Bostäderna i Fårösund.

Försvarsministern tackar för utskottets generositet.
Med anledning av motioner av hrr Andersson i Fältenborg (fp) m. fl.
och Lundqvist (h) m. fl. hade statsutskottet som bekant föreslagit ett anslag på 668,000 kr. till tjänstebostäder vid Gotlands kustartillerikårs förläggning i Fårösund mot av k. m:t föreslagna 290,000 kr. Reservation för bifall till k. m:ts förslag hade avgivits av hr Törnkvist (s).
Försvarsministern uttalade i första kammaren sin tacksamhet mot utskottet för dess handläggning av ärendet och förklarade i korthet att han intet har att erinra mot att utskottet höjt det anslag han själv föreslagit.
Första kammaren biföll utskottets hemställan.
I andra kammaren tackade försvarsministern för den välvilliga behandlingen av försvarsanslagen, men förutsatte beträffande detta anslag, att hyrorna sättas så att statens investerade medel bli räntabla.
Andra kammaren biföll utskottets förslag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *