Nunnan i ny dräkt.

Inflyttningen i det kommunala nybygget har börjat.
Kvarteret Nunnans bebyggelse är nu fullbordad och inflyttningen i den kommunala fastigheten har redan så smått påbörjats. Visserligen äro icke alla arbeten ännu avslutade, men till den 1 april är säkerligen allting klappat och klart vad själva bygget beträffar. Sedan kan det ju hända att hyresgästerna till affärslokaler o. s. v.
måste ordna en del detaljer i inredningen. Andelsslakteriets kylanläggning och affärsinredning är ännu inte riktigt klar, men det torde icke töva många dagar förrän även dessa lokaler kunna tagas i bruk. Stadsbibliotekets många lokaliteter bli inte fullständigt färdiga på ännu någon tid, men man har ju icke heller beräknat att flyttningen skall kunna ske förrän fram på sommaren, då stagnation i rörelsen brukar inträffa.
Byggnaderna ifråga äro ju inga skyskrapor, men rymma mer är vad man i en hast kan vara benägen tro. Åtminstone fingo vi den uppfattningen, då vi beretts tillfälle taga lokalerna i betraktande, att alla utrymmen väl tillvaratagits. Vi startade vår rundtur i nybygget genom ett besök i de lokaler, vari Visby Mjölkbar skall inflytta. — Serveringslokalen har en golvyta om c:a 50 kvm. Övriga utrymmen i köksregionerna, kontor och personalrum äro väl beräknade av hyresgästen, varför ingenting fattas. I köket äro ett par väldiga gasspislar installerade, bord och bänkar äro av teak-trä, medan diskbänkar och dito hoar äro klädda med rostfri plåt. 9Sanitetsanläggningarna äro av förnämsta slag. Mjölkbarens inredning, d. v. s.
bardisk och allt annat som bör till restaurangens utrustning är ännu ej på sin plats, men efter vad vi försport lär definitiv inflyttning ej ske förrän tidigast 1 maj.
Baren är belägen i den västra flygeln, således längst ned i raden av affärslokaler, Närmast i ordningen från väster räknat — finnes en affärslokal med en golvyta om c:a 65 kvm., avsedd för en firma inom kortvarubranschen. Till denna lokal hör bl. a.
en mycket stor lagerkällare, kontors- och uppackningsrum. Försäljningslokalen har tvenne stora skyltfönster.
Till den nyss nämnda stora källaren, som mäter 15X8 m. (delvis 15X 5,5 m.) leder beklagligt nog endast en mycket trång vindeltrappa, varför densamma nog blir svår att på ett effektivt sätt utnyttja.
Strax intill skall Elektricitetsverket ha sin utställning av elektriska spislar och andra elektriska apparater för hus och hem. Sistnämnda lokal är cirka 20 kvm. och således den minsta av samtliga butiker. Innanför utställningslokalen finnes ett mindre kontorsrum och i källaren en mindre lokal, ursprungligen avsett för fotografiskt mörkrum.
Andelsslakteriets kakelbeklädda försäljningslokal är verkligen imponerande och när denna och alla dithörande kylrum och andra utrymmen bli fullt i ordning, kan man tala om en hypermodern anläggning, där alla hygieniska krav äro väl tillgodosedda. Luftväxlingen i en livsmedelsaffär är icke det minst viktiga, men installering av Aerotempo-aggregat svarar för att ren och frisk luft ständigt tillföres alla lokaler. Till affärslokalen höra fyra stora skyltfönster.
Närmaste etapp vid vår visit hos ”Nunnan”” blir i den gamla byggnad, som vid rivningsarbetena lämnades kvar för att konserveras åt eftervärlden. Efter restaureringen, som genomförts både grundligt och pietetsfullt, har det gamla huset blivit riktigt trevligt. Det blir ju också tillgängligt för allmänheten hädanefter, ty lokalerna äro apterade för konditoriservering. Utifrån leder en liten trappa till konditoriet och under detta äro kökets lokaliteter belägna. Utanför kan det bli plats för en liten friluftsservering.
Längst upp, mot torgets övre ända, skall firma H. G. Engström inreda sina förhyrda lokaler. Ritningarna för inredningen ha utförts av Köpmannaförbundets arkitektkontor, varför man kan räkna med såväl praktiska som stilfulla anordningar. Till denna affärslokal hör även ett mindre rum med skyltfönster mot Drottensgatan. Förutom kontor och uppackningsrum finnas rymliga källarlokaler.
Från Drottensgatan är ingång till ännu en affärslokal, som förhyrts till färghandel. Även denna lokal är mycket rymlig, likaså tillhörande källarlokaler och övriga utrymmen. Några steg längre bort komma vi slutligen till Stadsbibliotekets många och stora rum. Hittills har ju biblioteket varit mycket trångbott, men nu blir åtminstone den saken avhjälpt, vilket är ett steg i rätt riktning. Det finns utrymmen, som t. o. m. räcka till för ett centralbibliotek. Under utlånings- och läsrum o. s. v. finnas präktiga väl isolerade källare, där det är gott om fuktfria utrymmen för bokupplag. Biblioteket har även fått en särskild avdelning för barn, vilka icke ha tillträde till den stora utlåningshallen. Ändrade tider för boklån bli för den skull troligen nödvändiga. Mångas önskningar är att biblioteket — här som på andra håll — skall hållas öppet även på förmiddagarna. Men det återstår att se, hur det blir med den saken.Därmed ha vi travat igenom så gott som hela bottenvåningen och källrarna hos Nunnan. Bostadslägenheterna tarva icke någon närmare beskrivning, men nämnas bör att de äro solitt byggda och icke mindre solitt inredda med all nutida komfort. Inbyggda badrum, rostfritt i köksregionerna, elektriska spislar och kylskåp, varmt och kallt vatten året om o. s. v. Matkällare, tvättinrättning och torkvindar äro givetvis också inredda i enlighet med kraven på huslig komfort.
Till femrumslägenheten har över kafeet i medeltidshuset utförts ett valvrum, vilket trots sin avlånga form ger ett mycket trivsamt intryck och med ändamålsenlig möblering lär kunna bli ett i sitt slag enastående bibliotek e. d.
Det har föranlett en del kommentarer, att den tvårumslägenhet, som är avsedd för husets portvakt, är den enda, som saknar bad och t. o. m. varje tillstymmelse till dusechanordning.
I fastigheten finnas en åtta-rumslägenhet, en fem-rums, tre tre-rums och fyra två-rumslägenheter.
Ritningarna till bygget har som bekant utförts av arkitekt Hakon Ahlberg och entreprenör har varit byggnadsingenjör Bror Eriksson. Målningsarbetet har utförts av målaremästare Einar Lundgren och de elektriska installationerna av Walfr. Hedströms Eftr., medan rörlednings- och sanitetsanläggningarna omhänderhafts av firman Carl Rosenlund.
Som drätselkammarens kontrollant har ingenjör L. Å. Bergström tjänstgjort.
Och helhetsintrycket …
Som redan sagts: Ett mycket gottarbete av byggmästare och hantverkare. Planlösningen har erbjudit stora svårigheter då det gällt att ur den besvärliga ”byggnadskroppen” med alla sina prång taga ut det mesta möjliga i utrymmeshänseende, vilket ibland medfört en del komplikationer. Och givetvis finns det en del detaljer att rätta till. Men det måste man ju räkna med i ett sådant fall.
Exteriörens arkitektoniska form har ju var och en möjlighet att själv bedöma. Det har gällt att bevara småstadsbebyggelsen omkring stadens torg så stiltrogen som möjligt. Om ”’det Fornellska huset” har fått den lyckligaste utformningen därom tvistas det visst en del man och man emellan.
Den ekonomiska sidan av byggnadsföretaget må i detta sammanhang lämnas åsido — därom torde någon redogörelse väl framdeles kunna framläggas — men enligt vad drätselkammarens ordförande, major Nyström, upplyser, lär man kunna räkna med, att de beräknade kostnaderna komma att överskridas med 15,000 á 20,000 kr.
Ursprungligen «beräknades byggnadskostnaden till 293,000 kr. Sedan beviljades emellertid ett tilläggsanslag på 142,700 kr. Kostnaderna komma sålunda nu att överskrida 450,000 kr. Därtill kommer sedan inköpsvärdet på tomterna med 78,000 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *