HEMSE.

Skyttegillets årsmöte.
År 1937 har för Hemse skyttegille varit ett mycket gott år, karaktäriserat framförallt av ökad aktivitet bland medlemmarna, vilka också ökat till antalet. Vid så gott som alla skjutningar av betydenhet inom länet har gillet haft representanter, som i regel uppnått goda resultat, och särskilt i de lägre klasserna finnas f. n. många lovande förmågor. Antalet lossade skott har under året nära fördubblats. Att bland medlemmarna icke finnas mindre än tolv tillhörande landstormen är glädjande, alldenstund aktiviteten oftast plägar upphöra vid denna ålder.
I går kväll samlades man till årsmöte på Jacobssons konditori, där ordf., köpman Seth Norrby hälsade de närvarande. välkomna samt valdes att leda dagens förhandlingar. Föregående årsmötes protokoll samt års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades på revisorernas tillstyrkan.
Av årsberättelsen framgår, att under året 6,500 skott lossats, varav 1,500 på fältskjutningar, för vilka intresset varit synnerligen stort. Tillsammans med Fardhern, Linde och Stånga gillen har en silverpokal för 100 kr. inköpts, avsedd som vandringspokal att tävlas om i grupper om tre man. Lokala fält- och insatsskjutningar ha anordnats, och vid förbundstävlingarna deltogo flera skyttar från gillet med goda resultat. Genom styrelsens försorg har en insamling igångsatts för att bereda ekonomisk hjälp — till skottinköp — åt de yngre skyttarna samt för iståndsättande av skjutbanan, och hitintills ha många bidrag tecknats, men insamlingen pågår fortfarande. På begäran redovisa vi dock härnedan redan influtna kontanter.
Enligt räkenskaperna fanns vid årets början en kassabehållning av kr. 251: 17. Av Hemse kommun har erhållits ett anslag på 100 kr. och från arméförvaltningen ett på 65 kr. Skott ha försålts för 200 kr., och den kontanta kassabehållningen utgjorde 295: 08. At
rendeavgiften för banan har utgått med 40 kr. Skott ha inköpts för 243 kr. och två gevär ha reparerats för 42 kr. Räkenskaperna balanserade på kr. 690: 64.
Till ordförande för innevarande arbetsår nyvaldes verkmästare Albin Larsson efter köpman Seth Norrby, som undanbad sig återvaldes ???? de i tur avgående styrelseledamöterna omvaldes hr Adolf Melin, Mullvalds, medan linjeförman Thure Konradsson nyvaldes efter verkmästare Larsson. Styrelsesuppleanter blevo hrr Bertil Olsson, Överöstris, och K. G. Pettersson, Stumle. Till skjutchef nyvaldes verkmästare Erik Korsman medan lantbr. Axel Sundberg, Oxarve, omvaldes till instruktör. Till gillets ombud vid förbundsmötet utsågs den nyvalde ordf., supplerad av hr Axel Sundberg. Av revisorerna omvaldes hr Emil Melin, Mullvalds, medan hr Helge Jacobsson, Lingvide, nyvaldes. Revisorssuppleanterna blevo hrr Knut Ericsson och Fridolf Nilsson. En ny befattning, skottförvaltare, inrättades, och till innehavare utsågs hr Axel Pettersson, Asarve, som i arvode därför skall uppbära 10 kr. I samband härmed meddelades ett styrelsebeslut om att priset på skott vid instundande skjutsäsong skall utgöra 75 öre pr serie vid kontant betalning och 85 öre vid kredit.
Efter en livlig diskussion fattade man beslut om att vidtaga en del röjningsarbeten vid skjutbanan, och dessa skola verkställas av medlemmarna genom frivilligt arbete lördagen den 7 maj med början kl. 1 e. m. En kommitté med uppgift att planera och leda arbetet tillsattes och kom att bestå av hrr Albin Larsson, Evald Olsson och Seth Norrby. Till slut meddelades, att årets skjutningar komma att taga sin början söndagen den 8 maj kl. 9 f. m.
Under det efterföljande samkvämet förrättades utdelning av samtliga under året erövrade pris och märken vid olika tävlingar av hr Seth Norrby, och varje pristagare applåderades kraftigt. De omfattande prislistorna ha tidigare publicerats med undantag för gillets egen insatsskjutning, som bildade avslutningen på fjolårets aktiva skytte.
Rekrytklassen: 1 Tryggve Stumle I klass I: 1 Bertil Olsson, 2 Bo Jacobsson. Klass II: 1 Karl Thomasson, 2 H. Jacobsson. Klass III: 1 T. Konrads-son, 2 V. Blomstrand, 3 E. Korsman, figurer: 1 K. G. Pettersson, 2 H. Gardell. Klass IV: 1 A. Larsson, 2 A. Sundberg, figurer: 1 A. Sundberg, 2 I. Kviberg. Lottornas vandringspokal erövrades av hr Bertil Olsson, Överöstris. Samtliga priser utgjordes av kontanter.
Sedan prisutdelningen avslutats, begagnade den avgående ordföranden tillfället att till medlemmarna uttala sitt tack för visat intresse under det gångna året samt för gott samarbete under den tid han suttit som gillets ordförande. Den nytillträdande ordföranden frambar därefter gillets tack till den avgående för nitiskt och intresserat arbete, varefter det välbesökta årsmötet förklarades avslutat efter att ha pågått i över tre timmar.
Styrelsen konstituerade sig senare sålunda: ordf. Albin Larsson, v. ordf. Evald Olsson, sekr. Adolf Melin, kassör Valter Blomstrand och materialförvaltare Thure Konradsson.
Till gillet har hittills insamlats 130 kr.

Frisörstadgan stadfäst.
Länsstyrelsen har stadfäst det av Hemse hälsovårdsnämnd upprättade förslaget till ordningsstadga till rakning och hårbehandling inom Hemse municipalsamhälle.

Hemse erkända sjukkassa
höll i går kväll sitt årsmöte i kommunalrummet. Sedan de närvarande välkomnats ny hr Gerhard Siltberg valdes denne till ordförande för dagen, och till sekreterare för mötet utsågs polisman G. Lesley.
Berättelserna över 1937 års förvaltning upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Bland kassans inkomster märkas fasta avgifter för sjukhjälp med kr. 2,818: 25 samt för Centralsjukkassan uppburna avgifter med kr. 5,293: 85. Centralkassans åndel i kostnaden för sjukvårdsersättningar har utgjort kr. 800. Från kassan har 1,730: 50 utbetalats i sjukpenningar och 1,099: 78 till ersättning för läkarvård. För centralkassan har i sjukvårdshjälp utbetalats 6,420 kr. Förvaltningskostnaderna uppgingo till 766: 31. Kassan balanserade på kr. 10,465: 84.
Medlemsantalet i kassan har under året ökat med 77 st. från 276 till 353. Från annan kassa inflyttade 23 st., medan 10 st. utflyttade. Två dödsfall inträffade bland medlemmarna. Sedan lagen om barnförsäkring den 1 juli förra året trädde i kraft ha 193 barn anmälts till sjukkassan.
Av de i tur avgående styrelseledamöterna omvaldes hrr Gerhard Siltberg och G. Lesley, medan hr Valter Blomstrand nyvaldes. Suppleanterna hrr Otto Jönsson och Emil Hoffman omvaldes. Valet gäller två år. Kvarstående i styrelsen äro hrr Reg. Olsson och Mathias Andersson, Rone. Revisorer blevo hrr Gösta Nilsson och John Nordström, supplerade av hrr Sven Boman, Alva, och Ernst Blomgir. Till ombud vid centralsjukkassans sammanträde valdes polisman G. Lesley.
Sist konfirmerades en del stadgeändringar, som beslutats vid extra stämma under fjolåret. Ordföranden meddelade slutligen, att följande personer äro uppbördsmän: Hemse: kassören, polisman Lesley, Alva: målare Sven Boman, Rone och Eke: målare Mathias Andersson, Fardhem: hr Emil Jacobson, Linde: snickare Nils Ekström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *