Återinträde på stat?

Militärbefälhavaren å Gotland tillstyrker hos k. m:t en ansökan från kaptenen i Gotlands infanteriregemente, löjtnanten på övergångsstat Tiberg, om återinträde på aktiv stat vid I. 18. Han bör utnämnas till kapten i och löjtnant vid I. 18 med turberäknint närmast efter kaptenen vid regementet Jacobsson. Utnämning till kapten vid regementet synes böra ske först sedan löjtnanten Hildebrand blivit härtill utnämnd. Militärbefälhavaren vitsordar, att kapten Tiberg under vid I. 18 fullgjord tjänstgöring visat sådan duglighet, som kräves av officer på stat. På grund av de vid regementet befintliga vakanserna i officersgraden samtycker även infanteriinspektören till att ansökan bifalles.
Arméchefen ställer sig däremot avvisande. Återinträde på aktiv stat efter längre tids bortovaro från den aktiva tjänsten synes, sågar han, endast böra medges, då svårighet förefinnes att fylla uppkomna vakanser med kvalificerad aktiv personal i lämpligt åldersläge. Förestående indragningar vid vissa regementen nödvändiggöra, att ett antal officerare vid dessa under åren 1938 och 1939 måste transporteras till sådana regementen, där vakanser uppstå, däribland Gotlands infanteriregemente. Då härigenom de vid regementet uppstående vakanserna torde komma att fyllas, anser arméchefen Tibergs framställning ej böra föranleda någon k. m:te åtgärd. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *