Hitlers triumfer i Rom.

Storartade ceremonier. — Viktiga överläggningar.

Rom, 4 maj. (TT. fr. DNB.) Mussolinis förmiddagsbesök hos Hitler i Quirinalpalatset varade en halvtimme. Il Duce anlände i täckt bil, och när den nådde slottsporten blåstes en hornsignal. På slottsgården mottogs Mussolini av protokollchefen von Biilow-Sechwante.
Agenzia Stefani meddelar om Hitlers besök hos Mussolini, att detta pågick 1 ½ timme. Under tiden hade de tyska och: italienska ministrarna möjlighet till hjärtliga samtal om alla de frågor, som beröra deras resp. arbetsområden.
Kl. ½ 11 lämnade Mussolini och Hitler Quirinalen och begåvo sig i sällskap med sina sviter i kortégemed öppna vagnar till kransnedläggningen. Under tonerna av nationalhymnerna och ovationer från de församlade människomassorna gick färden till Pantheon. Hela vägen bildade soldater häck. Under militära hedersbetygelser nedlade Der Fihrer på kungagravarna två stora kransar samt antecknade sitt namn i gästboken.
Efter en knapp halvtimme var ceremonin till ända, och färden gick vidare till Nationalmonumentet och den okände soldatens grav. På platserna framför minnesmärkena stödo sedan flera timmar: väldiga människomassor församlade. Fyra legioner fascistisk milis hade marscherat upp på Piazza Venezia, och 3 pan till Nationalmonumentet häde medlemmar ur tyska nationalsocialistiska partiets Romorganisation tagit uppställning med sin fana. Där framför stodo officerare ur italienska armén samt Il Duces hundra musketörer. Under färden stodo Hitler och Mussolini i vagnen och mottogo mängdens hyllningar.

Hitler får gammal vas med hakkors.
Hitler och Mussolini begåvo sig så till partisekreterare Staraces arbetsrum i första våningen av Palazzo Littoria. Starace överlämnade här till den tyske rikskanslern en hedersgåva, bestående av en vas från 4:de århundradet f. Kr., vilken påträffats i Apulien och vilken som ornament bär talrika hakkors.
Rikskansler Hitler återvände så till Quirinalpalatset, men begav sig redan efter en halvtimme till Palazzo Venezia för att återgälda Mussolinis besök. Detta varade en timme, och kl. 13,15 återkom Hitler till Quirinalen.

Mussolini får utrustning till ett observatorium.
Rom, 4 maj. (TT. fr. DNB.) Vid sitt besök i Palazzo Venezia överlämnade rikskansler Hitler till Mussolini en konstnärligt utförd adress, vari det heter: ””Såsom ledare och rikskansler för Tyska riket ber jag Benito Mussolini, Duce för det italien: ska folket, vilket skänkt världen den store uppfinnaren och vetenskapsmannen Galileo Galilei, att som ett tecken på uppskattning och vänskap mottaga ett Zeiss-teleskop jämte fullständig därtill hörande utrustning för ett observatorium”.
Rikskanslern överlämnade vidare till Mussolini ett praktverk ”Mussolini i Tyskland”, innehållande de vackraste fotografierna från Mussolinis besök i Tyskland, samt en kopia av olympiafilmen.

Kolonifrågan och tjeckiska frågan dryftas.
Rom, 4 maj. — (TT: fr. Havas.) I tyska delegationskretsar visar man sig full av förtröstan och tillfredsställelse efter det första samtalet mellan Mussolini och Hitler. Man betonar kraftigt att det icke gäller att sluta nya överenskommelser med Italien. ”Tysklands och Italiens erkännande avosolidariteten mellan London och Paris — framhåller man bör kompletteras med de båda västdemokratiernas erkännande av Berlin—Romaxelns orubblighet. Den enda stora fråga som fortfarande är svävande mellan de båda maktgrupperna, innan europeiskt samförstånd uppnås, är kolonialfrågan. Men vi hoppas att detta problem icke skall ge anledning till stora svårigheter””, Ehuru ännu intet sipprat ut om de båda statsmännens samtal hör man från olika håll att ledande tyska kretsar ställa denna fråga i förgrunden för sitt intresse under uppehållet. i Italien. I samma kretsar understryker man att Tyskland med välvillighet och utan några som helst farhågor – betraktar den planerade överenskommelsen mellan Italien och Frankrike.
”Den tjeckoslovakiska frågan framställes av tyska kretsar i Rom såsom ett problem av sekundär betydelse för närvarande. Man döljer dock icke att man fäster stor vikt vid att denna fråga snabbt löses. Italien, som icke satte något hinder i vägen för Anschluss, tros heller icke komma att motsätta sig en reglering av denna fråga i en för Tyskland gynnsam riktning.

Hitler har rest till Neapel.
Rom, 5 maj. (TT.) Hitler och Mussolini följde på onsdagseftermiddagen den fascistiska wungdomens uppvisningsövningar bl. a. med kavalleri och flyg. 50,000 ungfascister deltogo.
Konungen gav på aftonen bankett för Hitler. Denne avreste på kvällen till Neapel. Konungen lämnade Rom strax efter Hitler för att även bege sig till Neapel. Staden är rikt smyckad. På sjön ser man vid horisonten rökpelare från de krigsfartyg, som skola deltaga i de väldiga manövrerna på torsdag.

Högtidligt även i Neapel.
Neapel, 5 maj. (TT.) Programmet för tredje dagen för Hitlers besök i Italien omfattar bl. a. flottuppvisningen. På fredagen äger en folkdemonstration rum, varefter kronprinsen ger diner för rikskanslern. Efter denna ges galaföreställning på Sankt Carlosteatern varpå konungen, kronprinsen och Hitler bege sig till stationen.
Precis kl. 10,10 rullade Hitlersextratåg in på bangården i Neapel under tonerna från Deutschland, Deutschland uber alles. Konung Viktor Emanuel trädde fram åtföljd av kronprins Umberto och tryckte hans hand. Tillsammans med konungen och åtföljd av kronprinsen samt ett antal framstående representanter för staten och partiet jämte högre officerare passerade Hitler hederskompaniets front.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *