KLINTEHAMN.

Den 7 april.
Kommunalstämma
under ledning av stämmans ordförande hr P. S. Lindstedt hölls kl. 5,30 onsdag e. m.
Till granskning förelågo Klinte sockenkassa och Klinte skifteslags kassas räkenskaper för år 1937. Ansvarsfrihet beviljades.
Omvaldes till ledamöter i skogsvårdskommitUn för tiden 1/6 1938-31/5 1941 hrr Th. Thomasson och Arthur Wallin. Hrr Frans Larsson och Anders Pettersson utsågos att nämnare utreda eventuell försäljning av den tomt varå barnmorskebostället vid Bönders år beläget.

Kommunalfullmäktige.
Under ordförandeskap av hr Wilh Andersson köllo fullmäktige sammanträde kl. 6 onsdag eftermiddag. Två ledamöter voro frånvarande med godkänt förhinder.

1937 års räkenskåper.
Första punkt på fullmäktiges föredragningslista gällde beviljande av ansvarsfrihet för samtliga kassors förvaltning under år 1937. Då fullmäktiges ledamöter per post mottagit en tablå över de olika kassornas inkomster och utgifter, samt balansräkning över kommunens tillgångar och skulder, upplästes ej räkenskapssammandragen, utan beslöt fullmäktige i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
Balansräkningen per 31 dec. 1937 omsluter kr. 112,467: 43. Tillgångar: fastigheter kr. 38,400: —, inventarier kr. 13,905: 75, aktier (1,684 st. 1 Klintehamn—Roma järnväg) kr. 1,684: —, bankräkningar kr. 10,374: 47, donationsfonden kr. 45,590: 22, postgiroräkning kr. 686:79, kassabehållning kr. 1,826:20. Skulder: lån hos Postsparbanken kr. 33,393: 51, donationsfonden kr. 17,550:—, diverse kr. 1,652: 68 samt kapitalbehållning kr. 59,921: 24. Förutom härovan nämnda Klinte donationsfond, märkas följande redovlsningsskyldiga fonder: Frans Smitterbergs donationsfond kr. 5,036: 68, Nilssonska familjefonden kr. 1,005:48 samt J. Segerdahls premiefond kr. 860: 23.

Valnämnden.
Till ledamöter av valnämnden omvaldes hrr Albin Åkesson, Lars Sahlsten, Johannes Stengård och Paul Sollerman med hrr Karl Kahlström och Alb. Nilsson som suppleanter.

Till kommunalombud
vid Gotlands södra härads Brandstodsförenings årsstämma utsågs hr Aug. Lindqvist med K. A. Hemmander som ersättare.

Kommunalfullmäktigeval.
Enligt fullmäktiges beslut skall val av kommunalfullmäktige i, Klinte äga rum samtidigt med höstens landstingsmannaval.

Restlängd.
Föredrogs restlängden från första uppbörden å kommunaktakyldar. Beslöts avskrivning av utdebiterad skatt för en del medellösa personer.

Yttrande
över förslag till arbetstidslag för detaljhandel och butikstängningslag hade begärts av fullmäktige.
Efter en stunds debatt beslöt fullmäktige ej göra något uttalande.

Inkorporering.
Från f. tulluppsyningsmannen J. F. Hallström hade en skrivelse anlänt med begäran, att viss tomtmark hörande till Mulde ägor i Fröjel, men belägen inom Klintehamns planlagda område, måtte inkorporeras med Klinte socken Att närmare utreda ärendet utsågos hrr Wilh. Andersson, Albin Åkesson och Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *