Kyrkornas öppethållande.

I yttrande till k. m:t angående utredning i vad mån och i vilken utsträckning kyrkorna kunde hållas öppna under vardagarna anför domkapitlet i Visby, att det finner syftet i den till grund för kyrkomötets skrivelse liggande motionen behjärtansvärd. Då emellertid ett omedelbart och fullt realiserande av detta syfte skulle i Visby stift medföra tunga för församlingarna, anser sig domkapitlet icke kunna tillstyrka ett åläggande för församlingarna i berört hänseende. Domkapitlet anser emellertid, att ett öppethållande av församlingskyrkorna bör främjas genom biskopsämbetet i stiftet vid visitationer och andra förrättningar. Skulle församlingarna åläggas ombesörja kyrkornas dagliga öppethållande, torde sådana åtgärder böra vidtagas, att den med öppethållandet förenade kostnaden icke otillbörligt och alltför ojämt komme att drabba de små och mindre bärkraftiga församlingarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *