Tullfrihet för hampgarn till fiskenät.

Ostkustfiskarenas centralförbund går till kungs.
På förslag av Gotlands fiskareförbund har Svenska ostkustfiskarenas centralförbund ingått till regerinun med framställning om borttagande av tullen på importerat hampgarn, avsett för tillverkning av latnät. Vidare hemställes, att tullen å importerade färdigbundna laxnät helt skall borttagas eller, om detta ej låter sig göra, att nuv. tull av 45 öre pr kg. skall sänkas till 25 öre.
Tullen å hampgarn är f. n. 25 öre pr kg., men i en not till tulltaxan är angivet, att bindgarn av hampa, två- eller tretrådigt, som avses för tillverkning av fisknät, skall få införas tullfritt. Denna tullfrihet är emellertid endast skenbar, enär hampgarn till trålfiske numera användes endast i ringa omfattning. Däremot användes nät av hampgarn för bedrivande av laxfiske utefter hela Östersjöns och Bottenvikens kuster i mycket stor utströckning, har påpekats från Gotland. Enligt 1934 års fiskeristatistik Tunnos över 27,500 laxnät till värde av bortåt 1 milj. kr. Nyanskaffningen torde uppgå till c:a 5,500 nät pr år, vilket betyder, att fiskarena i Östersjön och Bottenhavet nödgas erlägga tull med c:a 8,000 kr. för sitt behov av hampgarn.
Centralförbundet framhåller, att det måste anses vara en oformlighet, att tull är åsatt importerat hampgarn i ena fallet, i det andra icke, ehuru det i båda fallen är avsett för tillverkning av fiskredskap. Förmodligen beror saken på ett förbiseende eller möjligen på, att vid tiden för tulltaxans tillkomst laxfiske i Östersjön med nät förekom i obetydlig omfattning. Ur statsfinansiell synpunkt torde tullen å hampgarn sakna betydel. se. Någon svensk tillverkning av laxnät av hampgarn torde ej heller förekomma, varför tullen ej kan tjäna som skydd åt någon gren av svensk industri.
Vad angår tullen å färdigbundna nät synes även lättnad påkallad då fiskarena, som hittills i stor utsträckning själva knutit sina lavnät, på senaste tiden övergått till att i allt större utsträckning importera färdigbundna nät. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *