Sotningstaxan.

Fastighetsägareföreningen begär jämkningar nedåt.
Visby fastighetsägareförening har till drätselkammaren avgivit yttrande över det av kommitterade utarbetade förslaget till ny sotningstaxa.
Föreningen föreslår beträffande värmeledningsprinnor, att för de tre minsta kategorierna av sådana den nu tillämpade taxan skall gälla, nämligen kr. 1: 35, 1:75 och. 3: 50 mot av kommittén föreslagna kr. 1: 50, 2: 25 och 3: 50. För panna med högst 12 tuber föreslås ett belopp av 4 kr. och för panna med högst 18 tuber 5 kr. mot nu tillämpade resp. kr. 4: 50 och 5: 50 samt föreslagna resp. 5 och 6 kr.
Det framhålles, att någon taxa för sotning av värmeledningspannor icke tidigare blivit i vederbörlig ordning fastställd. De taxeuppgifter, som kommittén åberopar såsom varande nu gällande taxa, lär väl avse de belopp, som skorstensfejaremästaren i avsaknad av taxa tillämpat och som alltså av honom ansetts skäliga. Därest detta antagande är riktigt, synes den av kommittén föreslagna höjningen knappast vara till fullo motiverad. Det är också att märka, att under senare år pågått och alltjämt pågår en kraftigt skeende ökning i antalet fastigheter i staden, vilken ökning uppenbarligen är ägnad att tillförsäkra skorstensfejaremästaren ökade inkomster. Denna utveckling synes motivera en sänkning i stället för en höjning av hittills tillämpade taxebelopp.
I skrivelsen åberopas vidare uppgifter från andra städer och framhålles att maximiavgift för värmeledningspanna utgör t ex. i Eskilstuna kr. 3:50 och i Ystad 4 kr.
För kakelugnar och köksspislar varierar avgiften nu mellan 83 och 98 öre, varefter kommittén föreslagit för kakelugnar kr. 1:10 och för köksspisel kr. 1: 05. Föreningen åberopar införskaffade uppgifter från en del andra städer. Sålunda utgör avgiften för såväl kakelugn som köksspis i Ystad 44 öre, i Hälsingborg 45 öre, i Lund 50 öre, i Malmö 53 öre, i Kristianstad 56,4 öre samt i Ängelholm och Simrishamn 65 öre. I Trelleborg erlägges för köksspis 81 öre och för kakelugn 90 öre samt 1 Eskilstuna för köksspis 70 öre och för kakelugn 1 kr. I Stockholm variera avgifterna för järnspisel, kamin och kakelugn mellan 53 och 75 öre.
Vid en sådan jämförelse finner Fastighetsägareföreningen de av kommittén här föreslagna avgifterna för höga. Utan att vilja påyrka, att taxan sättes så lågt som i de nämnda skånska städerna begär föreningen åtminstone en sådan jämkning, att e vgiften för köksspisel sättes till 88 öre och för kakelugn till 90 öre. I likhet med kommittén anser föreningen att samma avgift som för köksspis bör gälla för kamin, badkamin, tvättpanna och snickarefyr.
Slutligen opponerar sig föreningen mot bestämmelsen, att specifierad sotareräkning skall lämnas fastighetsägare endast ”på begäran”. Den finner det självfallet, att räkning alltid skall innehålla specifikation å utfört arbete.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *