Kyrkosängents vänner

ha i dag hållit årsmöte härstädes under ordförandeskap av kyrkoherde Ernst Hejneman, Alva.
Års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes därvid, varjämte ansvarsfrihet beviljades. I årsberättelsen erinrades särskilt om fjolårets stora evenemang, den ståtliga domkyrkokonserten i samband med nordiska prästmötet. Föreningens tillgångar uppgingo vid fjolårets slut till kr. 4,440:29.
Vid företagna val omvaldes den avgående styrelsen, som alltså fortfarande består av kyrkoherde Ernst Hejneman, ordf., tullförvaltare Karl Berggren, kassör, folkskollärare W. Kupper, Hemse, sekr., kontraktsprosten Ax. Klint, Källunge, och folkskollärare Emil Dalström, Grötlingbo sånganförare, samt kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, och kyrkoherde Carl Söderberg, Othem. Till revisorer omvaldes köpman Aug. Wahlby och handelsföreståndare Erik Dahlström, båda i Visby, supplerade av disponent Lars Jacobsson, Visby.
Vid årsmötet beslöts slutligen att anordna en konsert i Fole kyrka i samband med den kyrkliga ungdomskursen i Västkinde i sommar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *