Slite

Slite—Roma järnvägsaktiebolag
höll i lördags bolagsstämma. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, major Fredr. Nyström, som därefter utsågs att leda dagens förhandlingar.
Vid stämman voro 5, 511 aktier representerade, varav. för Slite köping 2,769.
Styrelsens, revisorernas och trafikchefens berättelser förelågo i tryck. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att årets sammanlagda behållning å 34,726: 52 skulle användas till avskrivning å järnvägs- och automobilrörelsen med resp. 20,136: 52 och 14,590 kr. Sedan ansvarsfrihet beviljats, fastställdes styrelsens och revisorernas arvoden att utgå med samma belopp som under föregående år.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes major Fredr. Nyström, landssekr. Abr.
Löf, f. kontorschef Joh. Olsson, kapten G. Myrsten, disp. T. Lindman och hemmansäg. O. V. Pettersson, med lantbr. J. P. Johansson, agr. K. F. Broander, lantbr. Aug. Kolmodin, brännmäst. Eric Jacobson och kamrer K. Andersson $om suppleanter.
Till revisorer omvaldes handl. Albin Jacobson och kassör H. S. Henriksson med lantbrukarna C. G. Vigström och Arv. Stenström som suppleenter.
Enligt trafikberättelsen har bl. a. antalet resande med järnvägen under år 1937 minskat från 20,076 och 17,761 eller meå 13 %, medan den befraktade godsmängden ökat från 25,921 ton till 27,568 ton, varav enbart sockerbetor ökat från 7,606 till 8,445 ton. Den sammanlagda inkomsten av järnvägsdriften har ökat med 10,8 % och under året stigit från 107,122 kr. till 118,659 kr., varför järnvägens ekonomiska ställning blivit avsevärt förbättrad. Järnvägen trafikerar dessutom 6. personomnibusslinjer och 3 lastbilslinjer och äger 7 omnibusSsar, varav en nyinköpt, och 6 lastbilar.

Årsmöte
med allm. valmansförbundets lokalavdelning i Slite hölls i fredags, varvid mötet öppnades av ordföranden, dir. A. de Jounge, som även utsågs att leda dagens förhandlingar.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes dir. A: de Jounge, ordf., civiling. F.
Dehnberg, v. ordf., landsfiskal B. Bonde, rektor N. Walman, ing. ’M. Lantz, distriktsvet.. H. Holmberg och kamrer N. Andersson med hrr Bernh. Andersson och Rob. Myrsten som suppleanter. Ombud vid förbundsstämman blevo hrr de Jounge, Bonde, Lantz och Dehnberg.
Vid sammanträdet meddelade kapten G. Myrsten och handl. Sem Andersson, att de icke ämna mottaga förnyad kandidatur till höstens kommunalfullmäktigeval.

Anbudet godtages.
Kammaradvokatfiskalsämbetet tillstyrker hos k. m:t försäljning till byggmästaren Ragnar Tyllander i Slite för 600 kr. av fastigheten Klints 16 i Slite köping, vilken fastighet tillfallit arvsfonden efter lägenhetsägaren Karl Johan Petier ??????. Taxeringsvärdet utgör 100 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *