Kungörelse.

en den 31 december 1937 hit inkommen ansökning har Svenska Petroleum Aktiebolaget Standard anhållit om tillstånd att å en av Visby stad arrenderad tomt i den s. k. Badhusparken i Visby hava större upplag av eldfarliga oljor till en myckenhet av på en gång högst 178,300 kg. av första klass (bensin) samt 423,500 kg. av andra klass, vilket i anledning av föreskrifterna i KungL förordningen angående eldfarliga oljor den 7 oktober 1921 härigenom kungöres med föreläggande för en var, som mot ans ökningen har något att erinra, att före den 26 januari 1938 hit inkomma med anmälan därom vid äventyr att icke vidare vara i ärendet hörd. Handlingarna hållas under tiden tillgängliga här å landskansliet.
Visby i landskansliet den 12 januari 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

I en den 18 december 1997 hit inkommen ansökning e har Axel H. Ågren Aktiebolag i Göteborg anhållit om tillstånd att å plats belägen å skogsmarken till hemmanet Viken i Lärbro socken uppföra ett magasin för förvaring av explosiva varor av första klass, bestående av dynamit, territ, borenit, nitrolit, carlsonit och krut till en myckenhet av på en gång sammanlagt högst 500 kg, jämte 20 kg. tändhattar, vilket i anledning av föreskrifterna i Kungl. förordnin- ge den 18 maj 1928 angående explosiva varor härigenom kungöres med föreläggande för en var, som mot ansökningen har något att erinra, att före den 1 februari 1938 hit inkomma med anmälan därom. Handlingarna i ärendet komma att under tiden hållas tillgängliga hos landsfiskalen i Slits distrikt
Visby i landskansliet den 12 januari 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *