Centralskola på Fårö?

Kommitté utreder nybyggnadsfrågan.
Införandet av det sjunde skolåret har som känt är aktualiserat frågan om nya skolbyggen på många håll. Merendels torde man kunna klara saken genom tillbyggnader till de förutvarande skolorna.
I ett och, annat fall har dock frågan blivit mera komplicerad och ett exempel härpå utgör Fårö kommun, som har två skolor, en i östra och en i västra delen av ön. Kommunalfullmäktige ha här tre alternativ att välja på och allt talar för att man tänker gå in för en centralisering av skolväsendet.
Frågan har givetvis varit livligt diskuterad man och man emellan under det sista året och nu i höst har den fått sin första behandling av de kommunala myndigheterna. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde i söndags tillsattes en kommitté på fem man, som till 1 oktober 1939 skall utreda vilket av de tre alternativen, som kan vara lämpligast.
Fullmäktiges ordförande, verkmästare Albert Pettersson, har uppgjort tre förslag till frågans lösning.
Det första alternativet innebär foörslag till nybyggnader vid båda skolorna med fyra läraravdelningar på varje håll. Sjunde klassen i båda skolorna skulle därigenom få A-form och övriga klasser B-form. Gymnastiksalar och skolkök skulle nyinrättas på båda hållen.
I alternativ nr 2 föreslås att två läraravdelningar, småskola och mellanskola i B-form, bibehållas vid östra skolan. En ny större skolbyggnad uppföres i väster i närheten av de förutvarande skolbyggnaderna där. Klasserna 5, 6 och 7 i öster transporteras till väster med skolskjutsar och slås ihop med samma avdelningar vid västra skolan. Där skulle alltså bli tre läraravdelningar i A-form samt mellanskola och småskola. Sammanlägda antalet lärarkrafter skulle i detta förslag stanna vid sju medan det i första förslaget kräves åtta. Vid den nya skolan i väster skulle gymnastiksal inrättas i den nuvarande folkskolan och Gazeliska skolhuset skulle ändras om till lärarbostäder. Detta alternativ skulle alltså innebära en kompromiss mellan det första ochtredje förslaget, som innebär fullständig centralisering av hela skolväsendet, genom uppförandet av en stor centralskola i väster och fullständigt slopande av östra skolan. Alla sju klasserna skulle alltså få A-form och lärarantalet blir även här sju. Gymnastiksal och lärarbostäder skola ordnas i likhet med föregående alternativ.
Då de nuvarande klasserna ha ungefär 10 barn i medeltal kommer det i alt. 2 och 3 att behövas skolskjutsar från östra delen av ön för 30 resp. 70 barn, i runda tal räknat. Det sistnämnda förslaget medför den bästa skolformen men det beror på huruvida skolskjutsfrågan kan få någon tillfredsställande lösning.
Beträffande badmöjligheterna har Fårö Rödakortskrets fått anslag till en Smålandsbastu och man har beslutat förlägga denna till östra skolan. På grund av socknens storlek är det nödvändigt med två bastubyggen och det andra kommer att inordnas i det nya skolhuset i väster, där man tänker använda sig av någon av de större typerna.
Som synes är det betydelsefulla frågor som förestå och skolbyggnadskommittén får säkerligen ett drygt arbete att ta i tu med, inte minst med hänsyn till den ekonomiska sidan av saken. Kommunen är visserligen skuldfri, men den årliga budgeten kräver ändå en ganska hög uttaxering. Säkerligen behövs det tas krafttag innan den stora planen har förts i hamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *