Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 11 april.
Kommunalfullmäktige samlades i går till årets första ordinarie sammanträde under verkmästare Albert Petterssons ledning. Härvid lämnades redogörelser för ställningen i de under kommunen hörande kassorna och fullmäktige beslöto att bevilja ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
Sedan företogs val av medlemmar i valnämnden och därtill utsagos hrr Albert Pettersson, Gustaf Olsson, Landsnäsa, J. Herlitz., Sudersand, och August Broman, Verkegårds. Suppleanter blevo hrr Erik Hammarström, Hammars, och Adolf Ekström, Austers.
I fråga om tid för årets kommunalfullmäktigeval bestämdes att detta, skulle ske i samband med landstingsmanavalet i höst. Skogsbrandsordningen bordlades t. v. för att behandlas vid ett senare sammanträde.
Beträffande barnmorskebostaden fattade fullmäktige det beslutet att barnmorskan under Bin återstående tjänstgöringstid får bo hyresfritt mot det att bostaden underhåller av henne. Dränering av tomten skall dock utföras på kommunens bekostnad. Kommunalnämndens förslag angående reparation av kommunalhuset bifölls av fullmäktige, som fingo 1 uppdrag att ordna med reparationerna och möbelanskaffningen.
En hemställan från Frälsningsarmén om ett anslag på 25 kr. för ett hem för frigivna fångar bifölls av fullmäktige.
Fru Olga Klint i Fåröeund hade till kommunalnämnden inkommit med begäran om rätt att under tiden 3.5 maj-15 sept få servera pilsnerdricita till spisande gäster på Sudersand. Detta hade bifallits av nämnden och fullmäktlge instämde nu i detta beslut Avkortning av kommunalskatt bifölls för 26 mindre poster.
Fullmäktige beslöto vidare att för fattigvårdens räkning försälja den a. k. Hempelska tomten vid Lauters för ett pris av 750 kr. Beträffande den Ahlströmska tomten bestämdes att densamma skall utbjudas på offentlig auktin under sommaren.
Vidare underställdes fullmäktige ett förslag om obligatorisk läkarundersökning av socknens samtliga skolbarn med en kostnad av 1:50 pr barn. Full. mäktige beslöto bidraga med hälften av omkostnaderna under förutsättning att målsmännen bidraga med den övriga delen. Undersökningarna äro avsedda att påbörjas under innevarande år.
Bland övriga ärenden behandlades en motion om utökning med färjeturerna med en tur från Fårösund kl. 17,25, som skulle passa de på Fårö boende arbetarna från Stråå och Bungenäs, sedan de slutat arbetet för dagen. Ett förslag till ändring skall tillstsfine vägstyrelsen.
Slutligen skulle fullmäktige avgiva, yttrande över förslaget till Slite-läkarens stationsort. Kommunalnämnden hade förut behandlat frågan och funnit Lärbro vara den mest lämpliga orten såsom varande en mera central och närliggande ort än Slite och fullmäktige lämnade också sitt bifall till denna mening.
Kommunalstämma hölls därefter, varvid magasinskassans. räkenskaper föredrogos och godkändes av stämman.
Vidare företogs val av skogsvårdskommittå för tre år och härtill omvaldes lantbrevbärare Konrad Söderdahl och inspektor Gustaf du Rietz.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *