Var skall busscentralen läggas?

Delade meningar vid valmansföreningens diskussion i går.
Visby allmänna valmansförening hade i går åter anordnat en diskussionsafton på Arbetareföreningens lokal, och denna gång gällde det den brännande frågan var en eventuell busscentral, som väl förr eller senare måste anordnas, skall placeras. Tre förslag hade man att välja på — Polhemslunden, Östra byrummet och den s. k. cirkusplatsen — och alla hade de sina företrädare, som ur olika synpunkter och efter bästa förmåga framhöllo förslagens förtjänster och nackdelar.

Mötets ordförande, red. G u s t. S v e d m a n, hälsade först de närvarande välkomna och erinrade om att frågan ej blott har betydelse för stadsborna utan även i mycket hög grad för landsbygdens befolkning. Den synpunkt man i första hand bör lägga på detta problem är givetvis av trafikteknisk art, men i diskussionen man och man emellan ha även så att säga trafikgeografiska synpunkter kommit fram, i det att de norr ifrån kommande trafikanterna ej gärna vilja ha centralen förlagd till söder och vice versa. Myndigheterna ha ännu ej tagit ställning till frågan, och därför har det tyckts valmansföreningen lämpligt att utlysa densamma på offentlig diskussion. Tal. överlämnade därefter ordet till inledaren, ingenjör Harald Pöpke.

Harald Pöpke.

Femton bussar med 250 passagerare dagligen.
Från och till Visby leda ett 13-tal busslinjer, sade tal. Söderväg har sålunda tre linjer, österväg sju, Tingstädevägen två och Kappelshamnsvägen en linje. I runt tal trafikeras staden av minst 15 bussar pr dag, medförande cirka 250 passagerare, vinter och sommar. På Södertorg hålla tre linjers bussar, vid östra station 5 å 6 bussar, ett par strax utanför Österport och likaledes ett par vid Centralgaraget och på gatan — Österväg — utanför. När passagerarna stiga av för att bege sig in i staden, är det vanligt, att bussarna köras från respektive hållplatser för att taga in bensin och olja eller kanske i bland för att se om bussens motor och eventuella skador.
De, som följt med bussarna in till staden för att göra inköp, kunna ej bära alla sina saker utan vilja ha dem skickade till bussen. Och då uppstå frågorna: Vilken buss ? Varifrån går bussen ? När går bussen ? eller Hur långt i förväg kan man leverera varorna i bussen? Om en del passagerare skall från en buss till en annan, uppstår oftast en del trassel, om vederbörande personer ej känna till de olika bussarnas hållplatser. Ett starkt önskemål om en central busstation har därför gjort sig gällande. Samma önskemål ha även framkommit vad droskbilstation beträffar samt lastbilar. Kommer lastbilar in för att hämta varor från handelsaffärerna på landsbygden, skulle det underlätta distribueringen från olika firmor i staden, om varorna kunde lämnas på ett ställe. En kombinerad central för såväl bussar som drosk- och lastbilar är därför önskvärd. Det händer ju ofta, att de, som komma med buss in till staden, sedan vilja fortsätta med droskbil alldeles som resenärer från järnvägen gärna använda sig av droskbilar vid ankomsten till station. Vid nämnda kombinerade motorfordonscentral bör naturligtvis finnas väntsal, godsmagasin och servering för kaffe och läskedrycker samt servicestation för bussar och bilar, såsom tvätthall, bensinmack o. s. v.

Cirkusplatsen är bäst!
Vid val av plats för en dylik busscentral anser jag gamla cirkusplatsen strax öster om södra stadsporten vara den mest lämpliga. Redan för f yra å r sedan diskuterades här antydda spörsmål,mycket noga av Gotlands Motorförening och en framställning, om ordnande av en central parkeringsplats för från Visby till landet utgående busslinjer m. m., gjordes till drätselkammaren, som ombads utreda frågan och upprätta förslag. Att utse lämplig plats för en busscentral uppdrogs åt byggnadschefen, som i oktober förra året förordade Polhemslunden strax intill andelsslakteriet. Under hand har vidare förslag framkommit om att förlägga busscentralen till ett område strax intill Skolporten mitt emot folkskolan. I förbigående kan nämnas att Gotlands Motorförening i sin skrivelse till drätselkammaren särskilt framhållit cirkusplatsen såsom lämpligast samt motiverat sin framställning.
För att nå en idealisk lösning av frågan bör naturligtvis alla alternativ grundligt skärskådas, fortsatte talaren, som ansåg att idealet var: 1) Centralt läge. 2) Bekväm in- och utfart för bussar och lastbilar. 3) För gående ofarlig plats. 4) Ofarlig för åkande trafikanter. 5) Lämplig för övergångstrafik till tåg, båtar o. s. v.
Vad centralt alt läge beträffar, får nog Cirkusplatsen anses vara minst lika bra som Polhemslunden, ty bussarna trafikeras ju mest av lantbor, som kunna ha ärenden till närliggande Äggcentralen, Andelsmejeriets kontor och Centralföreningen. Vidare är det fördelaktigt för samtrafiken med järnvägen, att busscentralen ligger så nära järnvägsstation och godsmagasin som möjligt. Trafiken från en busscentral på cirkusplatsen till båtarna sker ju bäst via Skansport—Visborgsgatan—Kommendantbacken. Passagerarna, som lämna bussarna för att gå in i staden till Adelsgatan, som är den största affärsgatan, passera Söderport eller Kaiserport.

Österport och Hästgatan redan för mycket trafikerade.
Tal. gjorde sedan en ingående jämförelse med övriga förslag, och framhöll att den förut starka trafiken på Öster skulle bli än besvärligare om busscentral anlades vid Polhemsiunden eller mitt emot folkskolan. — Det blir då, sade han, ungefär 500 personer mer än nu, som dagligen skola passera det riskabla vägskälet på Öster och tränga sig ut eller ingenom Österport samt trafikera Hästgatan, som totalt saknar trottoarer i sin övre del. Skall passagerare- och godstrafiken till och från bussarna leta sig ned genom de smala gränderna från Skolporten, blir det om möjligt ännu sämre. Fr. o. m. den 1 maj i år införes dock enkelriktad körtrafik på Hästgatans övre del — in mot staden — vilken förordning kan vara skäl nog för att slopa tanken på en busscentral på öster.
Om man går in i staden antingen från österport eller Skolporten har man omedelbart innanför dessa den ganska flitigt trafikerade Murgatan, som efter nyssnämnda införande av enkelriktad trafik på Hästgatan torde bli ännu livligare. Däremot är det mindre riskabelt att taga sig in genom Söderport där ingen tvärgatstrafik existerar omedelbart innanför porten. Innanför Kaiserport är det ej heller några riskmoment, som möter dem, som vilja taga den vägen.
Cirkusplatsen ligger öppen, med fri sikt åt alla håll och fredad mot intensivare trafik, varför jag anser att detta område är det lämpligaste för en central motorfordonsstation. Någon lär hysa betänkligheter för att anlägga en busscentral så nära kyrkogården. Men säkert är att det, blir mindre oväsen från busscentralen än från närliggande idrottsplats. Det är ju för övrigt ”tyst” trafik numera.
Att anlägga en busscentral utanför Norr har icke varit på tal och kan ej heller anses vara lämplig plats för dylik, så cirkusplatsen på Söder är nog idealplatsen. — Skulle man emellertid göra ett tankeexperiment och föreslå en annan plats på söder, så kan man ju — eftersom inte riksantikvarien är här — nämna vallgraven vid södra stadsmuren. Men att fylla och iordningställa den skräpiga gropen, kanske kommer att ställa sig för dyrt.
Sedan ordföranden framfört ett tack för den klarläggande orientering, som inledaren framlagt, och uttalat förhoppningen, att oppositionen skulle yttra sig lika bestämt som inledaren, förklarades ordet fritt.

Många förespråkare för Polhemslunden.
Som förste talare anmätde sig.

handlanden Hans Stengård, som framhöll, att trafiken så småningom sökt sig vägen till öster och att det därför ej är naturligt att nu försöka vrida detta förhållande ur led. Major Serbonis förslag är synnerligen välbetänkt. Cirkusplatsen är ej centralt belägen. Man behöver endast tänka på alla affärer, som ju ligga mycket bättre till för en busscentral på öster, samt på länets sjukhus, vilka alla äro belägna i närheten av Polhemslunden.
Dir. Hilbert Johansson instämde i hr Stengårds yttrande. En bussplats måste vara centralt belägen även för affärsmännen i norr och det är därför oriktigt förlägga densamma till cirkusplatsen, som är den absolut sämsta platsen som över huvud taget kunde väljas. Polhemslunden är däremot lämplig för både norr-, öster- och söderbor.
Handlanden H. Ange löv påpekade, att ett tiotal bussar stanna vid öster och att det därför är olämpligt, att dessa måste köra till söder. Förordade Polhemslunden.

Inledaren får undsättning.
Ritaren Emanuel Hejdenberg ville däremot instämma med hr Pöpke, ty cirkusplatsen måste man hålla på. Den största bebyggelsen finns i öster och söder, och då ligger cirkusplatsen mitt emellan. Det gäller också att söka avlasta trafiken i Hästgatan, och detta sker om man väljer cirkusplatsen till busscentral, ty då kommer den tyngsta trafiken att gå över Kommendantsbacken, och Hästgatan kommer att reserveras för personbilar och gångtrafik. Lastbilarna äro f. n. ofta 2,10 meter breda, varför det blir svårt även vid enkelriktad trafik för gångtrafikantema att komma helskinnade . nedför gatan. Det är affärsmännen i öster, som äro rädda för centralens förläggande till cirkusplatsen, men tal. trodde inte deras farhågor voro berättigade. Man kommer nog ändå att handla i de gamla välkända affärerna. De flesta lands-borna ha i alla fall sina ärenden åt söder, och då är det givetvis bäst med busshållplats åt detta håll.
Förslag har även under hand framkommit om platsen mitt emot folkskolan. Detta fann tal. vara det absolut sämsta av alla. Med tanke på alla skolbarnen vore denna plats fullständigt vansinnigt vald. Det kan ju inte vara någon uträkning, att direkt skapa tillfällen till bilolyckor, som det verkligen finns nog av ändå. F. ö. måste det byggas vid en busscentral, och detta kommer säkerligen riksantikvarien att motsätta sig beträffande sistnämnda plats. Tal. förordade cirkusplatsen och därest denna icke kunde komma i fråga Polhemslunden.

En röst för Östra byrummet.
Handlanden G. W. Tingström ville med risk att anses såsom vansinnig dock förorda platsen mitt emot folkskolan. Medelst en medförd skiss utvecklade talaren vidare sin plan, enligt vilken trafiken icke skulle komma att behöva anlita Kung Magnus väg förbi skolan utan gå utanför densamma och ned genom Solbergagatan i ena riktningen och direkt in på hållplatsen från Skolporten den andra. Enligt skissen fanns även plats för lastbilscentral, parkeringsplats för femtio personbilar mellan Lännaväg och Kaiserport m. m. Enligt tal. skulle trafiken på detta sätt uppdelas mellan norr, öster och söder och detsamma skulle vara förhållandet med affärsmännens kunder. Riksantikvarien skulle säkert inte heller ha något att invända mot den låga bebyggelse, som här åsyftats.
Folkskollärare Gösta Allvin ansåg, att säkerhetssynpunkten var det viktigaste. Han ???????? inte bortse från de risker, som lågo i att lägga en central mitt emot folkskolan. Det går f. n. 600 barn i skolan, och efter den planerade tillbyggnaden av skolan kommer givetvis antalet att ytterligare ökas. Redan nu är trafiken besvärlig, och värre kommer den givetvis att bli om man drar dit både bussar, lastbilar o. s. v.. Ur skolans synpunkt var det absolut olämpligt att förlägga centralen till den av hr Tingström förordade platsen.
Konsul Sven Lundberg hade av det anförda konstaterat, att endast tre busslinjer kommo från söder, medan sju kommo österifrån. Därav kan man ju redan nu se var en busscentral bör läggas, och f. ö. finnas i öster redan servicestationer o. s. v. öster är en central punkt i staden.

Äro sudergutarna mest köpkraftiga?
Stationsinspektor Gotthard Lindqvist, Klintehamn, förordade cirkusplatsen såsom varande lämpligast för resande både med tåg och båtar. I synnerhet ifråga om godsförmedlingen låge denna plats bäst till. På den gotländska landsbygden finns även den största köpkraften på söder, och även ur denna synpunkt borde centralen alltså läggas så långt söderut som möjligt.
Hr Tingström ville fråga hr Allvin vilket han trodde vara riskablast: att inga bussar alls finge köra från Siltbergs 100 meter söderut eller att tre bussar dagligen finge passera Kung Magnus väg.
Hr Allvin ville till fullo vara ense med hr Tingström om det enligt dennes förslag bleve mindre trafik. Kunde dock knappast tro detta bleve fallet, om det skulle förläggas busscentral mitt emot skolan.
Hr Tingström förklarade, att enligt hans projekt inga bussar skulle trafikera Kung Magnus väg.
Banktjänsteman Ebbe ös t man berörde den ekonomiska sidan av saken. Han tycke det skulle vara roligt att veta, om man planerat varmgarage eller om man tänkt sig enklare och billigare förhållanden. Tal. hade just kommit från en nordligt belägen stad, till vilken 40 å 50 bussar anlände dagligen. Här fanns dock intet varmgarage utan endast vänthall samt serveringslokaler. Här i staden har man talat om varmgarage, men tal. hoppades, att man ej skulle bygga ut för mycket, ty ett sådant företag komme helt silkert ej att ränta sig.

Tänk även på trafiken från staden!
Trafikbilägare Karl Hansson hade särskilt fäst sig vid, att ingen egentligen tagit på den ömma punkten, nämligen trafiken f rån staden till en eventuell bussplats. Både gods- och persontrafik till en central vid Polhems-lunden måste nödvändigtvis gå via Hästgatan, vilken därigenom skulle bli hårt belastad. Vid diskussioner inom motorföreningen hade man först ansett cirkusplatsen lämpligast, men efter noggranna beräkningar hade man funnit denna plats för liten och hade därför nu gått över till hr Tingströms förslag. Risken för skolbarnen vore nog inte så stor, och under alla förhållanden komme de att löpa minst lika stor risk på Hästgatan, som de ju måste passera. Beträffande affärsmännens kunder på öster, kunde det väl endast vara till fördel för dessa, att de sluppe krypa kring väggarna på Hästgatan. Tal. passade i detta sammanhang på att påpeka, att skolbarnen inte alls är den största faran i trafiken. De äro vana att röra sig mellan bilarna, och i så fall är det mycket värre ställt med landsborna, som inte fått samma träning.
Hr Hejdenber g höll fortfarande på cirkusplatsen, som han ej alls fann ligga olämpligt. Sämst ligger givetvis denna plats till för den norrifrån kommande trafiken, men härifrån kommer dock endast en busslinje. En fördel är även, att de flesta bussarna ej behöva passera svåra trafikknutar, t. ex. den vid Österport. Projektet mitt emot skolan trodde inte tal. på, åtminstone inte ur risksynpunkt. Barnen måste ju i alla fall in till stan, vanligtvis genom Skolporten. På fastlandet gör man allt för att avleda trafiken från skolorna, och det vore därför mer än egendomligt, om man skulle bete sig på Precis motsatt sätt här. De flesta, som yttrat sig i diskussionen ha tydligen haft sitt eget intresse för ögonen, men ur det allmännas synpunkt har utan tvivel cirkusplatsen alla fördelar på sin sida. Det kommer även att bli olidligt med den föreslagna bebyggelsen med låga skjul allrdeles intill stadsmuren.
Hr ös t man hade uppfattat hr Tingströms förslag så, att både den norra och östliga trafiken skulle gå runt idrottsplatsen och ej Kung Magnus väg förbi skolans utfartsvägar.
Hr Stengård ansåg utrymmet för litet på cirkusplatsen.
Hr Pöpke: Om man åker från t. ex. Fårösund kan det väl inte spela någon roll vilken port som är närmast. Man måste därför helt och hållet anlägga trafiksynpunkter på denna fråga, och i så fall måste fastslås, att trafikförhållandena äro oerhört svåra vid öster. Hellre ingen busscentral alls än en på sistnämnda plats. Cirkusplatsen är visst icke för liten utan tvärtom mer än tillräcklig. Man får ej heller lägga privatekonomiska intressen på en sak som den föreliggande, vilken ju är viktig för hela stadens utveckling.
Ordföranden, som skulle avresa till fastlandet, överlämnade här klubban till major G. Silvers, och den senare ledde därefter förhandlingarna.
Hr Tingström, som därnäst hade ordet, protesterade emot, att han skulle ha talat i eget intresse.
Handlanden Gösta Björstam fann för det första cirkusplatsen för trång och dessutom hade han den uppfattningen, att Visby stad ej ägde all mark där utan skulle bli tvungen att köpa. Polhemslunden äger staden däremot helt och hållet, och denna plats lämnar även rum för en utvidgning i en framtid. Lyckligt vore även om lastbilstrafik helt och hållet förbjödes på Hästgatan.
Hr ös t man undrade varför man skulle lägga en järnväg i söder och sedan en busscentral långt norrut. Förordade Byrummet.

Fyrtio röster för Polhems-lunden.
Hr ordföranden tog därefter till orda och uppläste en skrivelse från ett 40-tal handlande med affärer från Österport och nedåt staden, vilka varmt förordade Polhemslunden som plats för busscen tralen.
Vägmästare P. M. Bengtsson kunde ej se några fördelar förknippade med Polhemslunden. Personbilarna behöva bl. a. allt flera parkeringsplatser utanför murarna och då givetvis så nära staden som möjligt, och dessutom måste man tänka på samtrafiken mellan tåg och bussar. Förordade hr Tingströrns förslag.
Hr H e j d e n b e r g: Det är nog bäst, att först höra riksantikvariens mening innan man bestämmer sig för platsen vid folkskolan.
Folkskollärare A x. R. S u n d a h l hade i 22 år med framgång trampat en och samma velociped och visste därför ungefär hur saken låge till ur trafiksäkerhetssynpunkt. Tal. ville kritisera hr Tingströms förslag såväl ur estetisk synvinkel som med hänsyn till skolbarnen, som komme att löpa stor risk. De måste dock in genom stadsportarna, och där komme ju trafiken att gå fram.
Hr T i n g s t r öm undrade vilket som vore mest estetiskt tilltalande, de nuvarande stenhögarna eller en snygg busshållplats.
Hr Hansson framhöll ånyo, att alla endast tänka på landstrafiken och ingen tagit hänsyn till den lokala trafiken.
Hr P ö p k e påpekade, att cirkusplatsen skulle bli tre gåner större än Polhemslunden. Platsbrist borde alltså inte hindra.
Den synnerligen livliga diskussionen var därmed avslutad, och major Silvén tackade samtliga och i synnerhet dem, som med frejdigt mod låtit sina åsikter komma fram.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *