Lungtuberkulosen hos de värnpliktiga.

Till arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse har nu inkommit raporter rörande de särskilda undersökningar på lungorna hos de vid de olika truppförbanden. under 1937 inryckta värnpliktiga.
Vid Gotlands infanteriregemente på gingo undersökningarna under tiden den 22 mars-27 september, under vilken tid 464 värnpliktiga inryckte till tjänstgöring. Inalles röntgenundersöktes 123 man, därav vid inryckningen 118 och senare under tjänstgöringen 5. Av de vid inryckningen 118 röntgenundersökta visade sig 2 man lida av lungtuberkulos, varjämte en värnplirtig från fastlandet senare konstaterades ha lungtbc. Bland de fem senare under tjänstgöringen undersökta förekom intet fall av lungtbc.
Undersökningarna vid Gotlands artillerikår pågingo den 9 april-17
april, under vilken tid 186 värnpliktiga inryckte. Här röntgenundersöktes sammanlagt 20 man, därav vid inryckningen 19 och en senare under tjänstgöringen. Inalles påträffades tre fall av lungtuberkulos.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *