Sedan Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

den 10 juni 1937 hit inkommit med förslag till taxa å hamnavgifter i statens fiskehamn i Herrevik i Östergarns socken att gälla från och med den 1 januari 1938 tillsvidare intill utgången av år 1942, vill Konungens befallningshavande härigenom lämna vederbörande trafikanter tillfälle att före den 7 juli 1937 hit inkomma med yttrande över taxeförslaget, vilket hålles tillgängligt hos ordföranden i Östergarns sockens kommunalfullmäktige, kyrkoherden C. J. Björkander.
Visby i landskansliet den 16 juni 1937.
På länsstyrelsens vägnar:
B. A. Ljungholm. Richard Laurin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *