snickaren Gustav Håkansson, som avflyttat från samhället.
Till suppleant i byggnadsnämnden för år 1947 utsågs köpingsingenjör Gösta Larsson efter hr Folke Bergström.
Till ledamöter i hästuttagningsnämnden för åren 1947-1950 omvaldes hemmansägarna Tyko Lindlöf, Vilh. Smedberg och Gust. Othberg, Stenstugu, med hemmansägarna Gösta Eklund, Arvid Hellgren och Harry Norman som ersättare.
Till ledamot av idrottsplatsstyrelsen för åren 1947-1948 utsågs byggnadsarbetare Gidon Tillander efter hr Rune Ericsson.
Till ledamöter i kristidsnämnden för år 1947 omvaldes cementarbetaren Karl Engström, hemmansägaren Edvin Lundberg, byggmästare Leon. Johnsson och fru Edith Nyberg med köpman Sem Andersson och lokmästare Sigfrid Andersson som ersättare, den senare nyvald efter hr Björk. Till ordförande resp. vice ordförande i nämnden, vilka utses av kristidsstyrelsen, föreslogos hrr K. A. Dahlbeck och Karl Engström.
Till ledamöter i nykterhetsnämnden för åren 1947-1950 omvaldes cementarbetaren Olof Kahlström och provinsialläkare T. Funck med bokhållare K. Törnblad som ersättare efter köpman Helledaij. Till ordförande i samma nämnd omvaldes hr Kahlström.
Till ledamot i pensionsnämnden efter framlidne fabrikör Ivar Randahl utsågs polisman V. Renrén.
Till revisorer för granskning av samtliga styrelsers och nämnders räken- skaper och förvaltning för år 1947 med undantag av arbetslöshetsnämndens omvaldes kontorist Gustav Edberg (tillika siffergranskare), handelsbiträdet Thorsten Andersson och kapten George Lindberg med kamrer David Nyström och kontorist Sune Andersson som ersättare.
Till revisor för granskningen av arbetslöshetsnämndens räkenskaper för år 1947 omvaldes avlöningsbokhållare Tyko Beckman och cementarbetaren Henry Johansson med köpman Vald. Fransson och smeden Harald Sedell som ersättare. Därjämte förordades hos länsstyrelsen kassör Alois Waclaw som statens revisor med bokhållare Karl Törnblad som ersättare.
Till revisor för logen Fyrbåkens studiecirkelbiblioteks räkenskaper för år 1947 omvaldes hr H. Sedell.
Till ledamöter i taxeringsnämnden omvaldes brandchef K. A. Dahlbeck, entreprenör Magnus Nilsson, cementarbetare Henry Johansson och hemmansägare Harry Norman (tillika virkesvärderingsman) med köpman Sem Andersson, lokmästare Sigfrid Andersson, murare K. G. Myrbeck och hemmansägare Ture Thomsson, Klints, som ersättare.
Till ombud vid Slite—Roma Järnvägsaktiebolags stämmor år 1947 omvaldes kamrer Eric Jacobson och dir. A. de Jounge med stenbildhuggare Frid. Johnsson och köpman Sem Andersson som ersättare.
Till roteombud för en period om 4 år utsågos på förslag av kyrkoherde Wernberg hemmansägare Tyko Lindlöf för övre köpingen och byråföreståndare Sven Grönberg för nedre köpingen med hrr Gust. Othberg och Tyko Beckman som resp. suppleanter. Innan valet emellertid skett, hade fullmäktige beslutat, att arvoden till de ordinarie ledamöterna skulle utgå med resp. 100 och 200 kr. pr kalenderår. Ombuden beräknades ej behöva tagas i anspråk förrän den 1 april 1947.
Till virkesvärderingsmän enligt Städernas brandstodsbolags reglemente utsågs byggmästare Leonard Johnsson och entreprenör Magnus Nilsson med köpman Sem Andersson och murare K. G. Myrbeck som suppleanter.
Till ledamot i kommunalnämnden efter hr Björk valdes hr K. G. Myrbeck.

Inlösen av vägmark.
Fullmäktige beviljade ett förslagsanslag på 3,000 kr. för kostnader i samband med inlösen, avstyckning och lagfart för erforderliga markområden för breddningen av Grubbens väg och Lärbrovägen.

Förvärv av tomtmark.
Fullmäktieg godkände av kommunalnämnden träffad överenskommelse med markägare om inköp av viss tomtmark, omfattande fastigheterna Spillings 116 och Näs 171 och 121 samt större delen av fastigheterna Närs 170 och 121. Kostnaderna för markförvärvet hade uppskattats till 25,000 kr., vilka medel fullmäktige beviljade. Beloppet skall likvideras med medel ur disponibla fonder. I samband härmed uppdrogs åt nämnden att ordna med planläggning och tomtindelning av nämnda markområde, som är beläget bakom den nuvarande bebyggelsen vid Närs mellan Lärbrovägen och Othemvägen. Området är ej upptaget i nuvarande stadsplan.

Skolskjutsar insättas mellan Othem och Slite.
Folkskolestyrelsen hade till fullmäktige hänskjutit frågan om centralisering av distriktets sjunde klass till hamnskolan i Slite. Enligt styrelsens förslag skulle därmed kyrkskolan endast komma att omfatta 6 klasser, medan dess sjunde klass medelst skolskjutsar överföras till Slite hamnskola. Den föreslagna ändringen avsågs träda i kraft från och med nästa hösttermin.
Då de föreslagna anordningarna för närvarande syntes önskvärda, hade kommunalnämnden tillstyrkt bifall till framställningen. Kostnaderna för skolskjutsarna skulle belöpa sig till kr. 17:50 pr läsdag.
Under den följande diskussionen begärdes ordet av hr Lindholm, som yrkade, att de inrättade skolskjutsarna jämväl skulle få kostnadsfritt utnyttjas av de barn från övre köpingen, som söka sig till kommunala mellanskolan, och att således i detta avseende båda kategorierna elever skall tillerkännas samma förmån.
Hr Björk meddelade då, att man tänkt sig framflytta skolarbetets början för sjunde klassens elever till kl. 8,30.
Efter ytterligare ett par inlägg i frågan var fullmäktige redo att fatta sitt beslut och biföllo därvid dels skolstyrelsens förslag i sin helhet och därtill hr Lindholms yrkande, att eleverna från övre köpingen skulle ha samma förmån vare sig de gingo i sjunde klass eller föredrogo att besöka mellanskolan, dock under förutsättning att det visar sig möjligt att sammanjämka lärotiderna för de bägge skolorna. Utredning om denna sammanjämkning skulle verkställas av de båda skolornas styrelser gemensamt.

Tilläggsstat för år 1946.
Sedan vissa i årets stat upptagna anslag överskridits, beslöto fullmäktige ställa ytterligare 1,105 kr. till resp. nämnders förfogande.

Uppbördsborgen för polismannen.
I inkommen skrivelse meddelades, att länsstyrelsen fastställt uppbördsborgen för fjärdingsmannen i Slite till 8,000 kr.
Borgensbeloppet är f. n. 3,000 kr. upplyste kommunalnämnden. Då alla berörda myndigheter haft den uppfattningen, att restantierna komma att nedgå i och med att skatten för nästa år uttages vid källan, och då dessutom ingen omreglering av distriktet i övrigt förekommit, hade nämnden även i fortsättningen ansett sig kunna tillstyrka en borgen av endast 3,000 kr. Och fullmäktige instämde i nämndens yttrande.

Anslag till nya ritningar av ålderdomshem.
På särskild begäran av fattigvårdsstyrelsen medgavs, att i dess stat för år 1946 upptaget anslag å 8,000 kr. till byggande av ålderdomshem finge reserveras till år 1947 i och för anskaffande av nya ritningar till ålderdomshem i Slite.
Styrelsen har synbarligen haft det mycket besvärligt med sin byggnadsfråga. För att nu kunna påräkna statsbidrag hade redan utarbetade ritningar och förslag måst omarbetas för att tillgodose kravet på ökat antal enkelrum.

Borgen för barnrik familj.
En framställning från hr Set Lagesson att fullmäktige måtte medverka till lån och bidrag av statsmedel enligt bestämmelserna för barnrik familj och därjämte ställa viss borgen enligt gällande bestämmelser, beslöt fullmäktige hänskjuta saken till kommunalnämnden för dess avgörande, efter en kort erinran av hr Bonde, att vederbörande åtminstone först borde vara mantalsskriven inom samhället, innan detsamma iklädda sig dylika förbindelser.

Förslag om ändring av stadsplan.
Ett av länsarkitekten Olle Karth upprättat förslag till ändring av byggnadsplanen vid vägkorsningen i Närs bordladas för att bereda byggnadsnämnden tillfälle yttra sig över detsamma, enär förslaget icke vunnit kommunalnämndens odelade gillande. Förslaget innebär bl. a. att den nya sträckningen av Othemvägen skall gå genom handlanden Petterssons trädgård.

Ny brandstadga fastställd.
Sedan länsbrandinpektören uppgjort förslag till brandorganisation inom Gotlands län och indelat detsamma i eldsläckningsområden, hade brandstyrelsen i Slite nu upprättat förslag till ny brandordning för Slita köping, varvid styrelsen följt riktlinjerna i föreliggande normalbrandordning.
Vid förslagets behandling inom kommunalnämnden hade endast en punkt i detsamma varit föremål för delade meningar, och den gällde tidsfristen mellan tvenne sotningar. Enligt förslaget skall nämligen bl a. sotning av kökspis för enskilt hushålls behov samt av värmepanna i vanliga bostadshus, om eldning sker uteslutande med antracit, olja eller dylikt, ske var tredje månad (om eldning sker med ved skall i motsvarande fall sotas varje månad). Har eldning ej skett eftef senaste sotning, behöver dock ej ny sotning bekostas. Inom nämnden hade framförts önskemål om att nämnda tidsfrist om 3 mån. skulle utökas till 4. Men efter verkställd votering hade dock brandstyrelsens förslag tillstyrkts med 2 röster mot 2.
Under den följande överläggningen lämnade först kamrer Olof ss on en kortfattad redogörelse för innehållet i den nya brandstadgan och berörde därvid även de skärpta bestämmelserna om sotningen.
Hr Magn. Nilsson ansåg, att dessa skärpta bestämmelser skulle bli mycket betungande för fastighetsägarna och då särskilt för dem som ha vedspisar — ej blott ur kostnadssynpunkt utan jämväl med hänsyn till de med sotningen förenade obehagen — och yrkade därför på att denna i ovannämnda fall skulle verkställas endast 3 gånger om året i stället för föreslagna 4.
Hr Bonde hade uppfattat det som en förmån att få sotat så pass ofta, att man ej extra behövde tillkalla sotaren. Det är allt annat än trevligt, när röken går in i stället för ut.
Hr Dahlbeck framhöll, att den tätare sotningen vore ur trygghetssynpunkt väl värd den ökade kostnaden, medan
hr Karlsson instämde med hr Nilsson om en måttlig ökning av sotningsutgifterna.
Vidare hade i brandordningen föreslagits, att halmstack och dyl. ej finge ligga på närmare håll än 12 m. från stall eller byggnad med eldstad.
Sedan fullmäktige först beslutat ändra detta avstånd till 6 m., bifölls brandstyrelsens förslag i övrigt med 8 röster mot 6 för hr Nilssons yrkande.

Telefon till överförmyndaren.
Överförmyndaren för Slite och Boge, f. folkskollärare K. Segerdahl, hade anhållit, att köpingen måtte bekosta indragning av telefon till dennes bostad och erlägga inträdesavgiften för densamma. På kommunalnämndens tillstyrkande bifölls framställningen.

Nya motioner.
Ett par motioner av hr Bonde den ena avseende köpingens medverkan att söka få s. k. småindustrier till samhället och den andra avseende anställandet av ytterligare en polisman inom samhället remitterades båda till kommunalnämnden för dess yttrande.
Beträffande den sista motionen utvecklade hr Bonde sina synpunkter på problemet inför fullmäktige och uttalade som sin förhoppning, att ärendet skulle röna en välvillig behandling inom nämnden.

Folkskolestyrelsen befrias från fortsatt utredning om skolans läge.
Dagordningen var därmed genomgången. Men innan sammanträdet avslutades, anhöll hr Björk om fullmäktiges uttalande, huruvida ytterligare utredning i skolfrågan skulle verkställas. I så fall hade nämligen styrelsens ordförande ansett det nödvändigt, att ytterligare medel ställdes till styrelsens disposition för utredningens allsidiga fullföljande i enlighet med fullmäktiges senaste beslut.
Hr Krantz ansåg nu att de verkställda utredningarna även borde ha tagit sikte på möjligheten att förlägga det nya skolpalatset till den Myr,stenska åkern. Man bordegardera sig mot en kommande generations kritik mot en skolstyrelse, som kunde beskyllas för att ej ha varit tillräckligt framsynt. En enkel utredning skulle kunna verkställas av köpingsingenjören, varför länsarkitekten ej nödvändigtvis behövde anlitas för en sådan bagatell.
Efter ytterligare några inlägg i diskussionen ansågs frågan nog diskuterad, och fullmäktige beslutade befria skolstyrelsen från uppdraget att utreda frågan om skolbyggnadens förläggande till annan plats.

Avtackning.
I sitt avslutningsanförande erinrade därpå ordföranden om de många gamla kämpar, som med dagens sammanträde lämna sina platser i fullmäktigeinstitutionen. Äldst bland dessa var brandchefen Dahlbeck, som under ej mindre än 21 år tillhört fullmäktige och där fullgjort ett intresserat och gott arbete i det allmännas tjänst, en prestation värd en alldeles extra honnör. Hrr Björk och Sedell lämna arbetet efter 16 års tjänst, hr Karlsson efter 13, hr Krantz efter 12, hr Johnsson efter 8 och hrr Henry Johansson och Erik Pålsson efter vardera 4 år. Dock spela årens antal ej största rollen, fortsatte tal. Vad som betyder mest är, att vederbörande visat sitt intresse och gjort stora insatser för det allmännas bästa. För allt detta ville han framföra sitt tack till de avgående ledamöterna. De kvarvarande hälsade han välkomna åter till fortsatt arbete. Sammanträdena hade präglats av för litet ”bråk”, vilket utgjorde ett gott betyg för de nämnder som förbehandlat ärendena. Han konstaterade, att det alltid rått ett gott förhållande mellan de olika partierna inom fullmäktige, tackade för det förtroende han såsom ordförande åtnjutit och tillönskade samtliga en god helg.
Då v. ordföranden var förhindrad närvara, bad hr Dahlbeck som äldste ledamot att få framföra samtligas tack till ordföranden för det trevliga och gemytliga sätt, på vilket denne alltid lett förhandlingarna och bad samtidigt få framföra sitt eget tack för de vänliga avskedsord, som riktats till honom personligen. Han sade sig ha trivts bland ledamöterna och med dess ordförande samt tillönskade honom en god och angenäm jul.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *