Gotlands trupper.

Med anledning av styckjunkare Gustafssons, A. 7, frånfälle, ha kårens officerare och underofficerare anlagt sorg till och med begravningsdagen.
— Till styckjunkare vid A. 7 har utnämnts sergeant G. N. Nilsson. Som batteriadjutant på 3 batteriet har placerats sergeant Hjortdahl.
— Tjänstledighet eller semester har beviljats vid I. 18 överstelöjtnant Björn 11-31 dec., major Lindh 4-7 dec., kapten Hedengren 1-15 dec., fanj. Hjorter 16-29 dec., musikfanjunkare Carlsson 2-5 dec., förvaltare Sellin 9-24 dec. samt vid A. 7 fortmaskinisten i Tingstäde K. O. Karlsson 6-23 dec.
— Soldatafton anordnas i soldathemmet & Visborgs slätt i morgon afton, varvid föredrag med skioptikon-bilder hålles över ämnet En vandring i Franciskus spår. En avdelning av musikkåren medverkar.
— Tvättföreståndare C. V. Ahlgren, infanteriregementet, har anfört besvär över att regementschefen icke bifallit en framställning från honom om personligt lönetillägg.
— Militärbefälhavaren har bemyndigats att för 1938 anställa en sjuksköterska för Gotlands trupper med placering vid infanteriregementet.
— Löjtnant Gårdman, Gotlands infanteriregemente, skall till den 7 januari följa utbildningen vid infanteriofficersskolan.
— Chefen för Gotlands infanteriregemente har hos armefärvaltningen gjort framställning om anslag för komplettering av regementets köks-och mantalsinredning. Ämbetsverket har ,emellertid före ärendets avgörande fannit sig böra påkalla närmare uppgifter från regementschefen (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *