Yrkesutbildning för fiskare.

Hushållningssällskapet tillstyrker utredning.
Gotlands läns hushållningssällskap tillstyrker hos lantbruksstyrelsen förslaget om utredning angående undervisning för utbildning i fiskaryrket.
Sällskapet vitsordar att särskild undervisning för fiskare nu icke blott är berättigad utan också nödvändig, sedan fisket övergått från att vara en bi- och husbehovsnäring till ett specialiserat yrke. Härigenom har den gamla förvärvs- och intressegemenskapen med landsbygdens övriga bebyggare till stor del upphört. Liksom det nutida jordbruket kräver kunskap och yrkesutbildning kräver även våra dagars fiske med användande av dyrbara redskap och motorer yrkeskunniga utövare. Frågan om fiskarenas utbildning har därför blivit alltmer aktuell och framtvingat en del åtgärder för dess lösande. Sällskapet förklarar i detta samband att det tror sig ha funnit den statsunderstödda kursverksamheten som bedrivits genom navigationskurser och s. k. fiskaredagar varit gagnande. De äro också värda att stödjas och utökas.
Kortare ambulerande kurser äro säkerligen den enda möjliga vägen att nå det stora flertalet av fiskarena. Men svårligen kan härigenom meddelas all den kunskap, som en yrkesutövare behöver och därför har kravet på en verklig fackskola för den unge fiskaren blivit allt bestämdare och torde icke längre böra eller kunna avvisas. Sällskapet anser det dock lämpligt att en sådan skola åtminstone t. v. ansluter sig till någon av landsbygdens redan befintliga ungdomsskoletyper. Inom intresserade kretsar torde tanken närmast legat på någon fiskarefolkhögskola men sällskapet tror dock att kombinationen lättast skulle ske med den mera praktiskt betonade lantmannaskolan av B-typ. Sällskapet anför i fortsättningen av sitt yttrande en del andra synpunkter och hemställer att dessa skola beaktas vid den blivande utredningen i frågan.

Navigationskurser för fiskare.
Gotlands läns hushållningssällskap anhåller hos k. m:t om bidrag med 300 kr. till anordnande av två utbildningskurser för fiskare i navigation m. m. Kurserna skola hållas nästa år. Got, lands fiskareförbund har understrukit det stora behovet av dessa kurser, i all synnerhet då deltagarna efter kursens genomgående kunna erhålla behörighetsbevis enligt den nya befälsförordningen. Kurserna äro också nödvändiga sedan uthavsfisket tilltagit i allt större utsträckning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *