Ryssarna åter närgångna mot kustflottan.

”Komsomoletz” rapporterad väster om Gotland.

Svenska kustflottan passerar Sveaborg under sitt besök i Helsingfors.

Under den svenska kustflottans färd från Visby och Norrköping till Helsingfors företogs övningar i farvattnen mellan Gotland och fastlandet.
Enligt vad NDA erfarit uppträdde därvid ett ryskt örlogsfartyg, skolfartyget ”Komsomoletz”, på ett för den svenska eskadern ganska besvärande sätt.
”Komsomoletz” iakttogs — från olika platser på Gotland, styrande sydlig kurs, samtidigt med att den svenska kustflottans skilda delar utlöpte från sina hamnar. Strax söder om Visby, då man siktade de svenska örlogsfartygen, girade ”Komsomoletz” till västlig kurs och närmade sig den svenska eskadern.
Vid förfrågan på marinstaben meddelar man där, att rapporter om det ryska fartygets rörelser inkommit från olika håll. Även från chefen för kustflottan, amiral E. F. Tamm, har rapport ingått, men denna är av helt naturliga skäl hemligstämplad.
Meddelanden angående just detta ryska örlogsfartygs rörelser längs efter och i närheten av svenska kusten ha på sista tiden inträffat ganska ofta. Tidigare torde dock icke svenska övningar ha fått så närgånget besök.
”Komsomoletz” är övningsfartyg för eldare och maskinpersonal, ett ganska gammalt fartyg på 11,000 ton. Från tidigare iakttagelser har man sig bekant, att fartyget liksom ett flertal andra sovjet-ryska örlogsfartyg, är utrustat med synnerligen förnämliga. fjärrfotografetringsapparater.

Officiella uppvaktningar i Helsingfors.
Helsingfors, 15 juli. (TT.) Programmet för det svenska flottbesökets andra dag inleddes med en rad officiella besök av konteramiral Tamm.
Efter visiten hos t. f. försvarsministern, statsminister Cajander, avlade konteramiral Tamm, minister von Heidenstam, flaggadjutanten kapten af Klint, marinattaché Nordgren och den finske förbindelseofficeren Saukkonen besök i utrikesministeriet, försvarsministeriet, generalstaben och hos fältmarskalk Mannerheim, general Österman och generalstabschefen Oesch. Vidare uppvaktades kommendören för sjöstridskrafterna, generalmajor Valve. Ett besök gjordes även ombord på pansarskeppet Ilmarinen.
Vid den middag, som statsminister Cajander gav på restaurant Klippan i anledning av det svenska flottbesöket, talade å de svenska gästernas vägnar Sveriges minister i Helsingfors von Heidenstam.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *