Den gotländska sjukvården kräver ökade anslag.

Lasarettsdirektionen föreslår höjda legosängsavgifter.
— I lasarettsdirektionens till landsbget nu överlämnade förslag till itgifts- och inkomststat för lasasttet för år 1939 föreslås bl. a. en viss höjning av legosängsavgifterna. De föreslagna legosängsavgifterna utvisa följande höjningar i förhållande till nuvarande avgifter: nt halvenskilt rum, under de 30 första dagarna 3 kr. pr dag; efter 30 dagar ingen förhöjning av den mavarande avgiften; enskilt rum, under de första 30 dagarna förhöjning med 4 kr. pr dag; efter 30 dagar 2 kr.; för utomlänspatienter utgöra förhöjningarna resPektive 4 kr. och 3:50 sämt för utländska medborgare resp. 4 och 3 kr. Genom de sålunda föreslagna förhöjningarna beräknas landstinget tillföras en bruttoinkomst av cirka 8,000 kr. och, efter avdrag av läsarettsläkarens ersättning, en nettoinkomst avi cirka 2,000 kr.
I de nu föreslagna legosängsavgifterna ingår jänrväl arvoder till läkare för på enskilda och halvenskilda rum vårdade patienter, vadan läkares hittillsvarande rätt att mottaga ”frivilligt tillbjuden ersättning” bortfaller. Då det nuvarande systemet med frivillig ersättning såväl från patienternas som läkarens synpunkter är mindre tilltalande, har det synts direktionen lämpligt att densamma utbytes mot ett fast belopp, som inarbetas i legosängsavgifterna. Därjämte har direktionen med hänsyn till de alltjämt stegrade utgifterna för sjukvården likaledes ansett det lämpligt och skäligt, att patienterna på enskilt och halvenskilt rum — vilka utgöra den ekonomiskt bättre situerade delen av de vårdsökande kraftigare än hittills direkt bidraga till utgifternas täckande. Även ifråga om legosängsavgiften på allmän sal har direktionen föreslagit en höjning, dock endast med 50 öre pr vårddag under de 15 första dagarna… Direktionen anser att en dylik höjning kan anses så mycket mer skälig som utgifterna för patienten på grund av undersökningar, röntgen m. m. under den första tiden äro särskilt höga. Ökningen kommer ”för patienten icke att uppgå till mera än tillsammans högst kr. 7: 50 för den första vårdperioden. Enligt gjord beräkning skulle den föreslagna höjningen tillföra landstinget en ökad inkomst av omkring 10,000 kr. för år, räknat efter 1937 års beläggningssiffror. Landstingets sammanlagda inkomster genom de höjda legosängsavgifterna (extrarums- och salspatienter) skulle sålunda uppgå till omkring 12,000 kr.
Mot direktionens beslut ha i vissa delar reservationer avgivits av hrr Hugo Karlström och Herman Engström.

Nyanskaffningar, reparationer m. m.
Följande mera betydande nyanskaffningar eller utgifter av tillfällig natur å Gotlands lasarett ha föreslagits: anskaffande av tre elektr. kylskåp å 600 kr., en uppsättning kokgrytor för dietmat m. m. 1,595 kr., omändring av 2 ånggrytor å 650 -kr., övrig köksutrustning 1,000 kr., 300 st. sängtäcken å 8 kr., samt 50 st. morgon- och badrockar å 15 kr.
Utöver ordinarie underhåll ha följande större reparationer och ändringsarbeten på fastigheterna föreslagits: lasarettsbyggnaden 905 kr., kontorsbyggnaden 980 kr., vaktmästarebostaden 660 kr., underläkarebostaden 370 kr., överläkarebostaden 4,860 kr., omändring av tvättinrättningen 10,000 kr., inledning av värme samt anordnande av w. c. i vaktmästarebostaden 2,500 kr.
Enligt de gjorda beräkningarna erfordras för år 1939 ett anslag från landstinget av kr. 273,451: 50 mot det för innevarande år beviljade kr. 274,371: 64. Beräknas inkomsterna av legosängsavgifter enligt nu gällande grunder, erfordras dock ytterligare 17,923 kr. för täckande av utgiftsstaten med lasarettsläkarens arvode inräknat i densamma.

Övriga sjukvårdsanstalter.
Vad. angår epidemisjukhuset erfordras för nästa år ett anslag av kr. 54,565 mot för innevarande 43,000 kr. Orsaken till ökningen är höjda anslag på vissa poster särskilt posten ”fastigheters underhåll”.
För Mariahemmet erfordras för nästa år ett anslag från landstinget av kr. 40,978: 50 mot för år 19388 38,932: 64.
Till nästa års drift av tuberkulossjukstugan i Visby äskas ett anslag av 11,323 kr. mot 9,005: 30 för innevarande år.

Upplysningskurs i nykterhetsfrågan i Hemse nästa år.
Centralförbundet för nykterhetsundervisning anhåller att landstinget måtte för anordnande av en allmän upplysningskurs i nykterhetsfrågan och angränsande spörsmål, förlagd till Hemse nästa år, ställa till förbundets förfogande ett belopp av 1,500 kr.
Förvaltningsutskottet tillstyrker för ändamålet ett anslag av 1,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *