Tuberkulosepiemien i Hablingbo.

Skaten bör vidkännas kostnaderna.
Hr Gardell motionerar.

I motion i andra kammaren föreslår hr Gardell riksdagen besluta, att staten skall vidkännas de kostnader, som drabba Hablingbo kommun och Gotlands landsting i anledning av den bekanta tuberkulosepidemien vid en småskola inom kommunen. Utgifterna uppginge för kommunen till 7,833 och för landstinget till 11,330 kr.
Dessa stora utgifter ha givetvis haft synnerligen betänkliga konsekvenser för kommunens ekonomi, anför motionären. Och även för landstinget har utgiften varit mycket kännbar. Motionären erinrar vidare om sin interpellation i mars 1936 till ecklesiastikministern, därvid han fäste uppmärksamhet på fallet. I sitt svar förklarade sig statsrådet med styrka vilja framhålla det behjärtansvärda i att det allmänna så långt som möjligt är åtager sig kostnaderna för vården av de barn, som i skolan ådraga sig sjukdom på sätt skett i detta fall. Att staten skulle taga ett ekonomiskt ansvar i fråga om det inträffade, synes han även ha utan vidare utgått ifrån. Han fann det utan vidare självklart, att staten ensam skall påtaga sig alla kostnader av ifrågavarande art, som de enskilda icke själva böra bära.
Om statens ansvar sålunda kan synas vara ofrånkomligt, förefaller det emellertid tämligen obestridligt, att detta ansvar skall som konsekvens ha att alla de av det allmänna burna kostnaderna böra av staten bäras, fortsätter hr Gardell. Skolan är visserligen till någon del en kommunal angelägenhet, men det är staten som ålägger föräldrarna att dit sända sina barn. När statens kontroll sedermera visar sig icke kunna förhindra att barnen i skolan utsättes för infektion, synes detta även för staten medföra att staten ej blott delvis utan helt bör svara för ifrågavarande kostnader. Utöver detta tala enligt motionärens uppfattning även rena billighetsskäl för att när en katastrofal epidemi av en omfattning sådan som denna drabbar en bygd, staten träder emellan och hjälper vederbörande hårt drabbade kommun samt även landstinget.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *