Gotlands trupper.

Tjänstledighet har beviljats överstelöjtnant Björn tiden 7—16 juli, kapten Antonsson 12 juli—1 aug., löjtnant Heijl 6—10 juli samt sergeant Hammarström 29—30 juli och 8—14 aug.
— Till förberedande sjukvårdsmannautbildning vid garnisonssjukhuset i Stockholm har från I 18 beordrats korpral nr 102 Hammarlund och vicekorpral nr 216 Meijer.
— Hälsovårdsinspektion äger rum på fredag vid Gotlands infanteriregemente.
— Furiren i I 16 N. 0. V. Gerde har antagits till reservofficersaspirant vid I 18.
— Löjtnant Rydberg i Gotlands infanteriregementes reserv har beviljats tillstånd att tiden 3 juli—1 aug. vistas i Tyskland.
— Fanjunkare Jonssons tjänstgöring vid regementsexpeditionen upphör fr. o. m. i dag. Furir nr 8 Nilsson har beordrats att tjänstgöra vid expeditionen. Till tjänstgöring vid sjukhuset har furir nr 9 Cedergren beordnats.
— Tredje kompaniet av I 18 företar övningar i trakten av Kräklingbo den 5—9 dennes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *