Gotlands trupper.

Löjtnanterna Sillén, Engström, Hansen och Norrby, fänrikarna Westesson, Hallberg och Kökeritz samt sergeanterna Hansson, Andersson, Haglund och Nyberg i I 18:s reserv ha inbeordrats till fullgörande av dem under treårsperioden 1938/40 åliggande befäls- och repetitionsövning vid regementet under tiden 22 aug.—29 sept.
Löjtnanterna Ahlström och Wålander I 4:s reserv, Lindberg I 11:s reserv, underlöjtnant Granander I 4:s reserv, fänrik Funck I 4:s reserv samt sergeant Linderholm I 11:s reserv och fanjunkare Svensson I 4:s övergångsstat skola vid I 18 fullgöra dem under innevarande år åliggande tjänstgöring med inställelse den 22 aug. utom den sistnämnde som skall inställa sig den 1 sept.
— Tjänstledighet åtnjuter löjtnant Vogel 25—30 juli och fanjunkare Karlsson 10—31 juli.
— Befälseleverna vid I 18 Westholm och 404 Persson skola undergå utbildning till stabsfurirer vid I 11.
— Sergeant Gustavsson i I 18:s reserv har fått uppskov till 1939 med honom innevarande år åliggande tjänstgöring.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *