Landsbygden. Alva.

ALVA.
Hemse missionsdistrikt hade i söndags sitt sedvanliga höstmöte i Alva missionshus. KL 11 f. m. hölls enskilt distriktsmöte, vilket inleddes av gårdsägare A. Lundkvist, Alva, som läste några ord ur ps. 92, talade en stund i anslutning därtill samt hälsade alla välkomna. Efter en unison sångpredikade sedan pastor Axel Helmin, Ljugarn, över dagens predikotext i Matt. 25: 14—30. Den originella predikan var både tankeväckande och undervisande. En sång sjöngs och insamling gjordes för verksamheten inom distriktet.
Unter lantbr. Josef Jakobsons i Stånga ordförandeskap vidtog sedan förhandlingarna. Frågan som tilldrog sig största uppmärksamheten, gällde upptagande av mera regelbunden verksamhet i Etelhem.
Begäran hade inkommit från östra distriktet av Gotländska Missionsförbundet, att Hemse och Linde missionsdistrikt skulle hjälpa till med verksamheten i Etelhem. En kommitté tillsattes som närmare får ordna saken.
En församlingsvecka gemensam för Hemse och Linde misstönsdistrikt skall hållas den 8—11 december med Pastorerna Alstig och Sandberg som bibelstudieledare och föredragshållare.
Dessutom kommer sekr. Edm. Brånäs att medverka med något föredrag.
Hemse missionsdistrikt har även ordnat med evangelistverksamhet till vintern. Evangelist Sigfrid Strömberg, Häverö, kommer att från den 1 februari verka inom distriktet.
Förmiddagens möte avslöts av pastor Gunnar Alstig. Efter det enskilda distriktsmötet bjöd Alva missionsförsamling samtliga på kaffe.
På eftermiddagen hölls offentligt möte. Pastor Gunnar Alstig talade då över ämnet: ”Segrande tro”, i anslutning till några ord ur Hebr. 11. Distriktets sångare sjöngo flera sånger. Pastor Helmin höll en väckande och god predikan över Ef. 4: 30, samt sjöng även en solosång. Mötet avslöts av lantbr. Josef Jakobson, vilken också uttalade ett tack till Alva missionsförsamling och till de medverkande vid mötet.
Dagens möten voro välbesökta och i kollekter insamlades något över 42 kr.
Alva församlingshus, som under sommaren undergått en genomgripande såväl yttre som inre renovering blev vid en högtidlighet på söndagskvällen återinvigt för sitt ändamål. Förutom att byggnaden utvändigt blivit reveterad har även stora salen ommålats varjämte nytt golv inlagts.
Bland nyanskaffningar till stora salen märkes ett bokkläde samt ovan talarstolen ett dyrbart och konstnärligt högtstående krucifix. Församlingshuset har i sitt nuvarande skick fått ett fullt värdigt och tilltalande utseende, som väl sammanfaller med vad kyrkoherde Hejneman angav såsom dess ändamål nämligen att vara och betraktas som en förgård till den intilliggande helgedomen. Högtidstalet vid invigningsfesten hölls av kontraktsprosten Kronqvist, Burs, som framhöll den kyrkliga ungdomsrörelsen som ett glädjande andligt vårtecken. Dalströmska kvartetten medverkade med ett flertal ypperligt framförda sångnummer. Även kaffeservering ingick i programmet. Den välbesökta och av en mäktig andlig stämning präglade högtidsstunden avslöts med psalmen ”Dagar komma, dagar flykta.”

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *