Föreningen Hem för Pauvres Honteux

i Visby höll i går ordinarie årsmöte å hemmets lokaler under ordförandeskap av grosshandlare Anders Sandström.
Därvid upplästes års- och revisionsberättelserna, varjämte ansvarsfrihet beviljades. Inkomsterna ha under året belöpt sig till kr. 11,313: 08 och utgifterna till kr. 13,258: 39, vadan förlusten alltså belöper sig till kr. 1,945: 31. Densamma har uppstått genom att den till fastigheten hörande uthuslängan reparerats och satts i stånd för omkring 2,000 kr. Liksom under tidigare år har föreningen fått mottaga en hel del penninggåvor från såväl enskilda som vissa institutioner. Även in natura har föreningen haft glädjen mottaga gåvor.
Till revisorer omvaldes länsbokhållare B. A. Ljungholm och bankkamrer V. Alfvegren med kontorschefen Axel Westberg och kamrer Herman Wahlberg som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *