Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO.
I. O. G. T.-logen Lärbro Enighet firade på söndagen sin 30-åriga tillvaro genom en fest, till vilken utom medlemmarna ett 90-tal inbjudna hade infunnit sig. I sitt hälsningsanförande föredrog skräddarmästare John Ahnqvist en del uppgifter om logens verksamhet under de gångna tre decennierna.
Logen stiftades den 12 april 1908 och hade vid starten 24 medlemmar, varav i dag fyra finnas kvar i logen. Under de gångna 30 åren ha 754 protokollförda möten hållits, 469 personer ha tillhört logen, men många ha också av olika anledningar utgått ur logen, därav 5 genom döden, och 67 medlemmar ha övergått till andra loger. ”Lärbro Enighet” har nu 51 medlemmar. 22 kretsmöten och 4 distriktsm$itenj a hållits i Lärbro, och logen har anordnat 70 offentliga föredrag i nykterhetsfrågor. Som en märklig kuriositet kan nämnas, att den försöksomröstning om spritförbud som anordnades 1909 resulterade i 111 röster för förbud mot endast 4 mot. Logen har även anordnat studiecirklar i olika ämnen, såsom litteratur, teater, bokföring, kommunalkunskap, räkning etc. Biblioteket omfattar 383 band till ett värde av kr. 1,957. Dessutom finnes ett ungdomsbibliotek med 283 band till ett värde av 936 kr. Tidigare har funnits en lokalavdelning av ordens sjuk- och begravningskassa, vilken avdelning nu uppgått i den erkända sjukkassan. Vidare har funnits en avdelning av I. O. G. T:s försäkrings- bolag, men denna har nu uppgått i Balder. Inom logen finns även en nödhjälpsfond för sjuka medlemmar och sedan 1909 en livskraftig ungdomsloge, som tillfört logen många medlemmar. Logen har haft och har fortfarande en syförening som varit till ovärderligt ekonomiskt stöd. I. O. G. T.-chefen Ernst Strandman i Karlstad har under sin chefstid besökt logen ej mindre än tre gånger. Logen har även sedan 1912 eget ordenshus. Inkomster och utgifter ha balanserat på kr. 20,000, och skulderna utgöra i dag 2,000 kr.
Efter hr Ahnqvists hälsningsanförande följde vacker sång av Lärbro kyrkokör samt föredrag av folkskollärare Gunnar Lindgren, Visby, som talade om godtemplarordens arbete. Därefter bjöd logen samtliga på kaffe, varefter lyckönskningar framfördes. Bl. a. framfördes Lärbro församlings lyckönskningar av kyrkoherde Coldemo, som önskade logen all framgång för kommande tider och framhöll att den är en kulturhärd; hälsningarna från Lärbro arbetarkommun framfördes av dess ordf. Tryggve Cederqvist, från Lärbro S. D. U. K. av Fred. Hellström och från Gotlands distriktsloge av sekr. Hans Pettersson, Visby. Vidare framfördes lyckönskningar från Lärbro kvinnoklubb och telegram ingick från Norra Gotlands kretsloge genom dess ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *