Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
årsmöte höll ungdomsföreningen Majblomman i söndags i Betaniakapellet med god tillslutning av medlemmar och särskilt inbjudna. Föreningens ordförande Henning Lagergren höll ett kort anförande och därefter talade evangelist Harald Hansson över ämnet: ”Jag giver dem evigt liv”. Denna del av mötet slutade med solosång av David Lagergren, varefter förhandlingarna vidtogo med Henning Lagergren som ordf. och Harry Persson vid protokollet.
Sedan några rapporter avgivits föredrogs en välskriven årsberättelse av Alfhild Pettersson. Av densamma framgick att föreningen hållit fyra möten i kvartalet. En omläggning av biblioteksverksamheten har under året företagits, så att den numera kan påräkna statsunderstöd. Revisionsberättelsen gav vid handen att kassan omslöt en summa av 68 kr. med en behållning av kr. 5: —, därtill kommer bibliotekskassan med 44 kr. Föreningen har under året lämnat bidrag till S. B. U. F. och G. B. S. U. F:s verksamhet m. fl. Den gamla styrelsen avtackades och omvaldes över hela linjen, nämligen ordf. Henning Lagergren, vice d:o David Lagergren, sekr.
Alfhild Pettersson, vice d:o Harry Persson, kassör Hedvig Johansson. Revisorer blevo Hugo Lagergren och Harry Persson. Festkommittén omvaldes likaså, ordf. blev Alma Ahlström. I biblioteksstyrelsen nyvaldes Harald Hansson. Ordf. blev David Lagergren och Harry Persson bibliotekarie, revisorer Harald Hansson och Henry Johansson.
Till ombud till G. B. S. U. F:s årsmöte i Gothem kristihimmelsfärdsdag valdes Bertil Persson. Beslöts att inbjuda södra ungdomskretsen att hålla det sedvanliga kamratmötet i Fröjel nästa år. Det alltigenom goda årsmötet avslöts med tacksamhetsbetygelser samt bön och sång.
På kvällen hölls offentligt ungdomsmöte. Efter sång och bön inledde Henning Lagergren med att läsa Davids 116 ps. Evangelisten Ella Persson predikade över ämnet: ”Utan bekymmer”. Flera sånger till musik utfördes under mötet.
Den insamling, som under dagen gjordes till förmån för ungdomsverksamheten belöpte sig till omkring 13 kr. Mötet avslöts med bön och sången ”Livets dag den är så kort”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *