Gotlands trupper.

Löjtnant Holmstedt, Gotlands artillerikår skall tjänstgöra vid Karlskrona kustartilleriregemente 1-30 september.
— Löjtnant Leijonhufvud samma kår skall under september tjänstgöra vid Svea trängkår.
— Chefen för A 7 har från 1 juli utnämt sergeant A. J. O. Söderström till styckjunkare vid kåren.
— Kårchefen A 7 har vidare beviljat styckjunkare K. J. R. Thimgren avsked från den 1 juli och inträde i kårens reserv med rätt att komma i åtnjutande av förtidspension.
— Löjtnant Nilsson, furir Ahlqvist, furir- och konstapelskolans till specialutbildning icke kommenderade elever, officersaspiranterna Hägg, Silv& och Ossiann samt sjukvårdsfuriren i reserven Eliasson, samtliga vid A 7, ha beordrats till tjänstgöring vid bevakningsstyrkan i Tingstäde 28 juni-24 juli. Utbildningen vid kårens furirs-, konstapels- och volontärartilleristskolor bedrivas under samma period vid ett skolbatteri under kapten Lindgrens befäl, förlagt till Tingstäde.
— Semester har beviljats löjtnant Norman 27 d:s-25 juli samt fänrik Drangel 21-26 d :s.
— Kårchefen I 18 har beviljat fanjunkare B. Gellborn avsked från och med 1 juli med rätt till förtidspension. Militärbefälhavaren har samtidigt meddelat fanjunkare Gellborn förordnande tillsvidare såsom expeditionsunderofficer i inskrivningsexpeditionen.
Samaritkurs anordnas vid I 18 på fredag förmiddag i gymnastiksalen under ledning av bataljonsläkaren Ask-Upmark. Praktiska övningar ordnas kompanivis.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *